Ngày Tên thực phẩm Đơn vị Số lượng Giá Tổng Tổng Tổng/Số HSBT Ghi chú
04/09/2019 Chưa báo cáo
05/09/2019 Chưa báo cáo
06/09/2019 Chưa báo cáo
07/09/2019 Chưa báo cáo
08/09/2019 Chưa báo cáo
09/09/2019 Chưa báo cáo
10/09/2019 Chưa báo cáo
11/09/2019 Chưa báo cáo