STT Đơn vị Tên thực phẩm Đơn vị Số lượng Giá Tổng Tổng Tổng/Số HSBT Ghi chú
Thành Phố
1 Mầm non Hoa Hồng 0 Chưa nhập
2 Mầm non Bình Minh 0 Chưa nhập
3 Mầm non Duy Phong 0 Chưa nhập
4 Mầm non Hoa Ban 0 Chưa nhập
5 Mầm non Hoạ Mi 0 Chưa nhập
6 Mầm non Hoa sen 0 Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Loỏng 0 Chưa nhập
8 Mầm non Quyết Thắng 0 Chưa nhập
9 Mầm non San Thàng 0 Chưa nhập
10 Mầm non Sao Sáng 0 Chưa nhập
11 Mầm non Tân Phong 0 Chưa nhập
12 Mầm non Đoàn Kết 0 Chưa nhập
Than Uyên
1 Mầm non Hua Nà 0 Chưa nhập
2 Mầm non Mường Cang 0 Chưa nhập
3 Mầm non Mường Mít 0 Chưa nhập
4 Mầm non Pha Mu 0 Chưa nhập
5 Mầm non Tà Hừa 0 Chưa nhập
6 Mầm non Tà Mung 0 Chưa nhập
7 Mầm non Thị trấn Than Uyên 0 Chưa nhập
8 Mầm non xã Khoen On 0 Chưa nhập
9 Mầm non xã Mường Kim 0 Chưa nhập
10 Mầm non xã Mường Than 0 Chưa nhập
11 Mầm non xã Phúc Than 0 Chưa nhập
12 Mầm non xã Ta Gia 0 Chưa nhập
Tân Uyên
1 Mầm non Hố Mít 0 Chưa nhập
2 Mầm non Mường Khoa 0 Chưa nhập
3 Mầm non Nậm Cần 0 Chưa nhập
4 Mầm non Nậm Sỏ 0 Chưa nhập
5 Mầm non Pắc Ta 0 Chưa nhập
6 Mầm non Phúc Khoa 0 Chưa nhập
7 Mầm non số 1 Thị trấn Tân Uyên 0 Chưa nhập
8 Mầm non số 2 Thị trấn Tân Uyên 0 Chưa nhập
9 Mầm non Tà Mít 0 Chưa nhập
10 Mầm non Thân Thuộc 0 Chưa nhập
11 Mầm non Trung Đồng 0 Chưa nhập
Tam Đường
1 Mầm non Bản Bo 0 Chưa nhập
2 Mầm non Bản Giang 0 Chưa nhập
3 Mầm non Bản Hon 0 Chưa nhập
4 Mầm non Bình Lư 0 Chưa nhập
5 Mầm non Giang Ma 0 Chưa nhập
6 Mầm non Hồ Thầu 0 Chưa nhập
7 Mầm non Khun Há 0 Chưa nhập
8 Mầm non Nà Tăm 0 Chưa nhập
9 Mầm non Nùng Nàng 0 Chưa nhập
10 Mầm non Sơn Bình 0 Chưa nhập
11 Mầm non Sùng Phài 0 Chưa nhập
12 Mầm non Tả Lèng 0 Chưa nhập
13 Mầm non Thèn Sin 0 Chưa nhập
14 Mầm non Thị trấn Tam Đường 0 Chưa nhập
Sìn Hồ
1 Mầm non Căn Co 0 Chưa nhập
2 Mầm non Chăn Nưa 0 Chưa nhập
3 Mầm non Hồng Thu 0 Chưa nhập
4 Mầm non Làng Mô 0 Chưa nhập
5 Mầm non Lùng Thàng 0 Chưa nhập
6 Mầm non Ma Quai 0 Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Cuổi 0 Chưa nhập
8 Mầm non Nậm Hăn 0 Chưa nhập
9 Mầm non Nậm Mạ 0 Chưa nhập
10 Mầm non Pa Khóa 0 Chưa nhập
11 Mầm non Pa Tần 0 Chưa nhập
12 Mầm non Phăng Sô Lin 0 Chưa nhập
13 Mầm non Phìn Hồ 0 Chưa nhập
14 Mầm non Pu Sam Cáp 0 Chưa nhập
15 Mầm non Sà Dề Phìn 0 Chưa nhập
16 Mầm non số 1 Nậm Tăm 0 Chưa nhập
17 Mầm non số 1 Noong Hẻo 0 Chưa nhập
18 Mầm non số 1 Thị trấn Sìn Hồ 0 Chưa nhập
19 Mầm non số 2 Noong Hẻo 0 Chưa nhập
20 Mầm non số 2 Thị trấn Sìn Hồ 0 Chưa nhập
21 Mầm non Tả Ngảo 0 Chưa nhập
22 Mầm non Tả Phìn 0 Chưa nhập
23 Mầm non Tủa Sín Chải 0 Chưa nhập
Phong Thổ
1 Mầm non Bản Lang 0 Chưa nhập
2 Mầm non Dào San 0 Chưa nhập
3 Mầm non Hoa Ban_PT 0 Chưa nhập
4 Mầm non Hoa Hồng_PT 0 Chưa nhập
5 Mầm non Hoa Sen_PT 0 Chưa nhập
6 Mầm non Hoang Thèn 0 Chưa nhập
7 Mầm non Huổi Luông 0 Chưa nhập
8 Mầm non Hướng Dương 0 Chưa nhập
9 Mầm non Khổng Lào 0 Chưa nhập
10 Mầm non Lản Nhì Thàng 0 Chưa nhập
11 Mầm non Ma Ly Chải 0 Chưa nhập
12 Mầm non Ma Ly Pho 0 Chưa nhập
13 Mầm non Mồ Sì San 0 Chưa nhập
14 Mầm non Mù Sang 0 Chưa nhập
