# Đơn vị Xem
Thành Phố
1 Mầm non Nậm Loỏng Chưa báo cáo
2 Mầm non Quyết Thắng Chưa báo cáo
3 Mầm non San Thàng Chưa báo cáo
4 Mầm non Sao Sáng Chưa báo cáo
5 Mầm non Tân Phong Chưa báo cáo
6 Nhóm trẻ Tư thục Chim Sơn Ca Chưa báo cáo
7 Nhóm trẻ tư thục Chong Chóng Nhỏ Chưa báo cáo
8 Nhóm trẻ Tư thục Babystar Chưa báo cáo
9 Nhóm trẻ Tư thục Candy Chưa báo cáo
10 Nhóm trẻ Tư thục Măng Non Chưa báo cáo
11 Nhóm trẻ Tư thục Babystar 2 Chưa báo cáo
12 Nhóm trẻ Tư thục Hoa Đào Chưa báo cáo
13 Nhóm trẻ Tư thục Tuổi Thơ Chưa báo cáo
14 Mầm non Hoa Ban Chưa báo cáo
15 Mầm non Hoa sen Chưa báo cáo
16 Mầm non Bình Minh Chưa báo cáo
17 Mầm non Đoàn Kết Chưa báo cáo
18 Mầm non Duy Phong Chưa báo cáo
19 Mầm non Hoa Hồng Chưa báo cáo
20 Mầm non Hoạ Mi Chưa báo cáo
Than Uyên
1 Mầm non xã Mường Than
2 Mầm non Pha Mu
3 Mầm non xã Phúc Than
4 Mầm non xã Ta Gia
5 Mầm non Tà Hừa
6 Mầm non Tà Mung
7 Mầm non Thị trấn Than Uyên
8 Mầm non Hua Nà
9 Mầm non xã Khoen On
10 Mầm non Mường Cang
11 Mầm non xã Mường Kim
12 Mầm non Mường Mít
Tân Uyên
1 Mầm non Nậm Cần Chưa báo cáo
2 Mầm non Nậm Sỏ
3 Mầm non Pắc Ta Chưa báo cáo
4 Mầm non Phúc Khoa Chưa báo cáo
5 Mầm non Tà Mít
6 Mầm non Thân Thuộc
7 Mầm non Trung Đồng Chưa báo cáo
8 Nhóm trẻ Tư thục Ánh Dương Chưa báo cáo
9 Nhóm trẻ tư thục Phương Trang Chưa báo cáo
10 Mầm non số 1 Thị trấn Tân Uyên
11 Mầm non số 2 Thị trấn Tân Uyên
12 Mầm non Hố Mít Chưa báo cáo
13 Mầm non Mường Khoa
Tam Đường
1 Mầm non Nà Tăm Chưa báo cáo
2 Mầm non Nùng Nàng Chưa báo cáo
3 Mầm non Sơn Bình Chưa báo cáo
4 Mầm non Sùng Phài Chưa báo cáo
5 Mầm non Tả Lèng Chưa báo cáo
6 Mầm non Thèn Sin Chưa báo cáo
7 Mầm non Thị trấn Tam Đường Chưa báo cáo
8 Mầm non Bản Bo Chưa báo cáo
9 Mầm non Bản Giang Chưa báo cáo
10 Mầm non Bản Hon Chưa báo cáo
11 Mầm non Bình Lư Chưa báo cáo
12 Mầm non Giang Ma Chưa báo cáo
13 Mầm non Hồ Thầu Chưa báo cáo
14 Mầm non Khun Há Chưa báo cáo
Sìn Hồ
1 Mầm non Nậm Cuổi Chưa báo cáo
2 Mầm non Nậm Hăn Chưa báo cáo
3 Mầm non Nậm Mạ Chưa báo cáo
4 Mầm non Pa Khóa Chưa báo cáo
5 Mầm non Pa Tần Chưa báo cáo
6 Mầm non Phăng Sô Lin Chưa báo cáo
7 Mầm non Phìn Hồ Chưa báo cáo
8 Mầm non Pu Sam Cáp Chưa báo cáo
9 Mầm non Sà Dề Phìn Chưa báo cáo
