Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
07/08/2019 Chưa báo cáo
08/08/2019 0 0 0 0 0 0
09/08/2019 Chưa báo cáo
10/08/2019 Chưa báo cáo
11/08/2019 Chưa báo cáo
12/08/2019 667 144 78,4% 365 331 365 34 (Học sinh ốm), Điểm bản Bố mẹ các em Chưa đưa xuống Chế Hạng , Tà Lồm
13/08/2019 667 119 82,2% 365 313 365 52 Lý do các em nhà xa chưa xuống học, một số em ốm một số em xin nghỉ ăn rằm
14/08/2019 667 160 76,0% 365 283 283 82 Một số HS ốm, một số HS nghỉ ăn rằm