15 Mầm non Mường So 0 Chưa nhập
16 Mầm non Nậm Xe 0 Chưa nhập
17 Mầm non Pa Vây Sử 0 Chưa nhập
18 Mầm non Sì Lở Lầu 0 Chưa nhập
19 Mầm non Sin Súi Hồ 0 Chưa nhập
20 Mầm non Tung Qua Lìn 0 Chưa nhập
21 Mầm non Vàng Ma Chải 0 Chưa nhập
Nậm Nhùn
1 Mầm non Hua Bum 0 Chưa nhập
2 Mầm non Lê Lợi 0 Chưa nhập
3 Mầm non Mường Mô 0 Chưa nhập
4 Mầm non Nậm Ban 0 Chưa nhập
5 Mầm non Nậm Chà 0 Chưa nhập
6 Mầm non Nậm Manh 0 Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Pì 0 Chưa nhập
8 Mầm non Pú Đao 0 Chưa nhập
9 Mầm non số 1 Nậm Hàng 0 Chưa nhập
10 Mầm non số 2 Nậm Hàng 0 Chưa nhập
11 Mầm non Sông Đà 0 Chưa nhập
12 Mầm non Trung Chải 0 Chưa nhập
Mường Tè
1 Mầm non Bum Nưa 0 Chưa nhập
2 Mầm non Ka Lăng 0 Chưa nhập
3 Mầm non Kan Hồ 0 Chưa nhập
4 Mầm non Mù Cả 0 Chưa nhập
5 Mầm non Mường Tè 0 Chưa nhập
6 Mầm non Nậm Khao 0 Chưa nhập
7 Mầm non số 1 Bum Tở 0 Chưa nhập
8 Mầm non số 1 Pa Ủ 0 Chưa nhập
9 Mầm non số 1 Pa Vệ Sử 0 Chưa nhập
10 Mầm non số 1 Tà Tổng 0 Chưa nhập
11 Mầm non số 1 Thị trấn Mường Tè 0 Chưa nhập
12 Mầm non số 2 Ka Lăng 0 Chưa nhập
13 Mầm non số 2 Pa Vệ Sử 0 Chưa nhập
14 Mầm non số 2 Tà Tổng 0 Chưa nhập
15 Mầm non số 2 Thị trấn Mường Tè 0 Chưa nhập
16 Mầm non Tá Bạ 0 Chưa nhập
17 Mầm non Thu Lũm 0 Chưa nhập
18 Mầm non Vàng San 0 Chưa nhập
STT Đơn vị Tên thực phẩm Đơn vị Số lượng Giá Tổng Tổng Tổng/Số HSBT Ghi chú
Than Uyên
1 PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 0 Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 0 Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 0 Chưa nhập
4 Tiểu học Thị trấn Than Uyên 0 Chưa nhập
5 Tiểu học và THCS xã Pha Mu (TH) 0 Chưa nhập
6 Tiểu học xã Mường Cang 0 Chưa nhập
7 Tiểu học xã Phúc Than 0 Chưa nhập
8 Tiểu học xã Ta Gia 0 Chưa nhập
Tân Uyên
1 PTDTBT Tiểu học Mường Khoa 0 Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Nậm Sỏ 0 Chưa nhập
3 Tiểu học Hố Mít 0 Chưa nhập
4 Tiểu học Nậm Cần 0 Chưa nhập
5 Tiểu học số 1 Pắc Ta 0 Chưa nhập
6 Tiểu học số 1 Thị trấn Tân Uyên 0 Chưa nhập
7 Tiểu học Tà Mít 0 Chưa nhập
Tam Đường
1 PTDTBT Tiểu học Bản Hon 0 Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Giang Ma 0 Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Hồ Thầu 0 Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Nùng Nàng 0 Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Sùng Phài 0 Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 0 Chưa nhập
7 Tiểu học Bản Bo 0 Chưa nhập
8 Tiểu học Bản Giang 0 Chưa nhập
9 Tiểu học Khun Há 0 Chưa nhập
10 Tiểu học Nà Tăm 0 Chưa nhập
11 Tiểu học Số 1 Bình Lư 0 Chưa nhập
12 Tiểu học Số 2 Bình Lư 0 Chưa nhập
13 Tiểu học Sơn Bình 0 Chưa nhập
14 Tiểu học Thèn Sin 0 Chưa nhập
15 Tiểu học Thị trấn Tam Đường 0 Chưa nhập
Sìn Hồ
1 Tiểu học Căn Co 0 Chưa nhập
2 Tiểu học Chăn Nưa 0 Chưa nhập
3 Tiểu học Hồng Thu 0 Chưa nhập
4 Tiểu học Lùng Thàng 0 Chưa nhập
5 Tiểu học Ma Quai 0 Chưa nhập
6 Tiểu học Nậm Cha 0 Chưa nhập
7 Tiểu học Nậm Hăn 0 Chưa nhập
8 Tiểu học Phăng Sô Lin 0 Chưa nhập
9 Tiểu học Phìn Hồ 0 Chưa nhập
10 Tiểu học Pu Sam Cáp 0 Chưa nhập
