STT Đơn vị Tên thực phẩm Đơn vị Số lượng Giá Tổng Tổng Tổng/Số HSBT Ghi chú
Thành Phố
1 Mầm non Hoa Hồng 0 Chưa nhập
2 Mầm non Bình Minh 0 Chưa nhập
3 Mầm non Duy Phong 0 Chưa nhập
4 Mầm non Hoa Ban 0 Chưa nhập
5 Mầm non Hoạ Mi 0 Chưa nhập
6 Mầm non Hoa sen 0 Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Loỏng 0 Chưa nhập
8 Mầm non Quyết Thắng 0 Chưa nhập
9 Mầm non San Thàng 0 Chưa nhập
10 Mầm non Sao Sáng 0 Chưa nhập
11 Mầm non Tân Phong 0 Chưa nhập
12 Mầm non Đoàn Kết 0 Chưa nhập
Than Uyên
1 Mầm non Hua Nà 0 Chưa nhập
2 Mầm non Mường Cang 0 Chưa nhập
3 Mầm non Mường Mít 0 Chưa nhập
4 Mầm non Pha Mu 0 Chưa nhập
5 Mầm non Tà Hừa 0 Chưa nhập
6 Mầm non Tà Mung 0 Chưa nhập
7 Mầm non Thị trấn Than Uyên 0 Chưa nhập
8 Mầm non xã Khoen On 0 Chưa nhập
9 Mầm non xã Mường Kim 0 Chưa nhập
10 Mầm non xã Mường Than 0 Chưa nhập
11 Mầm non xã Phúc Than 0 Chưa nhập
12 Mầm non xã Ta Gia 0 Chưa nhập
Tân Uyên
1 Mầm non Hố Mít 0 Chưa nhập
2 Mầm non Mường Khoa 0 Chưa nhập
3 Mầm non Nậm Cần 0 Chưa nhập
4 Mầm non Nậm Sỏ 0 Chưa nhập
5 Mầm non Pắc Ta 0 Chưa nhập
6 Mầm non Phúc Khoa 0 Chưa nhập
7 Mầm non số 1 Thị trấn Tân Uyên 0 Chưa nhập
8 Mầm non số 2 Thị trấn Tân Uyên 0 Chưa nhập
9 Mầm non Tà Mít 0 Chưa nhập
10 Mầm non Thân Thuộc 0 Chưa nhập
11 Mầm non Trung Đồng 0 Chưa nhập
Tam Đường
1 Mầm non Bản Bo 0 Chưa nhập
2 Mầm non Bản Giang 0 Chưa nhập
3 Mầm non Bản Hon 0 Chưa nhập
4 Mầm non Bình Lư 0 Chưa nhập
5 Mầm non Giang Ma 0 Chưa nhập
6 Mầm non Hồ Thầu 0 Chưa nhập
7 Mầm non Khun Há 0 Chưa nhập
8 Mầm non Nà Tăm 0 Chưa nhập
9 Mầm non Nùng Nàng 0 Chưa nhập
10 Mầm non Sơn Bình 0 Chưa nhập
11 Mầm non Sùng Phài 0 Chưa nhập
12 Mầm non Tả Lèng 0 Chưa nhập
13 Mầm non Thèn Sin 0 Chưa nhập
14 Mầm non Thị trấn Tam Đường 0 Chưa nhập
Sìn Hồ
1 Mầm non Căn Co 0 Chưa nhập
2 Mầm non Chăn Nưa 0 Chưa nhập
3 Mầm non Hồng Thu 0 Chưa nhập
4 Mầm non Làng Mô 0 Chưa nhập
5 Mầm non Lùng Thàng 0 Chưa nhập
6 Mầm non Ma Quai 0 Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Cuổi 0 Chưa nhập
8 Mầm non Nậm Hăn 0 Chưa nhập
9 Mầm non Nậm Mạ 0 Chưa nhập
10 Mầm non Pa Khóa 0 Chưa nhập
11 Mầm non Pa Tần 0 Chưa nhập
12 Mầm non Phăng Sô Lin 0 Chưa nhập
13 Mầm non Phìn Hồ 0 Chưa nhập
14 Mầm non Pu Sam Cáp 0 Chưa nhập
15 Mầm non Sà Dề Phìn 0 Chưa nhập
16 Mầm non số 1 Nậm Tăm 0 Chưa nhập
17 Mầm non số 1 Noong Hẻo 0 Chưa nhập
18 Mầm non số 1 Thị trấn Sìn Hồ 0 Chưa nhập
19 Mầm non số 2 Noong Hẻo 0 Chưa nhập
20 Mầm non số 2 Thị trấn Sìn Hồ 0 Chưa nhập
21 Mầm non Tả Ngảo 0 Chưa nhập
22 Mầm non Tả Phìn 0 Chưa nhập
23 Mầm non Tủa Sín Chải 0 Chưa nhập
Phong Thổ
1 Mầm non Bản Lang 0 Chưa nhập
2 Mầm non Dào San 0 Chưa nhập
3 Mầm non Hoa Ban_PT 0 Chưa nhập
4 Mầm non Hoa Hồng_PT 0 Chưa nhập
5 Mầm non Hoa Sen_PT 0 Chưa nhập
6 Mầm non Hoang Thèn 0 Chưa nhập
7 Mầm non Huổi Luông 0 Chưa nhập
8 Mầm non Hướng Dương 0 Chưa nhập
9 Mầm non Khổng Lào 0 Chưa nhập
10 Mầm non Lản Nhì Thàng 0 Chưa nhập
11 Mầm non Ma Ly Chải 0 Chưa nhập