10 Mầm non Tả Ngảo Chưa báo cáo
11 Mầm non Tả Phìn Chưa báo cáo
12 Mầm non số 1 Thị trấn Sìn Hồ Chưa báo cáo
13 Mầm non Tủa Sín Chải Chưa báo cáo
14 Mầm non số 1 Nậm Tăm Chưa báo cáo
15 Mầm non số 1 Noong Hẻo Chưa báo cáo
16 Mầm non số 2 Noong Hẻo Chưa báo cáo
17 Mầm non số 2 Thị trấn Sìn Hồ Chưa báo cáo
18 Mầm non Căn Co Chưa báo cáo
19 Mầm non Chăn Nưa Chưa báo cáo
20 Mầm non Hồng Thu Chưa báo cáo
21 Mầm non Làng Mô Chưa báo cáo
22 Mầm non Lùng Thàng Chưa báo cáo
23 Mầm non Ma Quai Chưa báo cáo
Phong Thổ
1 Mầm non Mù Sang Chưa báo cáo
2 Mầm non Nậm Xe Chưa báo cáo
3 Mầm non Pa Vây Sử Chưa báo cáo
4 Mầm non Sì Lở Lầu Chưa báo cáo
5 Mầm non Sin Súi Hồ Chưa báo cáo
6 Mầm non Tung Qua Lìn Chưa báo cáo
7 Mầm non Vàng Ma Chải Chưa báo cáo
8 Mầm non Hoa Ban_PT Chưa báo cáo
9 Mầm non Hoa Hồng_PT Chưa báo cáo
10 Mầm non Bản Lang Chưa báo cáo
11 Mầm non Dào San Chưa báo cáo
12 Mầm non Hoang Thèn Chưa báo cáo
13 Mầm non Hoa Sen_PT Chưa báo cáo
14 Mầm non Huổi Luông Chưa báo cáo
15 Mầm non Hướng Dương Chưa báo cáo
16 Mầm non Khổng Lào Chưa báo cáo
17 Mầm non Lản Nhì Thàng Chưa báo cáo
18 Mầm non Ma Ly Chải Chưa báo cáo
19 Mầm non Ma Ly Pho Chưa báo cáo
20 Mầm non Mồ Sì San Chưa báo cáo
21 Mầm non Mường So Chưa báo cáo
Nậm Nhùn
1 Mầm non Nậm Ban Chưa báo cáo
2 Mầm non Nậm Chà Chưa báo cáo
3 Mầm non Nậm Manh Chưa báo cáo
4 Mầm non Nậm Pì Chưa báo cáo
5 Mầm non Pú Đao Chưa báo cáo
6 Mầm non Sông Đà Chưa báo cáo
7 Mầm non Trung Chải Chưa báo cáo
8 Mầm non số 1 Nậm Hàng Chưa báo cáo
9 Mầm non số 2 Nậm Hàng Chưa báo cáo
10 Mầm non Hua Bum Chưa báo cáo
11 Mầm non Lê Lợi Chưa báo cáo
12 Mầm non Mường Mô Chưa báo cáo
Mường Tè
1 Mầm non Nậm Khao Chưa báo cáo
2 Mầm non Tá Bạ Chưa báo cáo
3 Mầm non Thu Lũm
4 Mầm non Vàng San Chưa báo cáo
5 Mầm non số 1 Bum Tở Chưa báo cáo
6 Mầm non số 1 Pa Ủ Chưa báo cáo
7 Mầm non số 1 Pa Vệ Sử Chưa báo cáo
8 Mầm non số 1 Tà Tổng Chưa báo cáo
9 Mầm non số 1 Thị trấn Mường Tè Chưa báo cáo
10 Mầm non số 2 Ka Lăng Chưa báo cáo
11 Mầm non số 2 Pa Vệ Sử Chưa báo cáo
12 Mầm non số 2 Tà Tổng Chưa báo cáo
13 Mầm non số 2 Thị trấn Mường Tè Chưa báo cáo
14 Mầm non Bum Nưa Chưa báo cáo
15 Mầm non Ka Lăng Chưa báo cáo
16 Mầm non Kan Hồ Chưa báo cáo
