# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 Mầm non Hoa Hồng Chưa nhập
2 Mầm non Bình Minh Chưa nhập
3 Mầm non Duy Phong Chưa nhập
4 Mầm non Hoa Ban Chưa nhập
5 Mầm non Hoạ Mi Chưa nhập
6 Mầm non Hoa sen Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Loỏng Chưa nhập
8 Mầm non Quyết Thắng Chưa nhập
9 Mầm non San Thàng Chưa nhập
10 Mầm non Sao Sáng Chưa nhập
11 Mầm non Tân Phong Chưa nhập
12 Mầm non Đoàn Kết Chưa nhập
13 Nhóm trẻ Tư thục Babystar Chưa nhập
14 Nhóm trẻ Tư thục Babystar 2 Chưa nhập
15 Nhóm trẻ Tư thục Candy Chưa nhập
16 Nhóm trẻ Tư thục Chim Sơn Ca Chưa nhập
17 Nhóm trẻ tư thục Chong Chóng Nhỏ Chưa nhập
18 Nhóm trẻ Tư thục Hoa Đào Chưa nhập
19 Nhóm trẻ Tư thục Măng Non Chưa nhập
20 Nhóm trẻ Tư thục Tuổi Thơ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 Mầm non Hua Nà 0 0 0 0 0 0
2 Mầm non Mường Cang Chưa nhập
3 Mầm non Mường Mít Chưa nhập
4 Mầm non Pha Mu Chưa nhập
5 Mầm non Tà Hừa Chưa nhập
6 Mầm non Tà Mung Chưa nhập
7 Mầm non Thị trấn Than Uyên Chưa nhập
8 Mầm non xã Khoen On Chưa nhập
9 Mầm non xã Mường Kim 0 0 0 0 0 0
10 Mầm non xã Mường Than Chưa nhập
11 Mầm non xã Phúc Than 0 0 0 0 0 0
12 Mầm non xã Ta Gia Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tân Uyên
1 Mầm non Hố Mít Chưa nhập
2 Mầm non Mường Khoa Chưa nhập
3 Mầm non Nậm Cần Chưa nhập
4 Mầm non Nậm Sỏ Chưa nhập
5 Mầm non Pắc Ta Chưa nhập
6 Mầm non Phúc Khoa Chưa nhập
7 Mầm non số 1 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
8 Mầm non số 2 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
9 Mầm non Tà Mít Chưa nhập
10 Mầm non Thân Thuộc Chưa nhập
11 Mầm non Trung Đồng Chưa nhập
12 Nhóm trẻ Tư thục Ánh Dương Chưa nhập
13 Nhóm trẻ tư thục Phương Trang Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 Mầm non Bản Bo Chưa nhập
2 Mầm non Bản Giang Chưa nhập
3 Mầm non Bản Hon Chưa nhập
4 Mầm non Bình Lư Chưa nhập
5 Mầm non Giang Ma Chưa nhập
6 Mầm non Hồ Thầu Chưa nhập
7 Mầm non Khun Há Chưa nhập
8 Mầm non Nà Tăm Chưa nhập
9 Mầm non Nùng Nàng Chưa nhập
10 Mầm non Sơn Bình Chưa nhập
11 Mầm non Sùng Phài Chưa nhập
12 Mầm non Tả Lèng Chưa nhập
13 Mầm non Thèn Sin Chưa nhập
14 Mầm non Thị trấn Tam Đường Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 Mầm non Căn Co Chưa nhập
2 Mầm non Chăn Nưa Chưa nhập
3 Mầm non Hồng Thu Chưa nhập
4 Mầm non Làng Mô Chưa nhập
5 Mầm non Lùng Thàng Chưa nhập
6 Mầm non Ma Quai Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Cuổi Chưa nhập
8 Mầm non Nậm Hăn Chưa nhập
9 Mầm non Nậm Mạ Chưa nhập
10 Mầm non Pa Khóa Chưa nhập
11 Mầm non Pa Tần Chưa nhập
12 Mầm non Phăng Sô Lin Chưa nhập
13 Mầm non Phìn Hồ Chưa nhập
14 Mầm non Pu Sam Cáp Chưa nhập
15 Mầm non Sà Dề Phìn Chưa nhập
16 Mầm non số 1 Nậm Tăm Chưa nhập
17 Mầm non số 1 Noong Hẻo Chưa nhập
18 Mầm non số 1 Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
19 Mầm non số 2 Noong Hẻo Chưa nhập
20 Mầm non số 2 Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
21 Mầm non Tả Ngảo Chưa nhập
22 Mầm non Tả Phìn Chưa nhập
23 Mầm non Tủa Sín Chải Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 Mầm non Bản Lang Chưa nhập
