Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Báo cáo số liệu phổ cập Phòng GD&ĐT Thành Phố 36
Báo cáo cán bộ tham gia tập huấn phần mềm Phòng GD&ĐT Thành Phố 36
Báo cáo số người tham gia tập huấn PM Phòng GD&ĐT Thành Phố 36
Báo cáo nhân sự vắng mặt ngày 14/10/2017 Phòng GD&ĐT Thành Phố 35
Báo cáo số lượng học sinh ngày 09/10/2017 Phòng GD&ĐT Thành Phố 35