# Đơn vị Bữa ăn Thực đơn Ghi chú
Thành Phố
1 Mầm non Hoa Hồng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 Mầm non Bình Minh Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 Mầm non Duy Phong Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 Mầm non Hoa Ban Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 Mầm non Hoạ Mi Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 Mầm non Hoa sen Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 Mầm non Nậm Loỏng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 Mầm non Quyết Thắng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 Mầm non San Thàng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 Mầm non Sao Sáng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 Mầm non Tân Phong Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 Mầm non Đoàn Kết Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Than Uyên
1 Mầm non Hua Nà Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 Mầm non Mường Cang Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 Mầm non Mường Mít Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 Mầm non Pha Mu Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 Mầm non Tà Hừa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 Mầm non Tà Mung Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 Mầm non Thị trấn Than Uyên Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 Mầm non xã Khoen On Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 Mầm non xã Mường Kim Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 Mầm non xã Mường Than Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 Mầm non xã Phúc Than Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 Mầm non xã Ta Gia Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Tân Uyên
1 Mầm non Hố Mít Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 Mầm non Mường Khoa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 Mầm non Nậm Cần Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 Mầm non Nậm Sỏ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 Mầm non Pắc Ta Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 Mầm non Phúc Khoa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 Mầm non số 1 Thị trấn Tân Uyên Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 Mầm non số 2 Thị trấn Tân Uyên Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 Mầm non Tà Mít Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 Mầm non Thân Thuộc Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 Mầm non Trung Đồng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Tam Đường
1 Mầm non Bản Bo Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 Mầm non Bản Giang Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 Mầm non Bản Hon Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 Mầm non Bình Lư Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 Mầm non Giang Ma Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 Mầm non Hồ Thầu Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 Mầm non Khun Há Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 Mầm non Nà Tăm Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 Mầm non Nùng Nàng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 Mầm non Sơn Bình Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 Mầm non Sùng Phài Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 Mầm non Tả Lèng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

13 Mầm non Thèn Sin Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

14 Mầm non Thị trấn Tam Đường Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Sìn Hồ
1 Mầm non Căn Co Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 Mầm non Chăn Nưa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 Mầm non Hồng Thu Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 Mầm non Làng Mô Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 Mầm non Lùng Thàng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 Mầm non Ma Quai Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 Mầm non Nậm Cuổi Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 Mầm non Nậm Hăn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 Mầm non Nậm Mạ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 Mầm non Pa Khóa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 Mầm non Pa Tần Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 Mầm non Phăng Sô Lin Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

13 Mầm non Phìn Hồ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

14 Mầm non Pu Sam Cáp Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

15 Mầm non Sà Dề Phìn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

16 Mầm non số 1 Nậm Tăm Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

17 Mầm non số 1 Noong Hẻo Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

18 Mầm non số 1 Thị trấn Sìn Hồ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

19 Mầm non số 2 Noong Hẻo Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

20 Mầm non số 2 Thị trấn Sìn Hồ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

21 Mầm non Tả Ngảo Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

22 Mầm non Tả Phìn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

23 Mầm non Tủa Sín Chải Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Phong Thổ
1 Mầm non Bản Lang Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 Mầm non Dào San Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 Mầm non Hoa Ban_PT Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 Mầm non Hoa Hồng_PT Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 Mầm non Hoa Sen_PT Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 Mầm non Hoang Thèn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 Mầm non Huổi Luông Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 Mầm non Hướng Dương Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 Mầm non Khổng Lào Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 Mầm non Lản Nhì Thàng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 Mầm non Ma Ly Chải Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 Mầm non Ma Ly Pho Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

