Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Thống kê cán bộ tập huấn Phòng GD&ĐT Sìn Hồ 74