# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 Mầm non Hoa Hồng Chưa nhập
2 Mầm non Bình Minh Chưa nhập
3 Mầm non Duy Phong Chưa nhập
4 Mầm non Hoa Ban Chưa nhập
5 Mầm non Hoạ Mi Chưa nhập
6 Mầm non Hoa sen Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Loỏng Chưa nhập
8 Mầm non Quyết Thắng Chưa nhập
9 Mầm non San Thàng Chưa nhập
10 Mầm non Sao Sáng Chưa nhập
11 Mầm non Tân Phong Chưa nhập
12 Mầm non Đoàn Kết Chưa nhập
13 Nhóm trẻ Tư thục Babystar Chưa nhập
14 Nhóm trẻ Tư thục Babystar 2 Chưa nhập
15 Nhóm trẻ Tư thục Candy Chưa nhập
16 Nhóm trẻ Tư thục Chim Sơn Ca Chưa nhập
17 Nhóm trẻ tư thục Chong Chóng Nhỏ Chưa nhập
18 Nhóm trẻ Tư thục Hoa Đào Chưa nhập
19 Nhóm trẻ Tư thục Măng Non Chưa nhập
20 Nhóm trẻ Tư thục Tuổi Thơ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 Mầm non Hua Nà 213 12 94,4% 201 201 201 12 hs nghỉ ốm
2 Mầm non Mường Cang 426 25 94,1% 0 0 0 0 Học sinh nghỉ ốm + Buổi trưa đón về
3 Mầm non Mường Mít 157 9 94,3% 157 148 132 9 05 hs Gia đình xin nghỉ cho đi lán, 04 hs gia đình có cúng
4 Mầm non Pha Mu 100 4 96,0% 63 63 100 0 4 học sinh ốm
5 Mầm non Tà Hừa 201 6 97,0% 175 175 172 3 02 học sinh Trung tâm, 02 học sinh Noong Ma ốm, 02 học sinh nghỉ không lý do
6 Mầm non Tà Mung Chưa nhập
7 Mầm non Thị trấn Than Uyên 765 75 90,2% 765 690 666 99 16 trẻ mang cháo, 8 trẻ xin về trưa, 75 trẻ nghỉ ốm
8 Mầm non xã Khoen On 372 26 93,0% 304 304 304 0 26 học sinh ốm không ra lớp
9 Mầm non xã Mường Kim 753 35 95,4% 709 709 709 0 Trẻ ốm chưa ra lớp, 9 trẻ 2 tuổi xin về trưa
10 Mầm non xã Mường Than 642 25 96,1% 115 115 642 25 25 học sinh nghỉ học có lí do
11 Mầm non xã Phúc Than 850 42 95,1% 0 0 788 0 42 học sinh nghỉ ốm. 788 học sinh ăn bán trú (737 trẻ mua vé ăn, 51 trẻ mang cơn cặp lồng). 20 trẻ xin về trưa
12 Mầm non xã Ta Gia 437 9 97,9% 236 236 385 0 2 tuổi vắng: 05 3 tuổi vắng: 01 3 tuổi vắng: 03
Tổng huyện 4916 268 94,5% 2725 (55,4%) 2641 (96,9%) 4099 (155,2%) 148 (3,6%)
Tân Uyên
1 Mầm non Hố Mít Chưa nhập
2 Mầm non Mường Khoa Chưa nhập
3 Mầm non Nậm Cần Chưa nhập
4 Mầm non Nậm Sỏ Chưa nhập
5 Mầm non Pắc Ta Chưa nhập
6 Mầm non Phúc Khoa Chưa nhập
7 Mầm non số 1 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
8 Mầm non số 2 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
9 Mầm non Tà Mít Chưa nhập
10 Mầm non Thân Thuộc Chưa nhập
11 Mầm non Trung Đồng Chưa nhập
12 Nhóm trẻ Tư thục Ánh Dương Chưa nhập
13 Nhóm trẻ tư thục Phương Trang Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 Mầm non Bản Bo Chưa nhập
2 Mầm non Bản Giang Chưa nhập
