Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
07/08/2019 0 0 0 0 0 0
08/08/2019 Chưa báo cáo
09/08/2019 Chưa báo cáo
10/08/2019 Chưa báo cáo
11/08/2019 Chưa báo cáo
12/08/2019 92 3 96,7% 24 24 24 0 K6: 24/25 vắng 1 HS ốm K7: 25/26 vắng 1 chưa ra lớp K8: 17/18 vắng 1 chưa ra lớp K9: 23/23
13/08/2019 92 1 98,9% 24 24 24 0 K6: 24/25 vắng 1 HS ốm K7: 26/26; K8: 18/18; K9: 23/23
14/08/2019 92 2 97,8% 24 24 24 0 K6: 24/25 (vắng 1 HS ốm) K7: 25/26 (vắng 1 HS ốm) ; K8: 18/18; K9: 23/23