Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
04/09/2019 172 12 93,0% 0 0 0 0 Do thời tiết thay đổi ảnh hưởng đến sức khỏe của một số cháu
05/09/2019 Chưa báo cáo
06/09/2019 Chưa báo cáo
07/09/2019 Chưa báo cáo
08/09/2019 Chưa báo cáo
09/09/2019 174 14 92,0% 110 110 110 0 Do thời tiết thay đổi nên ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu
10/09/2019 174 16 90,8% 110 110 110 0 Ốm do thời tiết thay đổi
11/09/2019 176 6 96,6% 112 112 0 0 Ốm do thời tiết thay đổi