3 Mầm non Bản Hon Chưa nhập
4 Mầm non Bình Lư Chưa nhập
5 Mầm non Giang Ma Chưa nhập
6 Mầm non Hồ Thầu Chưa nhập
7 Mầm non Khun Há Chưa nhập
8 Mầm non Nà Tăm Chưa nhập
9 Mầm non Nùng Nàng Chưa nhập
10 Mầm non Sơn Bình Chưa nhập
11 Mầm non Sùng Phài Chưa nhập
12 Mầm non Tả Lèng Chưa nhập
13 Mầm non Thèn Sin Chưa nhập
14 Mầm non Thị trấn Tam Đường Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 Mầm non Căn Co Chưa nhập
2 Mầm non Chăn Nưa Chưa nhập
3 Mầm non Hồng Thu Chưa nhập
4 Mầm non Làng Mô Chưa nhập
5 Mầm non Lùng Thàng Chưa nhập
6 Mầm non Ma Quai Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Cuổi Chưa nhập
8 Mầm non Nậm Hăn Chưa nhập
9 Mầm non Nậm Mạ Chưa nhập
10 Mầm non Pa Khóa Chưa nhập
11 Mầm non Pa Tần Chưa nhập
12 Mầm non Phăng Sô Lin Chưa nhập
13 Mầm non Phìn Hồ Chưa nhập
14 Mầm non Pu Sam Cáp Chưa nhập
15 Mầm non Sà Dề Phìn Chưa nhập
16 Mầm non số 1 Nậm Tăm Chưa nhập
17 Mầm non số 1 Noong Hẻo Chưa nhập
18 Mầm non số 1 Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
19 Mầm non số 2 Noong Hẻo Chưa nhập
20 Mầm non số 2 Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
21 Mầm non Tả Ngảo Chưa nhập
22 Mầm non Tả Phìn Chưa nhập
23 Mầm non Tủa Sín Chải Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 Mầm non Bản Lang Chưa nhập
2 Mầm non Dào San Chưa nhập
3 Mầm non Hoa Ban_PT Chưa nhập
4 Mầm non Hoa Hồng_PT Chưa nhập
5 Mầm non Hoa Sen_PT Chưa nhập
6 Mầm non Hoang Thèn Chưa nhập
7 Mầm non Huổi Luông Chưa nhập
8 Mầm non Hướng Dương Chưa nhập
9 Mầm non Khổng Lào Chưa nhập
10 Mầm non Lản Nhì Thàng Chưa nhập
11 Mầm non Ma Ly Chải Chưa nhập
12 Mầm non Ma Ly Pho Chưa nhập
13 Mầm non Mồ Sì San Chưa nhập
14 Mầm non Mù Sang Chưa nhập
15 Mầm non Mường So Chưa nhập
16 Mầm non Nậm Xe Chưa nhập
17 Mầm non Pa Vây Sử Chưa nhập
18 Mầm non Sì Lở Lầu Chưa nhập
19 Mầm non Sin Súi Hồ Chưa nhập
20 Mầm non Tung Qua Lìn Chưa nhập
21 Mầm non Vàng Ma Chải Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Nậm Nhùn
1 Mầm non Hua Bum Chưa nhập
2 Mầm non Lê Lợi Chưa nhập
3 Mầm non Mường Mô Chưa nhập
4 Mầm non Nậm Ban Chưa nhập
5 Mầm non Nậm Chà Chưa nhập
6 Mầm non Nậm Manh Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Pì Chưa nhập
8 Mầm non Pú Đao Chưa nhập
9 Mầm non số 1 Nậm Hàng Chưa nhập
10 Mầm non số 2 Nậm Hàng Chưa nhập
11 Mầm non Sông Đà Chưa nhập
12 Mầm non Trung Chải Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 Mầm non Bum Nưa 273 25 90,8% 0 0 0 0 Trẻ ốm không ra lớp
2 Mầm non Ka Lăng 240 7 97,1% 0 0 0 0 Nhà trẻ 4, 3-4 tuổi 3
