# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 Mầm non Hoa Hồng Chưa nhập
2 Mầm non Bình Minh Chưa nhập
3 Mầm non Duy Phong Chưa nhập
4 Mầm non Hoa Ban Chưa nhập
5 Mầm non Hoạ Mi Chưa nhập
6 Mầm non Hoa sen Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Loỏng Chưa nhập
8 Mầm non Quyết Thắng Chưa nhập
9 Mầm non San Thàng Chưa nhập
10 Mầm non Sao Sáng Chưa nhập
11 Mầm non Tân Phong Chưa nhập
12 Mầm non Đoàn Kết Chưa nhập
13 Nhóm trẻ Tư thục Babystar Chưa nhập
14 Nhóm trẻ Tư thục Babystar 2 Chưa nhập
15 Nhóm trẻ Tư thục Candy Chưa nhập
16 Nhóm trẻ Tư thục Chim Sơn Ca Chưa nhập
17 Nhóm trẻ tư thục Chong Chóng Nhỏ Chưa nhập
18 Nhóm trẻ Tư thục Hoa Đào Chưa nhập
19 Nhóm trẻ Tư thục Măng Non Chưa nhập
20 Nhóm trẻ Tư thục Tuổi Thơ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 Mầm non Hua Nà 219 16 92,7% 203 203 0 0 Học sinh ốm
2 Mầm non Mường Cang 430 15 96,5% 430 415 410 15 có lý do ho sốt
3 Mầm non Mường Mít 157 4 97,5% 157 153 125 4 01 Học sinh nghỉ ốm, còn lại gia đình cho đi lán
4 Mầm non Pha Mu 100 2 98,0% 63 63 100 0 2 hocj sinh om
5 Mầm non Tà Hừa 210 9 95,7% 175 175 175 0 9 học sinh nghỉ do ốm
6 Mầm non Tà Mung 422 20 95,3% 0 0 0 0 học sinh ốm
7 Mầm non Thị trấn Than Uyên 765 96 87,5% 765 669 634 131 21 trẻ mang cháo, 14 trẻ xin về, 96 trẻ nghỉ ốm
8 Mầm non xã Khoen On 378 24 93,7% 304 304 304 0 24 học sinh ốm không ra lớp
9 Mầm non xã Mường Kim 750 25 96,7% 705 705 705 0 25 trẻ nghỉ ốm
10 Mầm non xã Mường Than 642 41 93,6% 116 116 601 41 41 học sinh nghỉ học
11 Mầm non xã Phúc Than 854 40 95,3% 422 418 814 4 Trẻ bị ốm, sốt, ho
12 Mầm non xã Ta Gia 437 7 98,4% 236 236 393 0 2 tuổi vắng: 02 3 tuổi vắng: 03 5 tuổi vắng: 02 Học sinh nghỉ ốm
Tổng huyện 5364 299 94,4% 3576 (66,7%) 3457 (96,7%) 4261 (123,3%) 195 (4,6%)
Tân Uyên
1 Mầm non Hố Mít Chưa nhập
2 Mầm non Mường Khoa Chưa nhập
3 Mầm non Nậm Cần Chưa nhập
4 Mầm non Nậm Sỏ Chưa nhập
5 Mầm non Pắc Ta Chưa nhập
6 Mầm non Phúc Khoa Chưa nhập
7 Mầm non số 1 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
8 Mầm non số 2 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
9 Mầm non Tà Mít Chưa nhập
10 Mầm non Thân Thuộc Chưa nhập
11 Mầm non Trung Đồng Chưa nhập
12 Nhóm trẻ Tư thục Ánh Dương Chưa nhập
13 Nhóm trẻ tư thục Phương Trang Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 Mầm non Bản Bo Chưa nhập
2 Mầm non Bản Giang Chưa nhập
3 Mầm non Bản Hon Chưa nhập
4 Mầm non Bình Lư Chưa nhập
5 Mầm non Giang Ma Chưa nhập
6 Mầm non Hồ Thầu Chưa nhập
7 Mầm non Khun Há Chưa nhập
8 Mầm non Nà Tăm Chưa nhập
9 Mầm non Nùng Nàng Chưa nhập
10 Mầm non Sơn Bình Chưa nhập
11 Mầm non Sùng Phài Chưa nhập
12 Mầm non Tả Lèng Chưa nhập
13 Mầm non Thèn Sin Chưa nhập
14 Mầm non Thị trấn Tam Đường Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 Mầm non Căn Co Chưa nhập
2 Mầm non Chăn Nưa Chưa nhập
3 Mầm non Hồng Thu Chưa nhập
4 Mầm non Làng Mô Chưa nhập
5 Mầm non Lùng Thàng Chưa nhập
6 Mầm non Ma Quai Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Cuổi Chưa nhập