2 Mầm non Dào San Chưa nhập
3 Mầm non Hoa Ban_PT Chưa nhập
4 Mầm non Hoa Hồng_PT Chưa nhập
5 Mầm non Hoa Sen_PT Chưa nhập
6 Mầm non Hoang Thèn Chưa nhập
7 Mầm non Huổi Luông Chưa nhập
8 Mầm non Hướng Dương Chưa nhập
9 Mầm non Khổng Lào Chưa nhập
10 Mầm non Lản Nhì Thàng Chưa nhập
11 Mầm non Ma Ly Chải Chưa nhập
12 Mầm non Ma Ly Pho Chưa nhập
13 Mầm non Mồ Sì San Chưa nhập
14 Mầm non Mù Sang Chưa nhập
15 Mầm non Mường So Chưa nhập
16 Mầm non Nậm Xe Chưa nhập
17 Mầm non Pa Vây Sử Chưa nhập
18 Mầm non Sì Lở Lầu Chưa nhập
19 Mầm non Sin Súi Hồ Chưa nhập
20 Mầm non Tung Qua Lìn Chưa nhập
21 Mầm non Vàng Ma Chải Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Nậm Nhùn
1 Mầm non Hua Bum Chưa nhập
2 Mầm non Lê Lợi Chưa nhập
3 Mầm non Mường Mô Chưa nhập
4 Mầm non Nậm Ban Chưa nhập
5 Mầm non Nậm Chà Chưa nhập
6 Mầm non Nậm Manh Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Pì Chưa nhập
8 Mầm non Pú Đao Chưa nhập
9 Mầm non số 1 Nậm Hàng Chưa nhập
10 Mầm non số 2 Nậm Hàng Chưa nhập
11 Mầm non Sông Đà Chưa nhập
12 Mầm non Trung Chải Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 Mầm non Bum Nưa Chưa nhập
2 Mầm non Ka Lăng Chưa nhập
3 Mầm non Kan Hồ Chưa nhập
4 Mầm non Mù Cả Chưa nhập
5 Mầm non Mường Tè Chưa nhập
6 Mầm non Nậm Khao Chưa nhập
7 Mầm non số 1 Bum Tở Chưa nhập
8 Mầm non số 1 Pa Ủ Chưa nhập
9 Mầm non số 1 Pa Vệ Sử Chưa nhập
10 Mầm non số 1 Tà Tổng Chưa nhập
11 Mầm non số 1 Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
12 Mầm non số 2 Ka Lăng Chưa nhập
13 Mầm non số 2 Pa Vệ Sử Chưa nhập
14 Mầm non số 2 Tà Tổng Chưa nhập
15 Mầm non số 2 Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
16 Mầm non Tá Bạ Chưa nhập
17 Mầm non Thu Lũm Chưa nhập
18 Mầm non Vàng San Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tổng cấp học 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 Tiểu học Duy Phong Chưa nhập
2 Tiểu học Kim Đồng Chưa nhập
3 Tiểu học Nậm Loỏng Chưa nhập
4 Tiểu học Quyết Thắng Chưa nhập
5 Tiểu học Quyết Tiến Chưa nhập
6 Tiểu học San Thàng Chưa nhập
7 Tiểu học số 1 Thành Phố Chưa nhập
8 Tiểu học số 2 Thành Phố Chưa nhập
9 Tiểu học Tân Phong Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 667 160 76,0% 365 283 283 82 Một số HS ốm, một số HS nghỉ ăn rằm
2 PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 281 49 82,6% 128 79 79 49 HS nghỉ rằm
3 PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 606 125 79,4% 247 241 241 6 481/606 Vắng 125 hs nghỉ ốm, nghỉ ăn rằm, nghỉ theo mẹ đi nương chưa ra lớp
4 Tiểu học Thị trấn Than Uyên 895 15 98,3% 0 0 0 0 HS ốm (Khối 1: 5 HS; Khối 2: 5 HS; Khối 3: 3 HS; Khối 4: 2 HS)
5 Tiểu học và THCS xã Pha Mu (TH) 118 8 93,2% 56 56 51 5 Ốm Kế hoạch 120 đã giảm còn 118 ( Vì 2 HS 5 tuổi vào lớp 1 chết)
6 Tiểu học xã Hua Nà 377 10 97,3% 0 0 0 0 K1: 69/73HS vắng 04 ốm. Tăng 03HS chuyển đến (01HS chuyển đến từ Văn Bàn Lào Cai; 01HS chuyển đến từ Khoen On; 01HS chuyển đến từ Hà Đông - Hà Nội). K2: 83/84HS vắng 01 ốm; Tăng 02HS, 01HS lưu ban, 01HS chuyển đến từ TH Mường Mít; K3: 73/74HS vắng 01HS ốm giảm 01KS lưu ban. K4: 68/69HS vắng 01 ốm. K5: 74/77HS vắng 02 ốm.