17 Mầm non Mù Cả
18 Mầm non Mường Tè Chưa báo cáo
# Đơn vị Xem
Thành Phố
1 Tiểu học Nậm Loỏng Chưa báo cáo
2 Tiểu học Quyết Thắng Chưa báo cáo
3 Tiểu học Quyết Tiến Chưa báo cáo
4 Tiểu học San Thàng Chưa báo cáo
5 Tiểu học Tân Phong Chưa báo cáo
6 Tiểu học số 1 Thành Phố Chưa báo cáo
7 Tiểu học số 2 Thành Phố Chưa báo cáo
8 Tiểu học Duy Phong Chưa báo cáo
9 Tiểu học Kim Đồng Chưa báo cáo
Than Uyên
1 Tiểu học xã Mường Cang
2 Tiểu học xã Mường Kim
3 Tiểu học xã Mường Mít
4 Tiểu học xã Mường Than
5 Tiểu học và THCS xã Pha Mu (TH) Chưa báo cáo
6 Tiểu học xã Phúc Than
7 Tiểu học xã Ta Gia
8 PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa Chưa báo cáo
9 PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung Chưa báo cáo
10 Tiểu học Thị trấn Than Uyên Chưa báo cáo
11 Tiểu học xã Hua Nà Chưa báo cáo
12 PTDTBT Tiểu học xã Khoen On
Tân Uyên
1 PTDTBT Tiểu học Mường Khoa Chưa báo cáo
2 Tiểu học Nậm Cần Chưa báo cáo
3 PTDTBT Tiểu học Nậm Sỏ
4 Tiểu học Phúc Khoa
5 Tiểu học Tà Mít Chưa báo cáo
6 Tiểu học Thân Thuộc Chưa báo cáo
7 Tiểu học Trung Đồng Chưa báo cáo
8 Tiểu học số 1 Pắc Ta
9 Tiểu học số 1 Thị trấn Tân Uyên
10 Tiểu học số 2 Thị trấn Tân Uyên
11 Tiểu học Hố Mít Chưa báo cáo
Tam Đường
1 Tiểu học Nà Tăm Chưa báo cáo
2 PTDTBT Tiểu học Nùng Nàng Chưa báo cáo
3 Tiểu học Sơn Bình Chưa báo cáo
4 PTDTBT Tiểu học Sùng Phài Chưa báo cáo
5 PTDTBT Tiểu học Tả Lèng Chưa báo cáo
6 Tiểu học Số 1 Bình Lư Chưa báo cáo
7 Tiểu học Thèn Sin Chưa báo cáo
8 Tiểu học Số 2 Bình Lư Chưa báo cáo
9 Tiểu học Thị trấn Tam Đường Chưa báo cáo
10 Tiểu học Bản Bo Chưa báo cáo
11 Tiểu học Bản Giang Chưa báo cáo
12 PTDTBT Tiểu học Bản Hon Chưa báo cáo
13 PTDTBT Tiểu học Giang Ma Chưa báo cáo
14 PTDTBT Tiểu học Hồ Thầu Chưa báo cáo
15 Tiểu học Khun Há Chưa báo cáo
Sìn Hồ
1 Tiểu học Ma Quai Chưa báo cáo
2 Tiểu học Nậm Cha Chưa báo cáo
3 Tiểu học Nậm Hăn Chưa báo cáo
4 Tiểu học Nậm Mạ Chưa báo cáo
5 Tiểu học Pa Khóa Chưa báo cáo
6 Tiểu học Phăng Sô Lin Chưa báo cáo
7 Tiểu học Phìn Hồ Chưa báo cáo
8 Tiểu học Pu Sam Cáp Chưa báo cáo
9 Tiểu học Tả Phìn Chưa báo cáo
10 Tiểu học số 1 Nậm Cuổi Chưa báo cáo
11 Tiểu học Thị trấn Sìn Hồ Chưa báo cáo