8 Mầm non Nậm Hăn Chưa nhập
9 Mầm non Nậm Mạ Chưa nhập
10 Mầm non Pa Khóa Chưa nhập
11 Mầm non Pa Tần Chưa nhập
12 Mầm non Phăng Sô Lin Chưa nhập
13 Mầm non Phìn Hồ Chưa nhập
14 Mầm non Pu Sam Cáp Chưa nhập
15 Mầm non Sà Dề Phìn Chưa nhập
16 Mầm non số 1 Nậm Tăm Chưa nhập
17 Mầm non số 1 Noong Hẻo Chưa nhập
18 Mầm non số 1 Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
19 Mầm non số 2 Noong Hẻo Chưa nhập
20 Mầm non số 2 Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
21 Mầm non Tả Ngảo Chưa nhập
22 Mầm non Tả Phìn Chưa nhập
23 Mầm non Tủa Sín Chải Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 Mầm non Bản Lang Chưa nhập
2 Mầm non Dào San Chưa nhập
3 Mầm non Hoa Ban_PT Chưa nhập
4 Mầm non Hoa Hồng_PT Chưa nhập
5 Mầm non Hoa Sen_PT Chưa nhập
6 Mầm non Hoang Thèn Chưa nhập
7 Mầm non Huổi Luông Chưa nhập
8 Mầm non Hướng Dương Chưa nhập
9 Mầm non Khổng Lào Chưa nhập
10 Mầm non Lản Nhì Thàng Chưa nhập
11 Mầm non Ma Ly Chải Chưa nhập
12 Mầm non Ma Ly Pho Chưa nhập
13 Mầm non Mồ Sì San Chưa nhập
14 Mầm non Mù Sang Chưa nhập
15 Mầm non Mường So Chưa nhập
16 Mầm non Nậm Xe Chưa nhập
17 Mầm non Pa Vây Sử Chưa nhập
18 Mầm non Sì Lở Lầu Chưa nhập
19 Mầm non Sin Súi Hồ Chưa nhập
20 Mầm non Tung Qua Lìn Chưa nhập
21 Mầm non Vàng Ma Chải Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Nậm Nhùn
1 Mầm non Hua Bum Chưa nhập
2 Mầm non Lê Lợi Chưa nhập
3 Mầm non Mường Mô Chưa nhập
4 Mầm non Nậm Ban Chưa nhập
5 Mầm non Nậm Chà Chưa nhập
6 Mầm non Nậm Manh Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Pì Chưa nhập
8 Mầm non Pú Đao Chưa nhập
9 Mầm non số 1 Nậm Hàng Chưa nhập
10 Mầm non số 2 Nậm Hàng Chưa nhập
11 Mầm non Sông Đà Chưa nhập
12 Mầm non Trung Chải Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 Mầm non Bum Nưa 275 25 90,9% 0 0 0 0 Trẻ ốm không ra lớp
2 Mầm non Ka Lăng 237 6 97,5% 0 0 0 0 Nhà trẻ 3, 3-4 tuổi 3
3 Mầm non Kan Hồ 177 14 92,1% 112 112 112 0 Một số trẻ bị Ốm, sốt, đi lỏng
4 Mầm non Mù Cả Chưa nhập
5 Mầm non Mường Tè 407 11 97,3% 407 396 396 11 Trẻ nghỉ do ốm
6 Mầm non Nậm Khao 208 195 6,3% 208 195 195 13 cac chau ốm
7 Mầm non số 1 Bum Tở Chưa nhập
8 Mầm non số 1 Pa Ủ 374 35 90,6% 371 336 374 35 Trẻ ốm do thời tiết chuyển mùa
9 Mầm non số 1 Pa Vệ Sử 282 8 97,2% 281 281 279 0 Trẻ ốm
10 Mầm non số 1 Tà Tổng Chưa nhập
11 Mầm non số 1 Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
12 Mầm non số 2 Ka Lăng Chưa nhập
13 Mầm non số 2 Pa Vệ Sử Chưa nhập
14 Mầm non số 2 Tà Tổng Chưa nhập
15 Mầm non số 2 Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
16 Mầm non Tá Bạ Chưa nhập
17 Mầm non Thu Lũm 215 10 95,3% 212 212 212 10 Trẻ xin nghỉ ốm
18 Mầm non Vàng San Chưa nhập
Tổng huyện 2175 304 86,0% 1591 (73,1%) 1532 (96,3%) 1568 (102,3%) 69 (4,4%)
Tổng cấp học 7539 603 92,0% 5167 (68,5%) 4989 (96,6%) 5829 (116,8%) 264 (4,5%)
# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 Tiểu học Duy Phong Chưa nhập
2 Tiểu học Kim Đồng Chưa nhập
