Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
04/09/2019 96 1 99,0% 25 25 25 0 K6: 27/27; K7: 26/26 K8: 18/19 (Vắng 1 do ốm) K9: 24/24
05/09/2019 96 0 100,0% 25 25 25 0
06/09/2019 96 0 100,0% 25 25 25 0
07/09/2019 96 0 100,0% 25 25 25 0
08/09/2019 Chưa báo cáo
09/09/2019 95 6 93,7% 25 25 25 0 K6: 25/26 (Vắng 01 có lý do); K7: 25/26 (Vắng 01 ko có lý do); K9: 24/24
10/09/2019 95 4 95,8% 24 24 24 0 K6: 24/26 vắng 2 hs có phép K7: 25/26 văng 1 hs có phép K8: 19/19 K9: 23/24 vắng 1 hs có phép
11/09/2019 95 4 95,8% 24 24 24 0 K6: 25/26 vắng 1 hs có phép K7: 25/26 vắng 1 hs có phép K8: 18/19 vắng 1 hs có phép K9: 23/24 vắng 1 hs có phép