7 Tiểu học xã Mường Cang 614 40 93,5% 12 12 0 0 HS ốm: Khối 1: 114/121 (Vắng: 7); Khối 2: 139/145 (Vắng: 6); Khối 3: 104/116 (Vắng: 12); Khối 4: 112/119 (Vắng: 7); Khối 5: 106/113 (Vắng: 7)
8 Tiểu học xã Mường Kim 1308 116 91,1% 0 0 0 0 Khối 1 vắng 28, khối 2 vắng 33, khối 3 vắng 11, khối 4 vắng 32, khối 5 vắng 12. Tổng số vắng 116 học sinh.
9 Tiểu học xã Mường Mít 360 27 92,5% 0 0 0 0 K1 vắng 7 ; K2 vắng 5 ; K3 vắng 5; K4 vắng 3; K5 vắng 7 (Lí do: HS ốm; đi viện; gia đình xin nghỉ)
10 Tiểu học xã Mường Than 949 48 94,9% 0 0 0 0 Học sinh ốm
11 Tiểu học xã Phúc Than 144 25 82,6% 0 0 0 0 Học sinh nghỉ ốm
12 Tiểu học xã Ta Gia Chưa nhập
Tổng huyện 6319 623 90,1% 808 (12,8%) 671 (83,0%) 654 (97,5%) 142 (21,7%)
Tân Uyên
1 PTDTBT Tiểu học Mường Khoa Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Nậm Sỏ Chưa nhập
3 Tiểu học Hố Mít Chưa nhập
4 Tiểu học Nậm Cần Chưa nhập
5 Tiểu học Phúc Khoa Chưa nhập
6 Tiểu học số 1 Pắc Ta Chưa nhập
7 Tiểu học số 1 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
8 Tiểu học số 2 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
9 Tiểu học Tà Mít Chưa nhập
10 Tiểu học Thân Thuộc Chưa nhập
11 Tiểu học Trung Đồng Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 PTDTBT Tiểu học Bản Hon Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Giang Ma Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Hồ Thầu Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Nùng Nàng Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Sùng Phài Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Tả Lèng Chưa nhập
7 Tiểu học Bản Bo Chưa nhập
8 Tiểu học Bản Giang Chưa nhập
9 Tiểu học Khun Há Chưa nhập
10 Tiểu học Nà Tăm Chưa nhập
11 Tiểu học Số 1 Bình Lư Chưa nhập
12 Tiểu học Số 2 Bình Lư Chưa nhập
13 Tiểu học Sơn Bình Chưa nhập
14 Tiểu học Thèn Sin Chưa nhập
15 Tiểu học Thị trấn Tam Đường Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 Tiểu học Căn Co Chưa nhập
2 Tiểu học Chăn Nưa Chưa nhập
3 Tiểu học Hồng Thu Chưa nhập
4 Tiểu học Lùng Thàng Chưa nhập
5 Tiểu học Ma Quai Chưa nhập
6 Tiểu học Nậm Cha Chưa nhập
7 Tiểu học Nậm Hăn Chưa nhập
8 Tiểu học Nậm Mạ Chưa nhập
9 Tiểu học Pa Khóa Chưa nhập
10 Tiểu học Phăng Sô Lin Chưa nhập
11 Tiểu học Phìn Hồ Chưa nhập
12 Tiểu học Pu Sam Cáp Chưa nhập
13 Tiểu học số 1 Nậm Cuổi Chưa nhập
14 Tiểu học số 1 Nậm Tăm Chưa nhập
15 Tiểu học số 1 Noong Hẻo Chưa nhập
16 Tiểu học số 1 Pa Tần Chưa nhập
17 Tiểu học số 1 Tả Ngảo Chưa nhập
18 Tiểu học số 2 Làng Mô Chưa nhập
19 Tiểu học số 2 Nậm Cuổi Chưa nhập
20 Tiểu học số 2 Nậm Tăm Chưa nhập
21 Tiểu học số 2 Noong Hẻo Chưa nhập
22 Tiểu học số 2 Pa Tần Chưa nhập
23 Tiểu học số 2 Tả Ngảo Chưa nhập
24 Tiểu học Tả Phìn Chưa nhập
25 Tiểu học Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
26 Tiểu học Tủa Sín Chải Chưa nhập
27 Tiểu học Xà Dề Phìn Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Ma Ly Pho Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Mù Sang Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Pa Vây Sử Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Sin Súi Hồ Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học số 1 Bản Lang Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học số 1 Huổi Luông Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 2 Bản Lang Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học số 2 Dào San Chưa nhập
