Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
04/09/2019 117 3 97,4% 73 71 73 2 2 em bị ốm, 1 e chưa ra lớp
05/09/2019 Chưa báo cáo
06/09/2019 117 5 95,7% 73 70 73 3 3 em về bản chưa ra lớp, 2 em ốm nghỉ
07/09/2019 117 4 96,6% 73 70 73 3 3 em bỏ về bản, 1 em ốm ko lên lớp
08/09/2019 Chưa báo cáo
09/09/2019 117 5 95,7% 73 69 73 4 4 em chưa ra lớp, 1 em ốm xin nghỉ học
10/09/2019 117 3 97,4% 73 71 73 2 3 em bị ốm xin nghỉ
11/09/2019 117 5 95,7% 93 92 93 1 4 em ốm, 1 em xin về nhà làm lí