Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
07/08/2019 Chưa báo cáo
08/08/2019 Chưa báo cáo
09/08/2019 Chưa báo cáo
10/08/2019 Chưa báo cáo
11/08/2019 Chưa báo cáo
12/08/2019 373 14 96,2% 0 0 0 0 K1: 68/70 vắng 02 ốm; K2: 78/82 vắng 4; K3: 72/75 vắng 03; K4: 69/69HS; K5: 72/77 vắng 05HS.
13/08/2019 373 6 98,4% 0 0 0 0 K1: 67/70 vắng 01 ốm; K2: 81/82 vắng 01 ốm; K3: 75//75HS; K4: 68/69 vắng 01 ốm; K5: 76/77HS vắng 01 ốm.
14/08/2019 377 10 97,3% 0 0 0 0 K1: 69/73HS vắng 04 ốm. Tăng 03HS chuyển đến (01HS chuyển đến từ Văn Bàn Lào Cai; 01HS chuyển đến từ Khoen On; 01HS chuyển đến từ Hà Đông - Hà Nội). K2: 83/84HS vắng 01 ốm; Tăng 02HS, 01HS lưu ban, 01HS chuyển đến từ TH Mường Mít; K3: 73/74HS vắng 01HS ốm giảm 01KS lưu ban. K4: 68/69HS vắng 01 ốm. K5: 74/77HS vắng 02 ốm.