Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
04/09/2019 208 15 92,8% 208 193 193 15 Các cháu ốm
05/09/2019 Chưa báo cáo
06/09/2019 208 16 92,3% 208 192 192 16 các cháu ốm
07/09/2019 Chưa báo cáo
08/09/2019 Chưa báo cáo
09/09/2019 208 13 93,8% 208 195 195 13 Các cháu ốm
10/09/2019 208 18 91,3% 208 190 190 18 Các cháu ốm
11/09/2019 208 13 93,8% 208 195 195 13 Các cháu ốm