12 Tiểu học số 1 Nậm Tăm Chưa báo cáo
13 Tiểu học số 1 Noong Hẻo Chưa báo cáo
14 Tiểu học Tủa Sín Chải Chưa báo cáo
15 Tiểu học số 1 Pa Tần Chưa báo cáo
16 Tiểu học số 1 Tả Ngảo Chưa báo cáo
17 Tiểu học Xà Dề Phìn Chưa báo cáo
18 Tiểu học số 2 Làng Mô Chưa báo cáo
19 Tiểu học số 2 Nậm Cuổi Chưa báo cáo
20 Tiểu học số 2 Nậm Tăm Chưa báo cáo
21 Tiểu học số 2 Noong Hẻo Chưa báo cáo
22 Tiểu học số 2 Pa Tần Chưa báo cáo
23 Tiểu học số 2 Tả Ngảo Chưa báo cáo
24 Tiểu học Căn Co Chưa báo cáo
25 Tiểu học Chăn Nưa Chưa báo cáo
26 Tiểu học Hồng Thu Chưa báo cáo
27 Tiểu học Lùng Thàng Chưa báo cáo
Phong Thổ
1 PTDTBT Tiểu học Ma Ly Pho Chưa báo cáo
2 Tiểu học Mồ Sì San Chưa báo cáo
3 Tiểu học Mường So Chưa báo cáo
4 PTDTBT Tiểu học Mù Sang Chưa báo cáo
5 Tiểu học Nậm Xe Chưa báo cáo
6 PTDTBT Tiểu học Pa Vây Sử Chưa báo cáo
7 PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu Chưa báo cáo
8 Tiểu học Thị trấn Phong Thổ Chưa báo cáo
9 PTDTBT Tiểu học Tung Qua Lìn Chưa báo cáo
10 PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải Chưa báo cáo
11 Tiểu học Võ Thị Sáu Chưa báo cáo
12 PTDTBT Tiểu học Sin Súi Hồ Chưa báo cáo
13 PTDTBT Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ Chưa báo cáo
14 PTDTBT Tiểu học số 2 Huổi Luông Chưa báo cáo
15 PTDTBT Tiểu học số 3 Huổi Luông Chưa báo cáo
16 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Xe Chưa báo cáo
17 PTDTBT Tiểu học số 1 Bản Lang Chưa báo cáo
18 PTDTBT Tiểu học số 2 Bản Lang Chưa báo cáo
19 Tiểu học Dào San Chưa báo cáo
20 Tiểu học Hoang Thèn Chưa báo cáo
21 PTDTBT Tiểu học số 1 Huổi Luông Chưa báo cáo
22 Tiểu học Khổng Lào Chưa báo cáo
23 PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng Chưa báo cáo
24 PTDTBT Tiểu học số 2 Dào San Chưa báo cáo
25 Tiểu học Ma Ly Chải Chưa báo cáo
Nậm Nhùn
1 PTDTBT Tiểu học Mường Mô Chưa báo cáo
2 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban Chưa báo cáo
3 PTDTBT Tiểu học Nậm Chà Chưa báo cáo
4 PTDTBT Tiểu học Nậm Manh Chưa báo cáo
5 PTDTBT Tiểu học Nậm Pì Chưa báo cáo
6 Tiểu học Pú Đao Chưa báo cáo
7 PTDTBT Tiểu học Trung Chải Chưa báo cáo
8 PTDTBT Tiểu học số 1 Nậm Hàng Chưa báo cáo
9 Tiểu học Thị trấn Nậm Nhùn Chưa báo cáo