12 Mầm non Ma Ly Pho 0 Chưa nhập
13 Mầm non Mồ Sì San 0 Chưa nhập
14 Mầm non Mù Sang 0 Chưa nhập
15 Mầm non Mường So 0 Chưa nhập
16 Mầm non Nậm Xe 0 Chưa nhập
17 Mầm non Pa Vây Sử 0 Chưa nhập
18 Mầm non Sì Lở Lầu 0 Chưa nhập
19 Mầm non Sin Súi Hồ 0 Chưa nhập
20 Mầm non Tung Qua Lìn 0 Chưa nhập
21 Mầm non Vàng Ma Chải 0 Chưa nhập
Nậm Nhùn
1 Mầm non Hua Bum 0 Chưa nhập
2 Mầm non Lê Lợi 0 Chưa nhập
3 Mầm non Mường Mô 0 Chưa nhập
4 Mầm non Nậm Ban 0 Chưa nhập
5 Mầm non Nậm Chà 0 Chưa nhập
6 Mầm non Nậm Manh 0 Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Pì 0 Chưa nhập
8 Mầm non Pú Đao 0 Chưa nhập
9 Mầm non số 1 Nậm Hàng 0 Chưa nhập
10 Mầm non số 2 Nậm Hàng 0 Chưa nhập
11 Mầm non Sông Đà 0 Chưa nhập
12 Mầm non Trung Chải 0 Chưa nhập
Mường Tè
1 Mầm non Bum Nưa 0 Chưa nhập
2 Mầm non Ka Lăng 0 Chưa nhập
3 Mầm non Kan Hồ 0 Chưa nhập
4 Mầm non Mù Cả 0 Chưa nhập
5 Mầm non Mường Tè 0 Chưa nhập
6 Mầm non Nậm Khao 0 Chưa nhập
7 Mầm non số 1 Bum Tở 0 Chưa nhập
8 Mầm non số 1 Pa Ủ 0 Chưa nhập
9 Mầm non số 1 Pa Vệ Sử 0 Chưa nhập
10 Mầm non số 1 Tà Tổng 0 Chưa nhập
11 Mầm non số 1 Thị trấn Mường Tè 0 Chưa nhập
12 Mầm non số 2 Ka Lăng 0 Chưa nhập
13 Mầm non số 2 Pa Vệ Sử 0 Chưa nhập
14 Mầm non số 2 Tà Tổng 0 Chưa nhập
15 Mầm non số 2 Thị trấn Mường Tè 0 Chưa nhập
16 Mầm non Tá Bạ 0 Chưa nhập
17 Mầm non Thu Lũm 0 Chưa nhập
18 Mầm non Vàng San 0 Chưa nhập
STT Đơn vị Tên thực phẩm Đơn vị Số lượng Giá Tổng Tổng Tổng/Số HSBT Ghi chú
Than Uyên
1 PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 0 Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 0 Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 0 Chưa nhập
4 Tiểu học Thị trấn Than Uyên 0 Chưa nhập
5 Tiểu học và THCS xã Pha Mu (TH) 0 Chưa nhập
6 Tiểu học xã Mường Cang 0 Chưa nhập
7 Tiểu học xã Phúc Than 0 Chưa nhập
8 Tiểu học xã Ta Gia 0 Chưa nhập
Tân Uyên
1 PTDTBT Tiểu học Mường Khoa 0 Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Nậm Sỏ 0 Chưa nhập
3 Tiểu học Hố Mít 0 Chưa nhập
4 Tiểu học Nậm Cần 0 Chưa nhập
5 Tiểu học Phúc Khoa 0 Chưa nhập
6 Tiểu học số 1 Pắc Ta 0 Chưa nhập
7 Tiểu học số 1 Thị trấn Tân Uyên 0 Chưa nhập
8 Tiểu học Tà Mít 0 Chưa nhập
Tam Đường
1 PTDTBT Tiểu học Bản Hon 0 Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Giang Ma 0 Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Hồ Thầu 0 Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Nùng Nàng 0 Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Sùng Phài 0 Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 0 Chưa nhập
7 Tiểu học Bản Bo 0 Chưa nhập
8 Tiểu học Bản Giang 0 Chưa nhập
9 Tiểu học Khun Há 0 Chưa nhập
10 Tiểu học Nà Tăm 0 Chưa nhập
11 Tiểu học Số 1 Bình Lư 0 Chưa nhập
12 Tiểu học Số 2 Bình Lư 0 Chưa nhập
13 Tiểu học Sơn Bình 0 Chưa nhập
14 Tiểu học Thèn Sin 0 Chưa nhập
15 Tiểu học Thị trấn Tam Đường 0 Chưa nhập
Sìn Hồ
1 Tiểu học Căn Co 0 Chưa nhập
2 Tiểu học Chăn Nưa 0 Chưa nhập
