Ngày Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
04/09/2019 Chưa báo cáo
05/09/2019 Chưa báo cáo
06/09/2019 Chưa báo cáo
07/09/2019 Chưa báo cáo
08/09/2019 Chưa báo cáo
09/09/2019 Chưa báo cáo
10/09/2019 542 442 18,5% 0 0 0 0 Nghỉ do mưa gió
11/09/2019 542 57 89,5% 0 0 0 0 trẻ ốm