10 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Hàng Chưa báo cáo
11 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban Chưa báo cáo
12 PTDTBT Tiểu học Hua Bum Chưa báo cáo
13 Tiểu học Lê Lợi Chưa báo cáo
Mường Tè
1 PTDTBT Tiểu học Nậm Ngà Chưa báo cáo
2 Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ Chưa báo cáo
3 Tiểu học số 1 Bum Nưa Chưa báo cáo
4 PTDTBT Tiểu học Thu Lũm Chưa báo cáo
5 PTDTBT Tiểu học Bum Tở Chưa báo cáo
6 PTDTBT Tiểu học Ka Lăng Chưa báo cáo
7 PTDTBT Tiểu học Mù Cả Chưa báo cáo
8 PTDTBT Tiểu học số 1 Pa Ủ Chưa báo cáo
9 PTDTBT Tiểu học Vàng San Chưa báo cáo
10 Tiểu học Pa Vệ Sử Chưa báo cáo
11 PTDTBT Tiểu học số 1 Tà Tổng Chưa báo cáo
12 Tiểu học số 1 Thị trấn Mường Tè Chưa báo cáo
13 Tiểu học số 2 Mường Tè Chưa báo cáo
14 PTDTBT Tiểu học số 2 Pa Ủ Chưa báo cáo
15 PTDTBT Tiểu học Nậm Khao Chưa báo cáo
16 PTDTBT Tiểu học Pắc Ma Chưa báo cáo
17 PTDTBT Tiểu học Tá Bạ
18 Tiểu học số 2 Thị trấn Mường Tè Chưa báo cáo
19 PTDTBT Tiểu học Kan Hồ Chưa báo cáo
# Đơn vị Xem
Thành Phố
1 THCS Đoàn Kết Chưa báo cáo
2 THCS Duy Phong Chưa báo cáo
3 THCS Nậm Loỏng Chưa báo cáo
4 THCS Quyết Thắng Chưa báo cáo
5 THCS San Thàng Chưa báo cáo
6 THCS Tân Phong Chưa báo cáo
Than Uyên
1 THCS xã Hua Nà
2 THCS xã Khoen On
3 THCS xã Mường Cang
4 THCS xã Mường Kim
5 THCS xã Mường Mít
6 THCS xã Mường Than
7 Tiểu học và THCS xã Pha Mu
8 THCS xã Phúc Than
9 PTDTBT THCS xã Ta Gia Chưa báo cáo
10 PTDTBT THCS xã Tà Hừa Chưa báo cáo
11 PTDTBT THCS xã Tà Mung Chưa báo cáo
12 THCS Thị trấn Than Uyên
Tân Uyên
1 Nguyễn Văn Tâm Chưa báo cáo
2 PTDTBT THCS xã Nậm Sỏ Chưa báo cáo
3 Nguyễn Văn Tâm Chưa báo cáo
4 THCS Hoàng Liên
5 PTDTBT THCS Hố Mít Chưa báo cáo
6 PTDTBT THCS Mường Khoa
7 THCS Nậm Cần Chưa báo cáo
8 THCS Pắc Ta Chưa báo cáo
9 PTDTBT THCS Phúc Khoa Chưa báo cáo
10 THCS Tà Mít Chưa báo cáo
11 THCS Thân Thuộc
12 THCS Trung Đồng Chưa báo cáo
13 THCS Thị trấn Tân Uyên
Tam Đường
1 THCS Bản Bo Chưa báo cáo
2 THCS Bản Giang Chưa báo cáo
3 PTDTBT THCS Bản Hon Chưa báo cáo
4 THCS Giang Ma Chưa báo cáo
5 THCS Hồ Thầu Chưa báo cáo
6 PTDTBT THCS Khun Há Chưa báo cáo
7 THCS Nà Tăm Chưa báo cáo
8 THCS Nùng Nàng Chưa báo cáo
9 THCS Bình Lư Chưa báo cáo
10 THCS Sơn Bình Chưa báo cáo
