Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Báo cáo kết quả truyền thông về đổi mới giáo dục và đào tạo tháng 10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
HIỆU TRƯỞNG BÁO CÁO NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM TRONG NGÀY ngày 20/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 20/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 20/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
HIỆU TRƯỞNG BÁO CÁO NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM TRONG NGÀY ngày 19/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 19/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 19/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 17/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
HIỆU TRƯỞNG BÁO CÁO NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM TRONG NGÀY ngày 16/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 16/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 16/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
HIỆU TRƯỞNG BÁO CÁO NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM TRONG NGÀY ngày 15/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 15/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 15/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
HIỆU TRƯỞNG BÁO CÁO NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM TRONG NGÀY ngày 14/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 14/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 14/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
HIỆU TRƯỞNG BÁO CÁO NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM TRONG NGÀY ngày 13/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 13/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 13/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
HIỆU TRƯỞNG BÁO CÁO NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM TRONG NGÀY ngày 12/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 12/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 12/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 10/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
HIỆU TRƯỞNG BÁO CÁO NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM TRONG NGÀY ngày 09/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 09/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 09/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
HIỆU TRƯỞNG BÁO CÁO NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM TRONG NGÀY ngày 08/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 08/10/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8