3 Mầm non Kan Hồ 176 6 96,6% 112 112 0 0 Ốm do thời tiết thay đổi
4 Mầm non Mù Cả 259 6 97,7% 256 250 6 6 ốm
5 Mầm non Mường Tè Chưa nhập
6 Mầm non Nậm Khao 208 13 93,8% 208 195 195 13 Các cháu ốm
7 Mầm non số 1 Bum Tở 330 7 97,9% 330 323 323 7 Trẻ ốm
8 Mầm non số 1 Pa Ủ 365 28 92,3% 361 333 365 28 Trẻ ốm, đi nương
9 Mầm non số 1 Pa Vệ Sử 282 12 95,7% 281 281 281 0 Trẻ ốm
10 Mầm non số 1 Tà Tổng Chưa nhập
11 Mầm non số 1 Thị trấn Mường Tè 542 57 89,5% 0 0 0 0 trẻ ốm
12 Mầm non số 2 Ka Lăng Chưa nhập
13 Mầm non số 2 Pa Vệ Sử Chưa nhập
14 Mầm non số 2 Tà Tổng 908 89 90,2% 908 819 819 89 Các cháu ốm
15 Mầm non số 2 Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
16 Mầm non Tá Bạ 148 15 89,9% 147 132 132 15 Ốm
17 Mầm non Thu Lũm 212 10 95,3% 212 212 212 10 Xin nghỉ ốm
18 Mầm non Vàng San 254 17 93,3% 254 237 237 17 Trẻ ốm
Tổng huyện 4197 292 93,0% 3069 (73,1%) 2894 (94,3%) 2570 (88,8%) 185 (7,2%)
Tổng cấp học 9113 560 93,9% 5794 (63,6%) 5535 (95,5%) 6669 (120,5%) 333 (5,0%)
# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 Tiểu học Duy Phong Chưa nhập
2 Tiểu học Kim Đồng Chưa nhập
3 Tiểu học Nậm Loỏng Chưa nhập
4 Tiểu học Quyết Thắng Chưa nhập
5 Tiểu học Quyết Tiến Chưa nhập
6 Tiểu học San Thàng Chưa nhập
7 Tiểu học số 1 Thành Phố Chưa nhập
8 Tiểu học số 2 Thành Phố Chưa nhập
9 Tiểu học Tân Phong Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 666 16 97,6% 383 375 383 8 Khối 1: 116/118 vắng 2 hs (ốm); Khối 2: 115117 vắng 2 hs (ốm); Khối 3: 141/147 vắng 6 hs (ốm); Khối 4: 134/139 vắng 5 hs (ốm); Khối 5: 145/146 vắng 1 hs (ốm)
2 PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 277 0 100,0% 128 128 128 0
3 PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 604 20 96,7% 257 257 253 4 584/604 Vắng 20 hs nghỉ ốm, nghỉ phép
4 Tiểu học Thị trấn Than Uyên 893 7 99,2% 0 0 0 0 HS ốm (Khối 2: 6HS; Khối 3: 1HS)
5 Tiểu học và THCS xã Pha Mu (TH) 123 2 98,4% 60 60 60 0 Ốm: K2: 01; K3: 01
6 Tiểu học xã Hua Nà 378 4 98,9% 0 0 0 0 K1: 74/74HS; K2: 82/84HS vắng 02 ốm; K3: 74/74HS; K4: 67/69HS vắng 02 ốm; K5: 77/77HS.
7 Tiểu học xã Mường Cang 612 0 100,0% 12 12 12 0 Khối 1: 119/119 HS; Khối 2: 145/145 HS; Khối 3: 116/116 HS; Khối 4: 118/118 HS; Khối 5: 114/114 HS
8 Tiểu học xã Mường Kim 1304 13 99,0% 0 0 0 0 Khối 1 vắng: 03 (HS ốm); Khối 2 vắng: 1 (HS ốm); Khối 3 vắng: 03 (HS ốm); Khối 4 vắng: 02 (HS ốm; Khối 5 vắng: 4 ( HS ốm)
9 Tiểu học xã Mường Mít 358 4 98,9% 0 0 0 0 Khu trung tâm: 1A1 vắng 01, 2A1 vắng 01 (hs ốm). Khu bản vè: 1A3 vắng 01 (hs ốm). Khu Hát Nam: 1A4 vắng 01 ( hs ốm).
