Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
07/08/2019 Chưa báo cáo
08/08/2019 Chưa báo cáo
09/08/2019 Chưa báo cáo
10/08/2019 Chưa báo cáo
11/08/2019 Chưa báo cáo
12/08/2019 475 72 84,8% 281 238 229 52 Học sinh chưa ra lớp, một số học sinh bỏ khỏi địa phương
13/08/2019 475 69 85,5% 281 236 236 55 Học sinh chưa ra lớp, bỏ khỏi địa phương, chuẩn bị ăn rằm
14/08/2019 475 202 57,5% 281 175 175 106 Học sinh CRL, nghỉ rằm, đi khỏi địa phương