11 PTDTBT Tiểu học số 2 Huổi Luông Chưa nhập
12 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Xe Chưa nhập
13 PTDTBT Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ Chưa nhập
14 PTDTBT Tiểu học số 3 Huổi Luông Chưa nhập
15 PTDTBT Tiểu học Tung Qua Lìn Chưa nhập
16 PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải Chưa nhập
17 Tiểu học Dào San Chưa nhập
18 Tiểu học Hoang Thèn Chưa nhập
19 Tiểu học Khổng Lào Chưa nhập
20 Tiểu học Ma Ly Chải Chưa nhập
21 Tiểu học Mồ Sì San Chưa nhập
22 Tiểu học Mường So Chưa nhập
23 Tiểu học Nậm Xe Chưa nhập
24 Tiểu học Thị trấn Phong Thổ Chưa nhập
25 Tiểu học Võ Thị Sáu Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Nậm Nhùn
1 PTDTBT Tiểu học Hua Bum Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Mường Mô Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Nậm Chà Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Nậm Manh Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Nậm Pì Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học số 1 Nậm Hàng Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Hàng Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học Trung Chải Chưa nhập
11 Tiểu học Lê Lợi Chưa nhập
12 Tiểu học Pú Đao Chưa nhập
13 Tiểu học Thị trấn Nậm Nhùn Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 PTDTBT Tiểu học số 1 Pa Ủ Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Bum Tở Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Ka Lăng Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Kan Hồ Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Mù Cả Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Nậm Khao Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học Nậm Ngà Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học Pắc Ma Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 1 Tà Tổng Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học số 2 Pa Ủ Chưa nhập
11 PTDTBT Tiểu học Tá Bạ Chưa nhập
12 PTDTBT Tiểu học Thu Lũm Chưa nhập
13 PTDTBT Tiểu học Vàng San Chưa nhập
14 Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ Chưa nhập
15 Tiểu học Pa Vệ Sử Chưa nhập
16 Tiểu học số 1 Bum Nưa Chưa nhập
17 Tiểu học số 1 Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
18 Tiểu học số 2 Mường Tè Chưa nhập
19 Tiểu học số 2 Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tổng cấp học 6319 623 90,1% 808 (12,8%) 671 (83,0%) 654 (97,5%) 142 (21,7%)
# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 THCS Duy Phong Chưa nhập
2 THCS Nậm Loỏng Chưa nhập
3 THCS Quyết Thắng Chưa nhập
4 THCS San Thàng Chưa nhập
5 THCS Tân Phong Chưa nhập
6 THCS Đoàn Kết Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 PTDTBT THCS xã Ta Gia Chưa nhập
2 PTDTBT THCS xã Tà Hừa 217 34 84,3% 119 89 89 30 20 HS bản Noong Ỏ chưa ra lớp; 8 HS Noong Ma chưa ra lớp; 02 HS Hua chí CRL; 01 HS Cáp Na ốm; 03 HS đi làm ăn xa chưa về;
3 PTDTBT THCS xã Tà Mung 390 73 81,3% 0 0 0 0 Giúp gia đình, không phép
4 THCS Thị trấn Than Uyên 500 10 98,0% 0 0 0 0 Khối 6: 140/142 ( Vắng 02 HS); Khối 7: 148/150 ( Vắng 02 HS); Khối 8; 97/98( Vắng 01 HS); Khối 9: 105/110 ( Vắng 05 HS)
5 THCS xã Hua Nà 249 8 96,8% 0 0 0 0 K6=61/64 vắng: 03 hs có phép, K7=72/72, K8=57/58 vắng: 01 hs không phép, K9=51/55 vắng: 04 hs, 03 hs có phép, 01 hs không phép.
