Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
07/08/2019 Chưa báo cáo
08/08/2019 Chưa báo cáo
09/08/2019 Chưa báo cáo
10/08/2019 Chưa báo cáo
11/08/2019 Chưa báo cáo
12/08/2019 440 18 95,9% 107 99 100 8 Khối 6 vắng 9hs có p Khối 7 vắng 3hs có p Khối 8 vắng 4hs có p Khối 9 vắng 2hs có p
13/08/2019 440 15 96,6% 107 107 103 4 Khối 6 vắng 9hs có p Khối 7 vắng 4hs có p Khối 8 vắng 2 hs có p
14/08/2019 440 30 93,2% 107 107 102 5 Khối 6 vắng 7 hs có p Khối 7 vắng 1 hs có p Khối 8 vắng 12 hs có p Khối 9 vắng 10 hs có p