Tiện ích Exel giúp các bạn sẽ có một số ứng dụng cơ bản được nhúng vào Excel như một thành phần của Excel bao gồm các tiện ích sau:

Nguồn: Tin học thái dương

Tags: Phần mềm

04/12/2017 0 Nguyễn Tâm PGD