13 Mầm non Mồ Sì San Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

14 Mầm non Mù Sang Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

15 Mầm non Mường So Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

16 Mầm non Nậm Xe Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

17 Mầm non Pa Vây Sử Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

18 Mầm non Sì Lở Lầu Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

19 Mầm non Sin Súi Hồ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

20 Mầm non Tung Qua Lìn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

21 Mầm non Vàng Ma Chải Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Nậm Nhùn
1 Mầm non Hua Bum Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 Mầm non Lê Lợi Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 Mầm non Mường Mô Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 Mầm non Nậm Ban Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 Mầm non Nậm Chà Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 Mầm non Nậm Manh Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 Mầm non Nậm Pì Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 Mầm non Pú Đao Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 Mầm non số 1 Nậm Hàng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 Mầm non số 2 Nậm Hàng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 Mầm non Sông Đà Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 Mầm non Trung Chải Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Mường Tè
1 Mầm non Bum Nưa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 Mầm non Ka Lăng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 Mầm non Kan Hồ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 Mầm non Mù Cả Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 Mầm non Mường Tè Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 Mầm non Nậm Khao Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 Mầm non số 1 Bum Tở Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 Mầm non số 1 Pa Ủ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 Mầm non số 1 Pa Vệ Sử Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 Mầm non số 1 Tà Tổng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 Mầm non số 1 Thị trấn Mường Tè Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 Mầm non số 2 Ka Lăng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

13 Mầm non số 2 Pa Vệ Sử Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

14 Mầm non số 2 Tà Tổng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

15 Mầm non số 2 Thị trấn Mường Tè Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

16 Mầm non Tá Bạ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

17 Mầm non Thu Lũm Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

18 Mầm non Vàng San Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

# Đơn vị Bữa ăn Thực đơn Ghi chú
Than Uyên
1 PTDTBT Tiểu học xã Khoen On Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 Tiểu học Thị trấn Than Uyên Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 Tiểu học và THCS xã Pha Mu (TH) Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 Tiểu học xã Mường Cang Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 Tiểu học xã Phúc Than Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 Tiểu học xã Ta Gia Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Tân Uyên
1 PTDTBT Tiểu học Mường Khoa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 PTDTBT Tiểu học Nậm Sỏ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 Tiểu học Hố Mít Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 Tiểu học Nậm Cần Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 Tiểu học Phúc Khoa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 Tiểu học số 1 Pắc Ta Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 Tiểu học số 1 Thị trấn Tân Uyên Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 Tiểu học Tà Mít Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Tam Đường
1 PTDTBT Tiểu học Bản Hon Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 PTDTBT Tiểu học Giang Ma Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 PTDTBT Tiểu học Hồ Thầu Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 PTDTBT Tiểu học Nùng Nàng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 PTDTBT Tiểu học Sùng Phài Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 PTDTBT Tiểu học Tả Lèng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 Tiểu học Bản Bo Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 Tiểu học Bản Giang Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 Tiểu học Khun Há Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 Tiểu học Nà Tăm Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 Tiểu học Số 1 Bình Lư Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 Tiểu học Số 2 Bình Lư Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

13 Tiểu học Sơn Bình Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

14 Tiểu học Thèn Sin Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

15 Tiểu học Thị trấn Tam Đường Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Sìn Hồ
1 Tiểu học Căn Co Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 Tiểu học Chăn Nưa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 Tiểu học Hồng Thu Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 Tiểu học Lùng Thàng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 Tiểu học Ma Quai Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 Tiểu học Nậm Cha Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 Tiểu học Nậm Hăn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 Tiểu học Phăng Sô Lin Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 Tiểu học Phìn Hồ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 Tiểu học Pu Sam Cáp Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 Tiểu học số 1 Nậm Tăm Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 Tiểu học số 1 Noong Hẻo Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

13 Tiểu học số 1 Pa Tần Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

14 Tiểu học số 1 Tả Ngảo Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

15 Tiểu học số 2 Làng Mô Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

16 Tiểu học số 2 Nậm Cuổi Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

17 Tiểu học số 2 Nậm Tăm Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

18 Tiểu học số 2 Noong Hẻo Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

19 Tiểu học số 2 Pa Tần Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

20 Tiểu học số 2 Tả Ngảo Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

21 Tiểu học Tả Phìn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

22 Tiểu học Tủa Sín Chải Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

23 Tiểu học Xà Dề Phìn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Phong Thổ
1 PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 PTDTBT Tiểu học Ma Ly Pho Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 PTDTBT Tiểu học Mù Sang Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 PTDTBT Tiểu học Pa Vây Sử Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 PTDTBT Tiểu học Sin Súi Hồ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 PTDTBT Tiểu học số 1 Bản Lang Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 PTDTBT Tiểu học số 1 Huổi Luông Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 PTDTBT Tiểu học số 2 Bản Lang Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 PTDTBT Tiểu học số 2 Dào San Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 PTDTBT Tiểu học số 2 Huổi Luông Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Xe Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