10 Tiểu học xã Mường Than 947 13 98,6% 0 0 0 0 Khối 1: 182/189 vắng 7; Khối 2: 213/217 vắng 04 ; Khối 3: 217/220 vắng 3, Khối 4: 159/159, Khối 5: 162/162
11 Tiểu học xã Phúc Than 1245 16 98,7% 375 375 375 0 K1: 257/260 (3 học sinh nghỉ ốm) K2: 257/261 (4 học sinh ốm nghỉ ở nhà) K3: 270/271 (2 hs ốm) - 1 HS chuyển đi Sa Pa K4: 225/228 (3 học sinh ốm nghỉ ở nhà) - 1 HS Pắc Ta chuyển đến K5: 221/225 (4 HS ốm nghỉ ở nhà)
12 Tiểu học xã Ta Gia 771 12 98,4% 476 473 473 0 Ốm
Tổng huyện 8178 107 98,7% 1691 (20,7%) 1680 (99,3%) 1684 (100,2%) 12 (0,7%)
Tân Uyên
1 PTDTBT Tiểu học Mường Khoa Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Nậm Sỏ Chưa nhập
3 Tiểu học Hố Mít Chưa nhập
4 Tiểu học Nậm Cần Chưa nhập
5 Tiểu học Phúc Khoa Chưa nhập
6 Tiểu học số 1 Pắc Ta Chưa nhập
7 Tiểu học số 1 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
8 Tiểu học số 2 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
9 Tiểu học Tà Mít Chưa nhập
10 Tiểu học Thân Thuộc Chưa nhập
11 Tiểu học Trung Đồng Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 PTDTBT Tiểu học Bản Hon Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Giang Ma Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Hồ Thầu Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Nùng Nàng Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Sùng Phài Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Tả Lèng Chưa nhập
7 Tiểu học Bản Bo Chưa nhập
8 Tiểu học Bản Giang Chưa nhập
9 Tiểu học Khun Há Chưa nhập
10 Tiểu học Nà Tăm Chưa nhập
11 Tiểu học Số 1 Bình Lư Chưa nhập
12 Tiểu học Số 2 Bình Lư Chưa nhập
13 Tiểu học Sơn Bình Chưa nhập
14 Tiểu học Thèn Sin Chưa nhập
15 Tiểu học Thị trấn Tam Đường Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 Tiểu học Căn Co Chưa nhập
2 Tiểu học Chăn Nưa Chưa nhập
3 Tiểu học Hồng Thu Chưa nhập
4 Tiểu học Lùng Thàng Chưa nhập
5 Tiểu học Ma Quai Chưa nhập
6 Tiểu học Nậm Cha Chưa nhập
7 Tiểu học Nậm Hăn Chưa nhập
8 Tiểu học Nậm Mạ Chưa nhập
9 Tiểu học Pa Khóa Chưa nhập
10 Tiểu học Phăng Sô Lin Chưa nhập
11 Tiểu học Phìn Hồ Chưa nhập
12 Tiểu học Pu Sam Cáp Chưa nhập
13 Tiểu học số 1 Nậm Cuổi Chưa nhập
14 Tiểu học số 1 Nậm Tăm Chưa nhập
15 Tiểu học số 1 Noong Hẻo Chưa nhập
16 Tiểu học số 1 Pa Tần Chưa nhập
17 Tiểu học số 1 Tả Ngảo Chưa nhập
18 Tiểu học số 2 Làng Mô Chưa nhập
19 Tiểu học số 2 Nậm Cuổi Chưa nhập
20 Tiểu học số 2 Nậm Tăm Chưa nhập
21 Tiểu học số 2 Noong Hẻo Chưa nhập
22 Tiểu học số 2 Pa Tần Chưa nhập
23 Tiểu học số 2 Tả Ngảo Chưa nhập
24 Tiểu học Tả Phìn Chưa nhập
25 Tiểu học Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
26 Tiểu học Tủa Sín Chải Chưa nhập
27 Tiểu học Xà Dề Phìn Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Ma Ly Pho Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Mù Sang Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Pa Vây Sử Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Sin Súi Hồ Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học số 1 Bản Lang Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học số 1 Huổi Luông Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 2 Bản Lang Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học số 2 Dào San Chưa nhập
11 PTDTBT Tiểu học số 2 Huổi Luông Chưa nhập
12 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Xe Chưa nhập
13 PTDTBT Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ Chưa nhập