11 Tiểu học số 1 Nậm Tăm 0 Chưa nhập
12 Tiểu học số 1 Noong Hẻo 0 Chưa nhập
13 Tiểu học số 1 Pa Tần 0 Chưa nhập
14 Tiểu học số 1 Tả Ngảo 0 Chưa nhập
15 Tiểu học số 2 Làng Mô 0 Chưa nhập
16 Tiểu học số 2 Nậm Cuổi 0 Chưa nhập
17 Tiểu học số 2 Nậm Tăm 0 Chưa nhập
18 Tiểu học số 2 Noong Hẻo 0 Chưa nhập
19 Tiểu học số 2 Pa Tần 0 Chưa nhập
20 Tiểu học số 2 Tả Ngảo 0 Chưa nhập
21 Tiểu học Tả Phìn 0 Chưa nhập
22 Tiểu học Tủa Sín Chải 0 Chưa nhập
23 Tiểu học Xà Dề Phìn 0 Chưa nhập
Phong Thổ
1 PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng 0 Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Ma Ly Pho 0 Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Mù Sang 0 Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Pa Vây Sử 0 Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 0 Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Sin Súi Hồ 0 Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học số 1 Bản Lang 0 Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học số 1 Huổi Luông 0 Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 2 Bản Lang 0 Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học số 2 Dào San 0 Chưa nhập
11 PTDTBT Tiểu học số 2 Huổi Luông 0 Chưa nhập
12 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Xe 0 Chưa nhập
13 PTDTBT Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ 0 Chưa nhập
14 PTDTBT Tiểu học số 3 Huổi Luông 0 Chưa nhập
15 PTDTBT Tiểu học Tung Qua Lìn 0 Chưa nhập
16 PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải 0 Chưa nhập
17 Tiểu học Dào San 0 Chưa nhập
18 Tiểu học Hoang Thèn 0 Chưa nhập
19 Tiểu học Khổng Lào 0 Chưa nhập
20 Tiểu học Mồ Sì San 0 Chưa nhập
21 Tiểu học Mường So 0 Chưa nhập
22 Tiểu học Nậm Xe 0 Chưa nhập
23 Tiểu học Võ Thị Sáu 0 Chưa nhập
Nậm Nhùn
1 PTDTBT Tiểu học Hua Bum 0 Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Mường Mô 0 Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban 0 Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Nậm Chà 0 Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Nậm Manh 0 Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 0 Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban 0 Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học số 1 Nậm Hàng 0 Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Hàng 0 Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học Trung Chải 0 Chưa nhập
11 Tiểu học Lê Lợi 0 Chưa nhập
12 Tiểu học Pú Đao 0 Chưa nhập
13 Tiểu học Thị trấn Nậm Nhùn 0 Chưa nhập
Mường Tè
1 PTDTBT Tiểu học số 1 Pa Ủ 0 Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Bum Tở 0 Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Ka Lăng 0 Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Kan Hồ 0 Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Mù Cả 0 Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Nậm Khao 0 Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học Nậm Ngà 0 Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học Pắc Ma 0 Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 1 Tà Tổng 0 Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học số 2 Pa Ủ 0 Chưa nhập
