Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
04/09/2019 294 3 99,0% 176 174 174 2 - Ốm
05/09/2019 Chưa báo cáo
06/09/2019 294 5 98,3% 176 174 174 2 - Ốm
07/09/2019 Chưa báo cáo
08/09/2019 Chưa báo cáo
09/09/2019 296 0 100,0% 177 177 177 0
10/09/2019 Chưa báo cáo
11/09/2019 296 1 99,7% 177 177 177 0 - Ốm