3 Tiểu học Hồng Thu 0 Chưa nhập
4 Tiểu học Lùng Thàng 0 Chưa nhập
5 Tiểu học Ma Quai 0 Chưa nhập
6 Tiểu học Nậm Cha 0 Chưa nhập
7 Tiểu học Nậm Hăn 0 Chưa nhập
8 Tiểu học Phăng Sô Lin 0 Chưa nhập
9 Tiểu học Phìn Hồ 0 Chưa nhập
10 Tiểu học Pu Sam Cáp 0 Chưa nhập
11 Tiểu học số 1 Nậm Tăm 0 Chưa nhập
12 Tiểu học số 1 Noong Hẻo 0 Chưa nhập
13 Tiểu học số 1 Pa Tần 0 Chưa nhập
14 Tiểu học số 1 Tả Ngảo 0 Chưa nhập
15 Tiểu học số 2 Làng Mô 0 Chưa nhập
16 Tiểu học số 2 Nậm Cuổi 0 Chưa nhập
17 Tiểu học số 2 Nậm Tăm 0 Chưa nhập
18 Tiểu học số 2 Noong Hẻo 0 Chưa nhập
19 Tiểu học số 2 Pa Tần 0 Chưa nhập
20 Tiểu học số 2 Tả Ngảo 0 Chưa nhập
21 Tiểu học Tả Phìn 0 Chưa nhập
22 Tiểu học Tủa Sín Chải 0 Chưa nhập
23 Tiểu học Xà Dề Phìn 0 Chưa nhập
Phong Thổ
1 PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng 0 Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Ma Ly Pho 0 Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Mù Sang 0 Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Pa Vây Sử 0 Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 0 Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Sin Súi Hồ 0 Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học số 1 Bản Lang 0 Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học số 1 Huổi Luông 0 Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 2 Bản Lang 0 Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học số 2 Dào San 0 Chưa nhập
11 PTDTBT Tiểu học số 2 Huổi Luông 0 Chưa nhập
12 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Xe 0 Chưa nhập
13 PTDTBT Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ 0 Chưa nhập
14 PTDTBT Tiểu học số 3 Huổi Luông 0 Chưa nhập
15 PTDTBT Tiểu học Tung Qua Lìn 0 Chưa nhập
16 PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải 0 Chưa nhập
17 Tiểu học Dào San 0 Chưa nhập
18 Tiểu học Hoang Thèn 0 Chưa nhập
19 Tiểu học Khổng Lào 0 Chưa nhập
20 Tiểu học Mồ Sì San 0 Chưa nhập
21 Tiểu học Mường So 0 Chưa nhập
22 Tiểu học Nậm Xe 0 Chưa nhập
23 Tiểu học Võ Thị Sáu 0 Chưa nhập
Nậm Nhùn
1 PTDTBT Tiểu học Hua Bum 0 Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Mường Mô 0 Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban 0 Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Nậm Chà 0 Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Nậm Manh 0 Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Nậm Pì 0 Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban 0 Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học số 1 Nậm Hàng 0 Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Hàng 0 Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học Trung Chải 0 Chưa nhập
11 Tiểu học Lê Lợi 0 Chưa nhập
12 Tiểu học Pú Đao 0 Chưa nhập
13 Tiểu học Thị trấn Nậm Nhùn 0 Chưa nhập
Mường Tè