6 THCS xã Khoen On 475 202 57,5% 281 175 175 106 Học sinh CRL, nghỉ rằm, đi khỏi địa phương
7 THCS xã Mường Cang 440 30 93,2% 107 107 102 5 Khối 6 vắng 7 hs có p Khối 7 vắng 1 hs có p Khối 8 vắng 12 hs có p Khối 9 vắng 10 hs có p
8 THCS xã Mường Kim 950 101 89,4% 0 0 0 0 ốm, chưa ra lớp
9 THCS xã Mường Mít 263 9 96,6% 0 0 0 0 9a1-2p; 6a1-2p; 8a2-2p; 7a1-2 (1p+1kp); 6a2-1p
10 THCS xã Mường Than 654 33 95,0% 0 0 0 0 9 học sinh chua ra lớp, 24 học sinh ốm
11 THCS xã Phúc Than 840 121 85,6% 133 0 82 0 K6: 42 K7: 33 K8: 21 K9: 25
12 Tiểu học và THCS xã Pha Mu 92 2 97,8% 24 24 24 0 K6: 24/25 (vắng 1 HS ốm) K7: 25/26 (vắng 1 HS ốm) ; K8: 18/18; K9: 23/23
Tổng huyện 5070 623 87,7% 664 (13,1%) 395 (59,5%) 472 (119,5%) 141 (29,9%)
Tân Uyên
1 PTDTBT THCS Hố Mít Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Mường Khoa Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Phúc Khoa Chưa nhập
4 THCS Hoàng Liên Chưa nhập
5 THCS Nậm Cần Chưa nhập
6 THCS Pắc Ta Chưa nhập
7 THCS Tà Mít Chưa nhập
8 THCS Thân Thuộc Chưa nhập
9 THCS Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
10 THCS Trung Đồng Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 PTDTBT THCS Bản Hon Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Khun Há Chưa nhập
3 THCS Bản Bo Chưa nhập
4 THCS Bản Giang Chưa nhập
5 THCS Bình Lư Chưa nhập
6 THCS Giang Ma Chưa nhập
7 THCS Hồ Thầu Chưa nhập
8 THCS Nà Tăm Chưa nhập
9 THCS Nùng Nàng Chưa nhập
10 THCS Sơn Bình Chưa nhập
11 THCS Sùng Phài Chưa nhập
12 THCS Tả Lèng Chưa nhập
13 THCS Thèn Sin Chưa nhập
14 THCS Thị trấn Tam Đường Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 PTDTBT THCS Căn co Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Hồng Thu Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Ma Quai Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Cha Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Nậm Hăn Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Nậm Tăm Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Phăng Sô Lin Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Phìn Hồ Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Tả Ngảo Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Tủa Sín Chải Chưa nhập
11 THCS Chăn Nưa Chưa nhập
12 THCS Làng Mô Chưa nhập
13 THCS Lùng Thàng Chưa nhập
14 THCS Nậm Cuổi Chưa nhập
15 THCS Nậm Mạ Chưa nhập
16 THCS Pa Khóa Chưa nhập
17 THCS Pa Tần Chưa nhập
18 THCS Pu Sam Cáp Chưa nhập
19 THCS Sà Dề Phìn Chưa nhập
20 THCS số 1 Noong Hẻo Chưa nhập
21 THCS số 2 Noong Hẻo Chưa nhập
22 THCS Tả Phìn Chưa nhập
23 THCS Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 PTDTBT THCS Dào San Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Hoang Thèn Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Huổi Luông Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Ma Ly Pho Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Mù Sang Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Nậm Xe Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Pa Vây Sử Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Sì Lở Lầu Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Sin Súi Hồ Chưa nhập
11 PTDTBT THCS số 2 Bản Lang Chưa nhập
12 PTDTBT THCS Tung Qua Lìn Chưa nhập
13 PTDTBT THCS Vàng Ma Chải Chưa nhập
14 THCS Bản Lang Chưa nhập
15 THCS Khổng Lào Chưa nhập
16 THCS Ma Ly Chải Chưa nhập
17 THCS Mồ Sì San Chưa nhập
18 THCS Mường So Chưa nhập
19 THCS Thị trấn Phong Thổ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Nậm Nhùn