14 PTDTBT Tiểu học số 3 Huổi Luông Chưa nhập
15 PTDTBT Tiểu học Tung Qua Lìn Chưa nhập
16 PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải Chưa nhập
17 Tiểu học Dào San Chưa nhập
18 Tiểu học Hoang Thèn Chưa nhập
19 Tiểu học Khổng Lào 369 2 99,5% 38 38 0 0 01 HS lớp 2TT nghỉ ốm 01 HS lớp 5A nghỉ ốm
20 Tiểu học Ma Ly Chải Chưa nhập
21 Tiểu học Mồ Sì San Chưa nhập
22 Tiểu học Mường So Chưa nhập
23 Tiểu học Nậm Xe Chưa nhập
24 Tiểu học Thị trấn Phong Thổ Chưa nhập
25 Tiểu học Võ Thị Sáu Chưa nhập
Tổng huyện 369 2 99,5% 38 (10,3%) 38 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Nậm Nhùn
1 PTDTBT Tiểu học Hua Bum Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Mường Mô Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Nậm Chà Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Nậm Manh Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Nậm Pì Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học số 1 Nậm Hàng Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Hàng Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học Trung Chải Chưa nhập
11 Tiểu học Lê Lợi Chưa nhập
12 Tiểu học Pú Đao Chưa nhập
13 Tiểu học Thị trấn Nậm Nhùn Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 PTDTBT Tiểu học số 1 Pa Ủ Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Bum Tở 451 14 96,9% 178 167 178 11 Một số ôm, một số đi nương
3 PTDTBT Tiểu học Ka Lăng 296 1 99,7% 177 177 177 0 - Ốm
4 PTDTBT Tiểu học Kan Hồ 243 2 99,2% 0 0 0 0 01 có phép 01khoong có phép
5 PTDTBT Tiểu học Mù Cả Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Nậm Khao 189 6 96,8% 0 0 0 0 1 em bị thủy đậu, 1 em đau bụng xin nghỉ, 3 em ốm, 1 em không lý do.
7 PTDTBT Tiểu học Nậm Ngà Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học Pắc Ma Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 1 Tà Tổng Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học số 2 Pa Ủ Chưa nhập
11 PTDTBT Tiểu học Tá Bạ Chưa nhập
12 PTDTBT Tiểu học Thu Lũm 277 1 99,6% 155 155 155 0 Bị ốm
13 PTDTBT Tiểu học Vàng San 347 2 99,4% 172 172 172 5 Học sinh ốm( có phép)
14 Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ 397 8 98,0% 0 0 0 0 Ốm
15 Tiểu học Pa Vệ Sử 388 6 98,5% 90 89 89 1 học sinh ốm
16 Tiểu học số 1 Bum Nưa 336 5 98,5% 0 0 0 0 Ốm
17 Tiểu học số 1 Thị trấn Mường Tè 662 5 99,2% 0 0 0 0 Ốm
18 Tiểu học số 2 Mường Tè Chưa nhập
19 Tiểu học số 2 Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
Tổng huyện 3586 50 98,6% 772 (21,5%) 760 (98,4%) 771 (101,4%) 17 (2,2%)
Tổng cấp học 12133 159 98,7% 2501 (20,6%) 2478 (99,1%) 2455 (99,1%) 29 (1,2%)
# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 THCS Duy Phong Chưa nhập
2 THCS Nậm Loỏng Chưa nhập
3 THCS Quyết Thắng Chưa nhập
4 THCS San Thàng Chưa nhập
5 THCS Tân Phong Chưa nhập
6 THCS Đoàn Kết Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 PTDTBT THCS xã Ta Gia 511 17 96,7% 299 292 292 7 10 có phép, 7 hs nghỉ tự do
2 PTDTBT THCS xã Tà Hừa 219 8 96,3% 120 116 114 6 Khối 7: 02 HS ốm; Khối 8: 03 HS CRL; Khối 9: 02 HS CRL; 01 HS ốm
3 PTDTBT THCS xã Tà Mung 374 25 93,3% 279 274 269 5 nghỉ ốm, nghỉ không lý do, nghỉ có lý do
4 THCS Thị trấn Than Uyên 500 3 99,4% 0 0 0 0 Khối 6; 140/ 141 ( VẮng 01); Khối 7:150/150; Khối 8: 99/99; Khối 9: 108/110 ( VẮng 02 )
5 THCS xã Hua Nà 249 3 98,8% 0 0 0 0 K6=63/64 vắng: 01 hs có phép, K7=71/72 vắng: 01 hs có phép, K8=58/58, K9=54/55 vắng: 01 hs có phép.