1 PTDTBT Tiểu học số 1 Pa Ủ 0 Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Bum Tở 0 Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Ka Lăng 0 Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Kan Hồ 0 Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Mù Cả 0 Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Nậm Khao 0 Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học Nậm Ngà 0 Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học Pắc Ma 0 Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 1 Tà Tổng 0 Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học số 2 Pa Ủ 0 Chưa nhập
11 PTDTBT Tiểu học Tá Bạ 0 Chưa nhập
12 PTDTBT Tiểu học Thu Lũm 0 Chưa nhập
13 PTDTBT Tiểu học Vàng San 0 Chưa nhập
STT Đơn vị Tên thực phẩm Đơn vị Số lượng Giá Tổng Tổng Tổng/Số HSBT Ghi chú
Than Uyên
1 PTDTBT THCS xã Ta Gia 0 Chưa nhập
2 PTDTBT THCS xã Tà Hừa 0 Chưa nhập
3 PTDTBT THCS xã Tà Mung 0 Chưa nhập
4 THCS xã Khoen On 0 Chưa nhập
5 THCS xã Mường Cang 0 Chưa nhập
6 THCS xã Phúc Than 0 Chưa nhập
7 Tiểu học và THCS xã Pha Mu 0 Chưa nhập
Tân Uyên
1 Nguyễn Văn Tâm 0 Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Hố Mít 0 Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Mường Khoa 0 Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Phúc Khoa 0 Chưa nhập
5 PTDTBT THCS xã Nậm Sỏ 0 Chưa nhập
6 THCS Nậm Cần 0 Chưa nhập
7 THCS Pắc Ta 0 Chưa nhập
8 THCS Tà Mít 0 Chưa nhập
Tam Đường
1 PTDTBT THCS Bản Hon 0 Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Khun Há 0 Chưa nhập
3 THCS Bản Bo 0 Chưa nhập
4 THCS Bản Giang 0 Chưa nhập
5 THCS Giang Ma 0 Chưa nhập
6 THCS Hồ Thầu 0 Chưa nhập
7 THCS Nà Tăm 0 Chưa nhập
8 THCS Nùng Nàng 0 Chưa nhập
9 THCS Sơn Bình 0 Chưa nhập
10 THCS Sùng Phài 0 Chưa nhập
11 THCS Tả Lèng 0 Chưa nhập
12 THCS Thèn Sin 0 Chưa nhập
13 THCS Thị trấn Tam Đường 0 Chưa nhập
Sìn Hồ
1 PTDTBT THCS Căn co 0 Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Hồng Thu 0 Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Ma Quai 0 Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Cha 0 Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Nậm Hăn 0 Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Nậm Tăm 0 Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Phăng Sô Lin 0 Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Phìn Hồ 0 Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Tả Ngảo 0 Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 0 Chưa nhập
11 THCS Chăn Nưa 0 Chưa nhập
12 THCS Làng Mô 0 Chưa nhập
13 THCS Lùng Thàng 0 Chưa nhập
14 THCS Nậm Cuổi 0 Chưa nhập
15 THCS Pa Khóa 0 Chưa nhập
16 THCS Pa Tần 0 Chưa nhập
17 THCS Pu Sam Cáp 0 Chưa nhập
18 THCS Sà Dề Phìn 0 Chưa nhập
19 THCS Tả Phìn 0 Chưa nhập
20 THCS Thị trấn Sìn Hồ 0 Chưa nhập
Phong Thổ
