Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Phiếu nhận xét đánh giá Hiệu trưởng chuẩn bị công tác họp cuối năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 17
Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch 422 Phòng GD&ĐT Than Uyên 49
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 22/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo hoạt động ngoại khoá cho học sinh bán trú ngày 22/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16
PHIẾU XÁC NHẬN ĐÃ KIỂM TRA, RÀ SOÁT SỐ LIỆU THỐNG KÊ TRƯỚC KHI ĐI DUYỆT Phòng GD&ĐT Than Uyên 31
BC Tổng kết công tác GDTX năm học 2017-2018. Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo góp ý Chương trình XMC và GDTTSKBC Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo kết quả dạy học môn GDLS lớp 1, năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 2
Báo cáo kết quả nội dung công việc đăng ký làm chuyển biến trong năm học Phòng GD&ĐT Than Uyên 50
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 21/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo hoạt động ngoại khoá cho học sinh bán trú ngày 21/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 18/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo kết quả công tác quản lí và sử dụng vốn ODA Phòng GD&ĐT Than Uyên 4
Thông tin điều chỉnh sai xót thông tin trên bảng kết quả thi giáo viên đợt 2 Phòng GD&ĐT Than Uyên 50
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 17/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Tổng hợp số liệu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện NQ 29 (BC SGD&ĐT, UBND huyện) Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Điền bổ sung thông tin những người chưa co QĐ vào biên chế (Khẩn cấp) Phòng GD&ĐT Than Uyên 49
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 16/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 15/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo hoạt động ngoại khoá cho học sinh bán trú ngày 15/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16
Báo cáo tổng kết công tác GDDT năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 50
Tổng hợp kết quả xét thi đua cuối năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 50
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 14/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo hoạt động ngoại khoá cho học sinh bán trú ngày 14/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16
Danh sách đăng ký thành viên Hội đồng xét tốt nghiệp năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 14
Cung cấp số tài khoản để thanh toán chế độ ra đề, coi thi , chấm thi Phòng GD&ĐT Than Uyên 14
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 11/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Tổng hợp lại số lao động nông thôn (Xây dựng nông thôn mới) Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 10/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số liệu TCCB cuối năm 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 49