Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
07/08/2019 0 0 0 0 0 0
08/08/2019 0 0 0 0 0 0
09/08/2019 0 0 0 0 0 0
10/08/2019 Chưa báo cáo
11/08/2019 Chưa báo cáo
12/08/2019 953 45 95,3% 0 0 0 0 Khối 1: 180/194 vắng 14; Khối 2: 206/217 vắng 11; Khối 3:207/219 vắng 12, Khối 4: 158/160 vắng 02; Khối 5: 159/165 vắng 06
13/08/2019 949 34 96,4% 0 0 0 0 HS ốm,
14/08/2019 949 48 94,9% 0 0 0 0 Học sinh ốm