13 PTDTBT Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

14 PTDTBT Tiểu học số 3 Huổi Luông Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

15 PTDTBT Tiểu học Tung Qua Lìn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

16 PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

17 Tiểu học Dào San Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

18 Tiểu học Hoang Thèn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

19 Tiểu học Khổng Lào Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

20 Tiểu học Mồ Sì San Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

21 Tiểu học Mường So Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

22 Tiểu học Nậm Xe Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

23 Tiểu học Võ Thị Sáu Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Nậm Nhùn
1 PTDTBT Tiểu học Hua Bum Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 PTDTBT Tiểu học Mường Mô Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 PTDTBT Tiểu học Nậm Chà Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 PTDTBT Tiểu học Nậm Manh Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 PTDTBT Tiểu học Nậm Pì Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 PTDTBT Tiểu học số 1 Nậm Hàng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Hàng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 PTDTBT Tiểu học Trung Chải Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 Tiểu học Lê Lợi Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 Tiểu học Pú Đao Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

13 Tiểu học Thị trấn Nậm Nhùn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Mường Tè
1 PTDTBT Tiểu học số 1 Pa Ủ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 PTDTBT Tiểu học Bum Tở Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 PTDTBT Tiểu học Ka Lăng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 PTDTBT Tiểu học Kan Hồ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 PTDTBT Tiểu học Mù Cả Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 PTDTBT Tiểu học Nậm Khao Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 PTDTBT Tiểu học Nậm Ngà Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 PTDTBT Tiểu học Pắc Ma Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 PTDTBT Tiểu học số 1 Tà Tổng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 PTDTBT Tiểu học số 2 Pa Ủ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 PTDTBT Tiểu học Tá Bạ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 PTDTBT Tiểu học Thu Lũm Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

13 PTDTBT Tiểu học Vàng San Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

# Đơn vị Bữa ăn Thực đơn Ghi chú
Than Uyên
1 PTDTBT THCS xã Ta Gia Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 PTDTBT THCS xã Tà Hừa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 PTDTBT THCS xã Tà Mung Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 THCS xã Khoen On Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 THCS xã Mường Cang Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 THCS xã Phúc Than Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 Tiểu học và THCS xã Pha Mu Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Tân Uyên
1 Nguyễn Văn Tâm Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

1 Nguyễn Văn Tâm Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 PTDTBT THCS Hố Mít Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 PTDTBT THCS Mường Khoa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 PTDTBT THCS Phúc Khoa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 PTDTBT THCS xã Nậm Sỏ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 THCS Nậm Cần Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 THCS Pắc Ta Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 THCS Tà Mít Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Tam Đường
1 PTDTBT THCS Bản Hon Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 PTDTBT THCS Khun Há Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 THCS Bản Bo Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 THCS Bản Giang Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 THCS Giang Ma Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 THCS Hồ Thầu Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 THCS Nà Tăm Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 THCS Nùng Nàng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 THCS Sơn Bình Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 THCS Sùng Phài Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 THCS Tả Lèng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 THCS Thèn Sin Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

13 THCS Thị trấn Tam Đường Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Sìn Hồ
1 PTDTBT THCS Căn co Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 PTDTBT THCS Hồng Thu Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 PTDTBT THCS Ma Quai Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 PTDTBT THCS Nậm Cha Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 PTDTBT THCS Nậm Hăn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 PTDTBT THCS Nậm Tăm Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 PTDTBT THCS Phăng Sô Lin Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 PTDTBT THCS Phìn Hồ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 PTDTBT THCS Tả Ngảo Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 PTDTBT THCS Tủa Sín Chải Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 THCS Chăn Nưa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 THCS Làng Mô Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

