Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
04/09/2019 Chưa báo cáo
05/09/2019 Chưa báo cáo
06/09/2019 Chưa báo cáo
07/09/2019 Chưa báo cáo
08/09/2019 Chưa báo cáo
09/09/2019 Chưa báo cáo
10/09/2019 Chưa báo cáo
11/09/2019 Chưa báo cáo