1 PTDTBT THCS Hua Bum Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Mường Mô Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Nậm Ban Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Chà Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Nậm Hàng Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Nậm Manh Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Nậm Pì Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Trung Chải Chưa nhập
9 THCS Lê Lợi Chưa nhập
10 THCS Pú Đao Chưa nhập
11 THCS Thị trấn Nậm Nhùn Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 PTDTBT THCS Bum Tở Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Ka Lăng Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Mù Cả Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Khao Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Nậm Ngà Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Pa Ủ Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Pa Vệ Sử Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Pắc Ma Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Tá Bạ Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Tà Tổng Chưa nhập
11 PTDTBT THCS Thu Lũm Chưa nhập
12 PTDTBT THCS Vàng San Chưa nhập
13 THCS Bum Nưa Chưa nhập
14 THCS Kan Hồ Chưa nhập
15 THCS Mường Tè Chưa nhập
16 THCS Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tổng cấp học 5070 623 87,7% 664 (13,1%) 395 (59,5%) 472 (119,5%) 141 (29,9%)
# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Chưa nhập
2 THPT Quyết Thắng Chưa nhập
3 THPT Thành phố Lai Châu Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 THPT Mường Kim Chưa nhập
2 THPT Mường Than Chưa nhập
3 THPT Than Uyên Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tân Uyên
1 THPT Tân Uyên Chưa nhập
2 THPT Trung Đồng Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 THPT Bình Lư Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 THPT Nậm Tăm Chưa nhập
2 THPT Sìn Hồ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 THPT Dào San Chưa nhập
2 THPT Mường So Chưa nhập
3 THPT Phong Thổ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Nậm Nhùn
1 PTDTNT Nậm Nhùn Chưa nhập
2 THPT Nậm Nhùn Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 PTDTNT Ka Lăng Chưa nhập
2 THPT Mường Tè Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tổng cấp học 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 PTDTNT Tỉnh Lai Châu Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 PTDTNT Than Uyên Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tân Uyên
1 PTDTNT Tân Uyên Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 PTDTNT Tam Đường Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 PTDTNT Sìn Hồ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 PTDTNT Phong Thổ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 PTDTNT Mường Tè Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tổng cấp học 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 TTGDTX HN Tỉnh Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 TTGDTX Than Uyên Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tân Uyên
1 TTGDTX Tân Uyên Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 TTGDTX Tam Đường Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 TTGDTX Sìn Hồ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 TTGDTX Phong Thổ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Nậm Nhùn
1 TTGDTX Nậm Nhùn Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 TTGDTX Mường Tè Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tổng cấp học 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tổng Tỉ lệ
Tổng số học sinh 11389 Tỉ lệ chuyên cần 89,1%
Tổng số HS vắng hôm nay 1246 Tỉ lệ học sinh vắng 10,9%
Tổng số HSBT 1472 Tỉ lệ HSBT 12,9%
Tổng số HSBT huy động ra lớp 1066 Tỉ lệ HSBT huy động ra lớp 72,4%
Tổng số HSBT ăn, ở bán trú 1126 Tỉ lệ HSBT ăn, ở bán trú 105,6%
Tổng số HSBT vắng hôm nay 283 Tỉ lệ HSBT vắng hôm nay 25,1%