11 THCS Sùng Phài Chưa báo cáo
12 THCS Tả Lèng Chưa báo cáo
13 THCS Thèn Sin Chưa báo cáo
14 THCS Thị trấn Tam Đường Chưa báo cáo
Sìn Hồ
1 PTDTBT THCS Nậm Cha Chưa báo cáo
2 THCS số 1 Noong Hẻo Chưa báo cáo
3 THCS số 2 Noong Hẻo Chưa báo cáo
4 PTDTBT THCS Căn co Chưa báo cáo
5 THCS Chăn Nưa Chưa báo cáo
6 PTDTBT THCS Hồng Thu Chưa báo cáo
7 THCS Làng Mô Chưa báo cáo
8 THCS Lùng Thàng Chưa báo cáo
9 PTDTBT THCS Ma Quai Chưa báo cáo
10 THCS Nậm Cuổi Chưa báo cáo
11 PTDTBT THCS Nậm Hăn Chưa báo cáo
12 THCS Nậm Mạ Chưa báo cáo
13 PTDTBT THCS Nậm Tăm Chưa báo cáo
14 THCS Pa Khóa Chưa báo cáo
15 THCS Pa Tần Chưa báo cáo
16 PTDTBT THCS Phăng Sô Lin Chưa báo cáo
17 PTDTBT THCS Phìn Hồ Chưa báo cáo
18 THCS Pu Sam Cáp Chưa báo cáo
19 THCS Sà Dề Phìn Chưa báo cáo
20 PTDTBT THCS Tả Ngảo Chưa báo cáo
21 THCS Tả Phìn Chưa báo cáo
22 THCS Thị trấn Sìn Hồ Chưa báo cáo
23 PTDTBT THCS Tủa Sín Chải Chưa báo cáo
Phong Thổ
1 THCS Bản Lang Chưa báo cáo
2 PTDTBT THCS số 2 Bản Lang Chưa báo cáo
3 PTDTBT THCS Dào San Chưa báo cáo
4 PTDTBT THCS Hoang Thèn Chưa báo cáo
5 PTDTBT THCS Huổi Luông Chưa báo cáo
6 THCS Khổng Lào Chưa báo cáo
7 PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng Chưa báo cáo
8 THCS Ma Ly Chải Chưa báo cáo
9 PTDTBT THCS Ma Ly Pho Chưa báo cáo
10 THCS Mồ Sì San Chưa báo cáo
11 THCS Mường So Chưa báo cáo
12 PTDTBT THCS Mù Sang Chưa báo cáo
13 PTDTBT THCS Nậm Xe Chưa báo cáo
14 PTDTBT THCS Pa Vây Sử Chưa báo cáo
15 PTDTBT THCS Sì Lở Lầu Chưa báo cáo
16 PTDTBT THCS Sin Súi Hồ Chưa báo cáo
17 THCS Thị trấn Phong Thổ Chưa báo cáo
18 PTDTBT THCS Tung Qua Lìn Chưa báo cáo
19 PTDTBT THCS Vàng Ma Chải Chưa báo cáo
Nậm Nhùn
1 PTDTBT THCS Hua Bum Chưa báo cáo
2 THCS Lê Lợi Chưa báo cáo
3 PTDTBT THCS Mường Mô Chưa báo cáo
4 PTDTBT THCS Nậm Ban Chưa báo cáo
5 PTDTBT THCS Nậm Chà Chưa báo cáo
6 PTDTBT THCS Nậm Hàng Chưa báo cáo
7 PTDTBT THCS Nậm Manh Chưa báo cáo
8 PTDTBT THCS Nậm Pì Chưa báo cáo
9 THCS Pú Đao Chưa báo cáo
10 PTDTBT THCS Trung Chải Chưa báo cáo
11 THCS Thị trấn Nậm Nhùn Chưa báo cáo
Mường Tè
1 PTDTBT THCS Nậm Khao Chưa báo cáo
2 THCS Bum Nưa Chưa báo cáo
3 PTDTBT THCS Bum Tở Chưa báo cáo
4 PTDTBT THCS Ka Lăng Chưa báo cáo
