Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
07/08/2019 Chưa báo cáo
08/08/2019 0 0 0 0 0 0 học sinh toàn trường nghỉ
09/08/2019 Chưa báo cáo
10/08/2019 Chưa báo cáo
11/08/2019 Chưa báo cáo
12/08/2019 654 19 97,1% 0 0 0 0 19 Học sinh ốm
13/08/2019 654 23 96,5% 0 0 0 0 09 HS chưa ra lớp, 14 HS nghỉ ốm và HS lưu ban ko đi học.
14/08/2019 654 33 95,0% 0 0 0 0 9 học sinh chua ra lớp, 24 học sinh ốm