Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
04/09/2019 1246 19 98,5% 375 375 375 0 K1: 257/261 (3 học sinh nghỉ ốm) - 1 HS chuyển đến K2: 257/261 (4 học sinh ốm nghỉ ở nhà) - 1 HS Sơn La chuyển đến K3: 270/272 (2 hs ốm) - 1 HS Sơn La chuyển đến, 1 HS HS chuyển đến từ Văn Chấn K4: 224/227 (3 học sinh ốm nghỉ ở nhà) - 1 HS Nghĩa Lộ chuyển đến, 1 HS chuyển đi K5: 223/225 (2 HS ốm nghỉ ở nhà)
05/09/2019 Chưa báo cáo
06/09/2019 1246 14 98,9% 375 375 375 0 K1: 257/260 (3 học sinh nghỉ ốm) K2: 257/261 (4 học sinh ốm nghỉ ở nhà) K3: 270/272 (2 hs ốm) K4: 225/228 (3 học sinh ốm nghỉ ở nhà) - 1 HS Pắc Ta chuyển đến K5: 223/225 (2 HS ốm nghỉ ở nhà)
07/09/2019 Chưa báo cáo
08/09/2019 Chưa báo cáo
09/09/2019 1246 17 98,6% 375 375 375 0 K1: 256/260 (4 học sinh nghỉ ốm) K2: 257/261 (4 học sinh ốm nghỉ ở nhà) K3: 268/272 (4 hs ốm) K4: 225/228 (3 học sinh ốm nghỉ ở nhà) - 1 HS Pắc Ta chuyển đến K5: 223/225 (2 HS ốm nghỉ ở nhà)
10/09/2019 1245 15 98,8% 375 375 375 0 K1: 257/260 (3 học sinh nghỉ ốm) K2: 258/261 (3 học sinh ốm nghỉ ở nhà) K3: 268/271 (3 hs ốm) - giảm 1 HS chuyển đi Sa Pa K4: 226/228 (2 học sinh ốm nghỉ ở nhà) - 1 HS Pắc Ta chuyển đến K5: 221/225 (4 HS ốm nghỉ ở nhà)
11/09/2019 1245 16 98,7% 375 375 375 0 K1: 257/260 (3 học sinh nghỉ ốm) K2: 257/261 (4 học sinh ốm nghỉ ở nhà) K3: 270/271 (2 hs ốm) - 1 HS chuyển đi Sa Pa K4: 225/228 (3 học sinh ốm nghỉ ở nhà) - 1 HS Pắc Ta chuyển đến K5: 221/225 (4 HS ốm nghỉ ở nhà)