1 PTDTBT THCS Dào San 0 Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Hoang Thèn 0 Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Huổi Luông 0 Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng 0 Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Ma Ly Pho 0 Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Mù Sang 0 Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Nậm Xe 0 Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Pa Vây Sử 0 Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Sì Lở Lầu 0 Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Sin Súi Hồ 0 Chưa nhập
11 PTDTBT THCS số 2 Bản Lang 0 Chưa nhập
12 PTDTBT THCS Tung Qua Lìn 0 Chưa nhập
13 PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 0 Chưa nhập
14 THCS Bản Lang 0 Chưa nhập
15 THCS Khổng Lào 0 Chưa nhập
16 THCS Mồ Sì San 0 Chưa nhập
Nậm Nhùn
1 PTDTBT THCS Hua Bum 0 Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Mường Mô 0 Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Nậm Ban 0 Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Chà 0 Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Nậm Hàng 0 Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Nậm Manh 0 Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Nậm Pì 0 Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Trung Chải 0 Chưa nhập
9 THCS Lê Lợi 0 Chưa nhập
10 THCS Pú Đao 0 Chưa nhập
11 THCS Thị trấn Nậm Nhùn 0 Chưa nhập
Mường Tè
1 PTDTBT THCS Bum Tở 0 Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Ka Lăng 0 Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Mù Cả 0 Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Khao 0 Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Nậm Ngà 0 Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Pa Ủ 0 Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Pa Vệ Sử 0 Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Pắc Ma 0 Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Tá Bạ 0 Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Tà Tổng 0 Chưa nhập
11 PTDTBT THCS Thu Lũm 0 Chưa nhập
12 PTDTBT THCS Vàng San 0 Chưa nhập
13 THCS Bum Nưa 0 Chưa nhập
14 THCS Kan Hồ 0 Chưa nhập
STT Đơn vị Tên thực phẩm Đơn vị Số lượng Giá Tổng Tổng Tổng/Số HSBT Ghi chú
Than Uyên
1 THPT Mường Kim 0 Chưa nhập
2 THPT Mường Than 0 Chưa nhập
3 THPT Than Uyên 0 Chưa nhập
Tân Uyên
1 THPT Tân Uyên 0 Chưa nhập
2 THPT Trung Đồng 0 Chưa nhập
Tam Đường
1 THPT Bình Lư 0 Chưa nhập
Sìn Hồ
1 THPT Nậm Tăm 0 Chưa nhập
2 THPT Sìn Hồ 0 Chưa nhập
Phong Thổ
1 THPT Dào San 0 Chưa nhập
2 THPT Mường So 0 Chưa nhập
3 THPT Phong Thổ 0 Chưa nhập
Nậm Nhùn
1 PTDTNT Nậm Nhùn 0 Chưa nhập
2 THPT Nậm Nhùn 0 Chưa nhập
Mường Tè
1 PTDTNT Ka Lăng 0 Chưa nhập
2 THPT Mường Tè 0 Chưa nhập
STT Đơn vị Tên thực phẩm Đơn vị Số lượng Giá Tổng Tổng Tổng/Số HSBT Ghi chú
Thành Phố
1 PTDTNT Tỉnh Lai Châu 0 Chưa nhập
Than Uyên
1 PTDTNT Than Uyên 0 Chưa nhập
Tân Uyên
1 PTDTNT Tân Uyên 0 Chưa nhập
Tam Đường
1 PTDTNT Tam Đường 0 Chưa nhập
Sìn Hồ
1 PTDTNT Sìn Hồ 0 Chưa nhập
Phong Thổ
1 PTDTNT Phong Thổ 0 Chưa nhập
Mường Tè
1 PTDTNT Mường Tè 0 Chưa nhập
STT Đơn vị Tên thực phẩm Đơn vị Số lượng Giá Tổng Tổng Tổng/Số HSBT Ghi chú
Tân Uyên
1 TTGDTX Tân Uyên 0 Chưa nhập