Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
07/08/2019 Chưa báo cáo
08/08/2019 Chưa báo cáo
09/08/2019 Chưa báo cáo
10/08/2019 Chưa báo cáo
11/08/2019 Chưa báo cáo
12/08/2019 518 105 79,7% 299 255 255 44 01 HS ốm dài hạn; 01 HS đi Trung Quốc; 02 HS đi làm thuê; 20 HS xin phép có lý do; Số còn lại không lý do
13/08/2019 Chưa báo cáo
14/08/2019 Chưa báo cáo