Để lập danh sách, chỉnh sửa nhanh danh sách đội ngũ trên phần mềm penta. Hệ thống bổ sung thêm công cụ xuất danh sách excell theo trường và theo toàn huyện

Cách sử dụng như sau:

B1: Đăng nhập phần mềm (với tài khoản của ban giám hiệu nhà trường)

B2: Vào mục thống kê->Quản lý nhân sự->Xuất excell (Đối với tài khoản cấp phòng có thêm chức năng xuất toàn huyện)

B3: Để chỉnh sửa thông tin bên ngoài excell rồi cập nhật lại phần mềm. Chọn nhập từ excell->Chọn tệp->Kiểm tra và tải lên->lưu lại

Nguồn: admin

Tags: Tin tức

31/10/2017 0 Nguyễn Tâm PGD