11 PTDTBT Tiểu học Tá Bạ 0 Chưa nhập
12 PTDTBT Tiểu học Thu Lũm 0 Chưa nhập
13 PTDTBT Tiểu học Vàng San 0 Chưa nhập
STT Đơn vị Tên thực phẩm Đơn vị Số lượng Giá Tổng Tổng Tổng/Số HSBT Ghi chú
Than Uyên
1 PTDTBT THCS xã Ta Gia 0 Chưa nhập
2 PTDTBT THCS xã Tà Hừa Mì kokomi Gói 114,0 3.000 342.000 1.042.000 9.140
Trứng Gà Cn Quả 150,0 3.000 450.000
cải xoong Kg 5,0 10.000 50.000
Hành lá tươi Kg 0,5 20.000 10.000
Dầu rửa bát sunlight Lít 1,0 30.000 30.000
Dầu ăn megian Lít 1,0 40.000 40.000
Bột canh HC(190g) Gói 3,0 5.000 15.000
Gạo tẻ Kg 22,0 0 0
Gas kg 3,0 35.000 105.000
3 PTDTBT THCS xã Tà Mung 0 Chưa nhập
4 THCS xã Khoen On Mỳ tôm ( Kokomi) Gói 242,0 3.500 847.000 2.928.000 12.099
Lạc hạt Kg 5,0 60.000 300.000
Gạo nếp Kg 45,0 20.000 900.000
Trứng vịt Quả 120,0 4.000 480.000
Bí đỏ Kg 13,0 10.000 130.000
Muối-I Ốt Kg 0,4 5.000 2.000
Mì chính( Ajinomoto) Kg 0,4 60.000 24.000
Đầu ăn( Mezan) Lít 1,0 45.000 45.000
Nước mắm( Phan thiết) Lít 1,0 35.000 35.000
Dầu rửa bát( Sunlife) Lít 0,5 30.000 15.000
Chất đốt( Gas Đại Hải) Kg 6,0 25.000 150.000
Gạo Tẻ (nhà Nước Cấp) Kg 40,0 0 0
5 THCS xã Mường Cang 0 Chưa nhập
6 THCS xã Phúc Than 0 Chưa nhập
7 Tiểu học và THCS xã Pha Mu 0 0
Tân Uyên
1 Nguyễn Văn Tâm 0 Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Hố Mít 0 Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Mường Khoa 0 Chưa nhập
4 PTDTBT THCS xã Nậm Sỏ 0 Chưa nhập
5 THCS Tà Mít 0 Chưa nhập
Tam Đường
1 PTDTBT THCS Bản Hon 0 Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Khun Há 0 Chưa nhập
3 THCS Bản Bo 0 Chưa nhập
4 THCS Bản Giang 0 Chưa nhập
5 THCS Giang Ma 0 Chưa nhập
6 THCS Hồ Thầu 0 Chưa nhập
7 THCS Nà Tăm 0 Chưa nhập
8 THCS Nùng Nàng 0 Chưa nhập
9 THCS Sơn Bình 0 Chưa nhập
10 THCS Sùng Phài 0 Chưa nhập
11 THCS Tả Lèng 0 Chưa nhập
12 THCS Thèn Sin 0 Chưa nhập
13 THCS Thị trấn Tam Đường 0 Chưa nhập
Sìn Hồ
1 PTDTBT THCS Căn co 0 Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Hồng Thu 0 Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Ma Quai 0 Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Cha 0 Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Nậm Hăn 0 Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Nậm Tăm 0 Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Phăng Sô Lin 0 Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Phìn Hồ 0 Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Tả Ngảo 0 Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 0 Chưa nhập
11 THCS Chăn Nưa 0 Chưa nhập
12 THCS Làng Mô 0 Chưa nhập
13 THCS Lùng Thàng 0 Chưa nhập
14 THCS Nậm Cuổi 0 Chưa nhập
15 THCS Pa Khóa 0 Chưa nhập
16 THCS Pa Tần 0 Chưa nhập
17 THCS Pu Sam Cáp 0 Chưa nhập
18 THCS Sà Dề Phìn 0 Chưa nhập
19 THCS Tả Phìn 0 Chưa nhập
20 THCS Thị trấn Sìn Hồ 0 Chưa nhập
Phong Thổ