6 THCS xã Khoen On 444 12 97,3% 280 272 269 3 8 HS ốm, 4 HS nghỉ tự do
7 THCS xã Mường Cang 432 7 98,4% 104 100 100 4 1 hs chưa ra lớp; 6 hs vắng có phép
8 THCS xã Mường Kim 933 34 96,4% 0 0 0 0 Ốm, việc gia đình
9 THCS xã Mường Mít 263 2 99,2% 0 0 0 0 6a2-2 (1p+1kp)
10 THCS xã Mường Than 644 9 98,6% 0 0 0 0 8 học sinh ốm; 1 học sinh không lí do.
11 THCS xã Phúc Than 815 33 96,0% 139 134 126 12 Khối 6: vắng 13; Khối 7: vắng 11; Khối 8: vắng 1; Khối 9: vắng 8
12 Tiểu học và THCS xã Pha Mu 95 4 95,8% 24 24 24 0 K6: 25/26 vắng 1 hs có phép K7: 25/26 vắng 1 hs có phép K8: 18/19 vắng 1 hs có phép K9: 23/24 vắng 1 hs có phép
Tổng huyện 5479 157 97,1% 1245 (22,7%) 1212 (97,3%) 1194 (98,5%) 37 (3,1%)
Tân Uyên
1 Nguyễn Văn Tâm Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Hố Mít Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Mường Khoa Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Phúc Khoa Chưa nhập
5 PTDTBT THCS xã Nậm Sỏ Chưa nhập
6 THCS Hoàng Liên Chưa nhập
7 THCS Nậm Cần Chưa nhập
8 THCS Pắc Ta Chưa nhập
9 THCS Tà Mít Chưa nhập
10 THCS Thân Thuộc Chưa nhập
11 THCS Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
12 THCS Trung Đồng Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 PTDTBT THCS Bản Hon Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Khun Há Chưa nhập
3 THCS Bản Bo Chưa nhập
4 THCS Bản Giang Chưa nhập
5 THCS Bình Lư Chưa nhập
6 THCS Giang Ma Chưa nhập
7 THCS Hồ Thầu Chưa nhập
8 THCS Nà Tăm Chưa nhập
9 THCS Nùng Nàng Chưa nhập
10 THCS Sơn Bình Chưa nhập
11 THCS Sùng Phài Chưa nhập
12 THCS Tả Lèng Chưa nhập
13 THCS Thèn Sin Chưa nhập
14 THCS Thị trấn Tam Đường Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 PTDTBT THCS Căn co Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Hồng Thu Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Ma Quai Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Cha Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Nậm Hăn Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Nậm Tăm Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Phăng Sô Lin Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Phìn Hồ Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Tả Ngảo Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Tủa Sín Chải Chưa nhập
11 THCS Chăn Nưa Chưa nhập
12 THCS Làng Mô Chưa nhập
13 THCS Lùng Thàng Chưa nhập
14 THCS Nậm Cuổi Chưa nhập
15 THCS Nậm Mạ Chưa nhập
16 THCS Pa Khóa Chưa nhập
17 THCS Pa Tần Chưa nhập
18 THCS Pu Sam Cáp Chưa nhập
19 THCS Sà Dề Phìn Chưa nhập
20 THCS số 1 Noong Hẻo Chưa nhập
21 THCS số 2 Noong Hẻo Chưa nhập
22 THCS Tả Phìn Chưa nhập
23 THCS Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 PTDTBT THCS Dào San Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Hoang Thèn Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Huổi Luông Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Ma Ly Pho Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Mù Sang Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Nậm Xe Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Pa Vây Sử Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Sì Lở Lầu Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Sin Súi Hồ Chưa nhập
11 PTDTBT THCS số 2 Bản Lang Chưa nhập
12 PTDTBT THCS Tung Qua Lìn Chưa nhập
13 PTDTBT THCS Vàng Ma Chải Chưa nhập
14 THCS Bản Lang Chưa nhập
15 THCS Khổng Lào Chưa nhập
16 THCS Ma Ly Chải Chưa nhập
17 THCS Mồ Sì San Chưa nhập
18 THCS Mường So Chưa nhập
19 THCS Thị trấn Phong Thổ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Nậm Nhùn
1 PTDTBT THCS Hua Bum Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Mường Mô Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Nậm Ban Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Chà Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Nậm Hàng Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Nậm Manh Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Nậm Pì Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Trung Chải Chưa nhập