13 THCS Lùng Thàng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

14 THCS Nậm Cuổi Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

15 THCS Pa Khóa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

16 THCS Pa Tần Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

17 THCS Pu Sam Cáp Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

18 THCS Sà Dề Phìn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

19 THCS Tả Phìn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

20 THCS Thị trấn Sìn Hồ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Phong Thổ
1 PTDTBT THCS Dào San Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 PTDTBT THCS Hoang Thèn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 PTDTBT THCS Huổi Luông Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 PTDTBT THCS Ma Ly Pho Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 PTDTBT THCS Mù Sang Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 PTDTBT THCS Nậm Xe Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 PTDTBT THCS Pa Vây Sử Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 PTDTBT THCS Sì Lở Lầu Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 PTDTBT THCS Sin Súi Hồ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 PTDTBT THCS số 2 Bản Lang Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 PTDTBT THCS Tung Qua Lìn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

13 PTDTBT THCS Vàng Ma Chải Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

14 THCS Bản Lang Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

15 THCS Khổng Lào Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

16 THCS Mồ Sì San Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Nậm Nhùn
1 PTDTBT THCS Hua Bum Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 PTDTBT THCS Mường Mô Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 PTDTBT THCS Nậm Ban Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 PTDTBT THCS Nậm Chà Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 PTDTBT THCS Nậm Hàng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 PTDTBT THCS Nậm Manh Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 PTDTBT THCS Nậm Pì Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 PTDTBT THCS Trung Chải Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 THCS Lê Lợi Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 THCS Pú Đao Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 THCS Thị trấn Nậm Nhùn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Mường Tè
1 PTDTBT THCS Bum Tở Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 PTDTBT THCS Ka Lăng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 PTDTBT THCS Mù Cả Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

4 PTDTBT THCS Nậm Khao Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

5 PTDTBT THCS Nậm Ngà Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

6 PTDTBT THCS Pa Ủ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

7 PTDTBT THCS Pa Vệ Sử Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

8 PTDTBT THCS Pắc Ma Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

9 PTDTBT THCS Tá Bạ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

10 PTDTBT THCS Tà Tổng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

11 PTDTBT THCS Thu Lũm Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

12 PTDTBT THCS Vàng San Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

13 THCS Bum Nưa Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

14 THCS Kan Hồ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

# Đơn vị Bữa ăn Thực đơn Ghi chú
Than Uyên
1 THPT Mường Kim Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 THPT Mường Than Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 THPT Than Uyên Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Tân Uyên
1 THPT Tân Uyên Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 THPT Trung Đồng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Tam Đường
1 THPT Bình Lư Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Sìn Hồ
1 THPT Nậm Tăm Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 THPT Sìn Hồ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Phong Thổ
1 THPT Dào San Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 THPT Mường So Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

3 THPT Phong Thổ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Nậm Nhùn
1 PTDTNT Nậm Nhùn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 THPT Nậm Nhùn Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Mường Tè
1 PTDTNT Ka Lăng Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

2 THPT Mường Tè Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

# Đơn vị Bữa ăn Thực đơn Ghi chú
Thành Phố
1 PTDTNT Tỉnh Lai Châu Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Than Uyên
1 PTDTNT Than Uyên Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Tân Uyên
1 PTDTNT Tân Uyên Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Tam Đường
1 PTDTNT Tam Đường Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Sìn Hồ
1 PTDTNT Sìn Hồ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Phong Thổ
1 PTDTNT Phong Thổ Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

Mường Tè
1 PTDTNT Mường Tè Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều

# Đơn vị Bữa ăn Thực đơn Ghi chú
Tân Uyên
1 TTGDTX Tân Uyên Bữa sáng

Chưa nhập
Bữa trưa

Bữa chiều