Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Báo cáo số liệu đầu năm 2019-2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu 78
Tổng hợp kết quả thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (Test) Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu 42
Danh bạ điện thoại liên lạc toàn ngành năm 2017-2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu 397
Báo cáo chất lượng thi lại sau thi lại Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu 409
lap danh sach lap huấn 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu 42
Lập danh sách cán bộ tham gia tập huấn sử dụng phần mềm quản lý giáo dục và quản trị website Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu 42
DANH SACH CAN BO PHONG GIAO DUC Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu 8
bao cao dau nam 2017-2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu 9
Báo cáo chất lượng lên lớp sau rèn luyện hè Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu 18