9 THCS Lê Lợi Chưa nhập
10 THCS Pú Đao Chưa nhập
11 THCS Thị trấn Nậm Nhùn Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 PTDTBT THCS Bum Tở 319 44 86,2% 201 179 179 22 7 học sinh khuyết tật ,3 học sinh ốm , 3 học sinh đi nương , 30 học sinh nghỉ không lí do
2 PTDTBT THCS Ka Lăng 245 2 99,2% 181 179 179 2 - 02 học sinh ốm
3 PTDTBT THCS Mù Cả Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Khao 117 5 95,7% 93 92 93 1 4 em ốm, 1 em xin về nhà làm lí
5 PTDTBT THCS Nậm Ngà Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Pa Ủ Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Pa Vệ Sử Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Pắc Ma Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Tá Bạ Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Tà Tổng 380 34 91,1% 244 230 214 14 1 số em ốm. 1 số xin nghỉ giúp gđ
11 PTDTBT THCS Thu Lũm 227 13 94,3% 170 160 160 10 - Hs bản Là Si chưa ra - Hs bị ốm
12 PTDTBT THCS Vàng San Chưa nhập
13 THCS Bum Nưa 241 4 98,3% 41 41 41 3 Học sinh ốm không ra lớp được
14 THCS Kan Hồ 231 0 100,0% 198 198 198 0
15 THCS Mường Tè Chưa nhập
16 THCS Thị trấn Mường Tè 384 5 98,7% 0 0 0 0 Ốm
Tổng huyện 2144 107 95,0% 1128 (52,6%) 1079 (95,7%) 1064 (98,6%) 52 (4,9%)
Tổng cấp học 7623 264 96,5% 2373 (31,1%) 2291 (96,5%) 2258 (98,6%) 89 (3,9%)
# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Chưa nhập
2 THPT Quyết Thắng Chưa nhập
3 THPT Thành phố Lai Châu Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 THPT Mường Kim Chưa nhập
2 THPT Mường Than Chưa nhập
3 THPT Than Uyên Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tân Uyên
1 THPT Tân Uyên Chưa nhập
2 THPT Trung Đồng Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 THPT Bình Lư Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 THPT Nậm Tăm Chưa nhập
2 THPT Sìn Hồ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 THPT Dào San Chưa nhập
2 THPT Mường So Chưa nhập
3 THPT Phong Thổ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Nậm Nhùn
1 PTDTNT Nậm Nhùn Chưa nhập
2 THPT Nậm Nhùn Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 PTDTNT Ka Lăng Chưa nhập
2 THPT Mường Tè Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tổng cấp học 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 PTDTNT Tỉnh Lai Châu Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 PTDTNT Than Uyên Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tân Uyên
1 PTDTNT Tân Uyên Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 PTDTNT Tam Đường Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 PTDTNT Sìn Hồ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 PTDTNT Phong Thổ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 PTDTNT Mường Tè Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tổng cấp học 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 TTGDTX HN Tỉnh Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 TTGDTX Than Uyên Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tân Uyên
1 TTGDTX Tân Uyên Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 TTGDTX Tam Đường Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 TTGDTX Sìn Hồ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 TTGDTX Phong Thổ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Nậm Nhùn
1 TTGDTX Nậm Nhùn Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 TTGDTX Mường Tè Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tổng cấp học 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tổng Tỉ lệ
Tổng số học sinh 28869 Tỉ lệ chuyên cần 96,6%
Tổng số HS vắng hôm nay 983 Tỉ lệ học sinh vắng 3,4%
Tổng số HSBT 10668 Tỉ lệ HSBT 37,0%
Tổng số HSBT huy động ra lớp 10304 Tỉ lệ HSBT huy động ra lớp 96,6%
Tổng số HSBT ăn, ở bán trú 11382 Tỉ lệ HSBT ăn, ở bán trú 110,5%
Tổng số HSBT vắng hôm nay 451 Tỉ lệ HSBT vắng hôm nay 4,0%