Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Tổng hợp bồi dưỡng khen cao giai đoạn 2020-2025 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 05/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo học sinh hằng ngày theo danh sách cấp Mầm non ngày 05/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần theo danh sách (hằng ngày) cấp Tiểu học ngày 05/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần học sinh (danh sách) hằng ngày trực tuyến cấp THCS ngày 05/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 05/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Tổng hợp tham gia thi tuần 11 tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của đảng Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 04/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo học sinh hằng ngày theo danh sách cấp Mầm non ngày 04/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần theo danh sách (hằng ngày) cấp Tiểu học ngày 04/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần học sinh (danh sách) hằng ngày trực tuyến cấp THCS ngày 04/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 04/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 03/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo học sinh hằng ngày theo danh sách cấp Mầm non ngày 03/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần theo danh sách (hằng ngày) cấp Tiểu học ngày 03/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần học sinh (danh sách) hằng ngày trực tuyến cấp THCS ngày 03/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 03/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo nông thôn mới 6 tháng đầu năm Phòng GD&ĐT Than Uyên 11
Nội dung đề xuất tập huấn CNTT cho cán bộ giáo viên nâng cao trình độ tin học đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông mới Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 02/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo học sinh hằng ngày theo danh sách cấp Mầm non ngày 02/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần theo danh sách (hằng ngày) cấp Tiểu học ngày 02/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần học sinh (danh sách) hằng ngày trực tuyến cấp THCS ngày 02/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 02/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Để thực hiện công tác cấp sổ đỏ cho các trường học Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 01/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo học sinh hằng ngày theo danh sách cấp Mầm non ngày 01/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần theo danh sách (hằng ngày) cấp Tiểu học ngày 01/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần học sinh (danh sách) hằng ngày trực tuyến cấp THCS ngày 01/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Bài viết điển hình tiêu biểu về gương người tốt, việc tốt tháng 06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37