Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỘI NGŨ, HỌC SINH SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 49
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 23/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Rà soát thông tin giáo viên dự thi GVDG cấp tỉnh Phòng GD&ĐT Than Uyên 50
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 22/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 21/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 20/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo hoạt động ngoại khoá cho học sinh bán trú ngày 20/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 19/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo hoạt động ngoại khoá cho học sinh bán trú ngày 19/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 16/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 15/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 14/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 13/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo hoạt động ngoại khoá cho học sinh bán trú ngày 13/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 12/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo hoạt động ngoại khoá cho học sinh bán trú ngày 12/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 09/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Tổng hợp tình hình trước Tết Nguyên đán năm 2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 08/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Nhập số liệu theo mẫu kế hoạch phát triển mới Phòng GD&ĐT Than Uyên 18
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 07/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 06/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo hoạt động ngoại khoá cho học sinh bán trú ngày 06/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 05/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo hoạt động ngoại khoá cho học sinh bán trú ngày 05/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16
Danh sach giáo viên chưa đăng kí thi trong kỳ kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên và tổng phụ trách đội đợt tháng 1, năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 49
Hồ sơ xét kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" năm 2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 50
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 01/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
báo cáo chất lượng khảo sát hàng tháng và DS học sinh có điểm dưới 5 môn Toán và TV Phòng GD&ĐT Than Uyên 17
Báo cáo thống kê tổng hợp số liệu cơ sở vật chất hiện có, còn tồn kho, nhu cầu bổ sung Phòng GD&ĐT Than Uyên 49