1 PTDTBT THCS Dào San 0 Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Hoang Thèn 0 Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Huổi Luông 0 Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng 0 Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Ma Ly Pho 0 Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Mù Sang 0 Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Nậm Xe 0 Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Pa Vây Sử 0 Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Sì Lở Lầu 0 Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Sin Súi Hồ 0 Chưa nhập
11 PTDTBT THCS số 2 Bản Lang 0 Chưa nhập
12 PTDTBT THCS Tung Qua Lìn 0 Chưa nhập
13 PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 0 Chưa nhập
14 THCS Bản Lang 0 Chưa nhập
15 THCS Khổng Lào 0 Chưa nhập
16 THCS Mồ Sì San 0 Chưa nhập
Nậm Nhùn
1 PTDTBT THCS Hua Bum 0 Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Mường Mô 0 Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Nậm Ban 0 Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Chà 0 Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Nậm Hàng 0 Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Nậm Manh 0 Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Nậm Pì 0 Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Trung Chải 0 Chưa nhập
9 THCS Lê Lợi 0 Chưa nhập
10 THCS Pú Đao 0 Chưa nhập
11 THCS Thị trấn Nậm Nhùn 0 Chưa nhập
Mường Tè
1 PTDTBT THCS Bum Tở 0 Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Ka Lăng 0 Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Mù Cả 0 Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Khao 0 Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Nậm Ngà 0 Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Pa Ủ 0 Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Pa Vệ Sử 0 Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Pắc Ma 0 Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Tá Bạ 0 Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Tà Tổng 0 Chưa nhập
11 PTDTBT THCS Thu Lũm 0 Chưa nhập
12 PTDTBT THCS Vàng San 0 Chưa nhập
13 THCS Bum Nưa 0 Chưa nhập
14 THCS Kan Hồ 0 Chưa nhập
STT Đơn vị Tên thực phẩm Đơn vị Số lượng Giá Tổng Tổng Tổng/Số HSBT Ghi chú
Than Uyên
1 THPT Mường Kim 0 Chưa nhập
2 THPT Mường Than 0 Chưa nhập
3 THPT Than Uyên 0 Chưa nhập
Tân Uyên
1 THPT Tân Uyên 0 Chưa nhập
2 THPT Trung Đồng 0 Chưa nhập
Tam Đường
1 THPT Bình Lư 0 Chưa nhập
Sìn Hồ
1 THPT Nậm Tăm 0 Chưa nhập
2 THPT Sìn Hồ 0 Chưa nhập
Phong Thổ
1 THPT Dào San 0 Chưa nhập
2 THPT Mường So 0 Chưa nhập
3 THPT Phong Thổ 0 Chưa nhập
Nậm Nhùn
1 PTDTNT Nậm Nhùn 0 Chưa nhập
2 THPT Nậm Nhùn 0 Chưa nhập
Mường Tè
1 PTDTNT Ka Lăng 0 Chưa nhập
2 THPT Mường Tè 0 Chưa nhập
STT Đơn vị Tên thực phẩm Đơn vị Số lượng Giá Tổng Tổng Tổng/Số HSBT Ghi chú
Thành Phố
1 PTDTNT Tỉnh Lai Châu 0 Chưa nhập
Than Uyên
1 PTDTNT Than Uyên 0 Chưa nhập
Tân Uyên
1 PTDTNT Tân Uyên 0 Chưa nhập
Tam Đường
1 PTDTNT Tam Đường 0 Chưa nhập
Sìn Hồ
1 PTDTNT Sìn Hồ 0 Chưa nhập
Phong Thổ
1 PTDTNT Phong Thổ 0 Chưa nhập
Mường Tè
1 PTDTNT Mường Tè 0 Chưa nhập
STT Đơn vị Tên thực phẩm Đơn vị Số lượng Giá Tổng Tổng Tổng/Số HSBT Ghi chú
Tân Uyên
1 TTGDTX Tân Uyên 0 Chưa nhập