5 THCS Kan Hồ Chưa báo cáo
6 PTDTBT THCS Mù Cả Chưa báo cáo
7 THCS Mường Tè Chưa báo cáo
8 PTDTBT THCS Nậm Ngà Chưa báo cáo
9 PTDTBT THCS Pắc Ma Chưa báo cáo
10 PTDTBT THCS Pa Ủ Chưa báo cáo
11 PTDTBT THCS Pa Vệ Sử Chưa báo cáo
12 PTDTBT THCS Tá Bạ Chưa báo cáo
13 PTDTBT THCS Tà Tổng Chưa báo cáo
14 PTDTBT THCS Thu Lũm Chưa báo cáo
15 THCS Thị trấn Mường Tè Chưa báo cáo
16 PTDTBT THCS Vàng San Chưa báo cáo
# Đơn vị Xem
Thành Phố
1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Chưa báo cáo
2 THPT Quyết Thắng Chưa báo cáo
3 THPT Thành phố Lai Châu Chưa báo cáo
Than Uyên
1 THPT Mường Kim Chưa báo cáo
2 THPT Mường Than Chưa báo cáo
3 THPT Than Uyên Chưa báo cáo
Tân Uyên
1 THPT Tân Uyên Chưa báo cáo
2 THPT Trung Đồng Chưa báo cáo
Tam Đường
1 THPT Bình Lư Chưa báo cáo
Sìn Hồ
1 THPT Nậm Tăm Chưa báo cáo
2 THPT Sìn Hồ Chưa báo cáo
Phong Thổ
1 THPT Dào San Chưa báo cáo
2 THPT Mường So Chưa báo cáo
3 THPT Phong Thổ Chưa báo cáo
Nậm Nhùn
1 THPT Nậm Nhùn Chưa báo cáo
2 PTDTNT Nậm Nhùn Chưa báo cáo
Mường Tè
1 THPT Mường Tè Chưa báo cáo
2 PTDTNT Ka Lăng Chưa báo cáo
# Đơn vị Xem
Thành Phố
1 PTDTNT Tỉnh Lai Châu Chưa báo cáo
Than Uyên
1 PTDTNT Than Uyên Chưa báo cáo
Tân Uyên
1 PTDTNT Tân Uyên Chưa báo cáo
Tam Đường
1 PTDTNT Tam Đường Chưa báo cáo
Sìn Hồ
1 PTDTNT Sìn Hồ Chưa báo cáo
Phong Thổ
1 PTDTNT Phong Thổ Chưa báo cáo
Mường Tè
1 PTDTNT Mường Tè Chưa báo cáo
# Đơn vị Xem
Thành Phố
1 TTGDTX HN Tỉnh Chưa báo cáo
Than Uyên
1 TTGDTX Than Uyên Chưa báo cáo
Tân Uyên
1 TTGDTX Tân Uyên Chưa báo cáo
Tam Đường
1 TTGDTX Tam Đường Chưa báo cáo
Sìn Hồ
1 TTGDTX Sìn Hồ Chưa báo cáo
Phong Thổ
1 TTGDTX Phong Thổ Chưa báo cáo
Nậm Nhùn
1 TTGDTX Nậm Nhùn Chưa báo cáo
Mường Tè
1 TTGDTX Mường Tè Chưa báo cáo
# Đơn vị Xem
Thành Phố
1 Phòng GD&ĐT Thành Phố Chưa báo cáo
Than Uyên
1 Phòng GD&ĐT Than Uyên Chưa báo cáo
Tân Uyên
1 Phòng GD&ĐT Tân Uyên Chưa báo cáo
Tam Đường
1 Phòng GD&ĐT Tam Đường Chưa báo cáo
Sìn Hồ
1 Phòng GD&ĐT Sìn Hồ Chưa báo cáo
Phong Thổ
1 Phòng GD&ĐT Phong Thổ Chưa báo cáo
Nậm Nhùn
1 Phòng GD&ĐT Nậm Nhùn Chưa báo cáo
Mường Tè
1 Phòng GD&ĐT Mường Tè Chưa báo cáo
# Đơn vị Xem
Sở GD&ĐT
1 Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu Chưa báo cáo