3 Tiểu học Nậm Loỏng Chưa nhập
4 Tiểu học Quyết Thắng Chưa nhập
5 Tiểu học Quyết Tiến Chưa nhập
6 Tiểu học San Thàng Chưa nhập
7 Tiểu học số 1 Thành Phố Chưa nhập
8 Tiểu học số 2 Thành Phố Chưa nhập
9 Tiểu học Tân Phong Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 PTDTBT Tiểu học xã Khoen On 666 20 97,0% 382 366 382 16 khối 1: 117/117 ; khối 2: 116/117 vắng 1(ốm) ; khối 3:140/147 vắng 7(ốm); khối 4:132/139 vắng 7(ốm); khối 5: 141/146 vắng 5(ốm)
2 PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa 277 5 98,2% 128 128 128 0 HS nghỉ
3 PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung 604 20 96,7% 257 257 255 2 584/604 Vắng 20 hs nghỉ ốm,nghỉ phép
4 Tiểu học Thị trấn Than Uyên 893 5 99,4% 425 425 415 0 HS ốm (Khối 1: 2 HS; Khối 3: 2 HS; Khối 5: 1 HS)
5 Tiểu học và THCS xã Pha Mu (TH) 123 1 99,2% 60 60 60 0 Ốm: K3: 01
6 Tiểu học xã Hua Nà 378 0 100,0% 0 0 0 0 K1: 74/74HS; K2: 84/84HS; K3: 74/74HS; K4: 69/69HS; K5: 77/77HS
7 Tiểu học xã Mường Cang 613 0 100,0% 12 12 12 0 Khối 1: 120/120 HS; Khối 2: 145/145 HS; khối 3: 116/116 HS; KHối 4: 118/118 HS; Khối 5: 114/114 HS
8 Tiểu học xã Mường Kim 1304 9 99,3% 0 0 0 0 Khối 1 vắng 1, khối 2 vắng 1, khối 3 vắng 2, khối 4 vắng 1, khối 5 vắng 4. Tống số vắng 9 học sinh.
9 Tiểu học xã Mường Mít Chưa nhập
10 Tiểu học xã Mường Than 948 9 99,1% 0 0 0 0 Khối 1: 188/190 vắng 02; Khối 2: 215/217 vắng 02; Khối 3: 219/220 vắng 01, Khối 4: 157/159 vắng 02, Khối 5: 160/162 vắng 02 (HS ốm)
11 Tiểu học xã Phúc Than 1245 14 98,9% 374 374 374 0 Học sinh nghỉ ốm
12 Tiểu học xã Ta Gia 772 18 97,7% 476 473 468 5 Ốm
Tổng huyện 7823 101 98,7% 2114 (27,0%) 2095 (99,1%) 2094 (100,0%) 23 (1,1%)
Tân Uyên
1 PTDTBT Tiểu học Mường Khoa Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Nậm Sỏ Chưa nhập
3 Tiểu học Hố Mít Chưa nhập
4 Tiểu học Nậm Cần Chưa nhập
5 Tiểu học Phúc Khoa Chưa nhập
6 Tiểu học số 1 Pắc Ta Chưa nhập
7 Tiểu học số 1 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
8 Tiểu học số 2 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
9 Tiểu học Tà Mít Chưa nhập
10 Tiểu học Thân Thuộc Chưa nhập
11 Tiểu học Trung Đồng Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 PTDTBT Tiểu học Bản Hon Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Giang Ma Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Hồ Thầu Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Nùng Nàng Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Sùng Phài Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Tả Lèng Chưa nhập
7 Tiểu học Bản Bo Chưa nhập
8 Tiểu học Bản Giang Chưa nhập
9 Tiểu học Khun Há Chưa nhập
10 Tiểu học Nà Tăm Chưa nhập
11 Tiểu học Số 1 Bình Lư Chưa nhập
12 Tiểu học Số 2 Bình Lư Chưa nhập
13 Tiểu học Sơn Bình Chưa nhập
14 Tiểu học Thèn Sin Chưa nhập
15 Tiểu học Thị trấn Tam Đường Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 Tiểu học Căn Co Chưa nhập
2 Tiểu học Chăn Nưa Chưa nhập
3 Tiểu học Hồng Thu Chưa nhập
4 Tiểu học Lùng Thàng Chưa nhập
5 Tiểu học Ma Quai Chưa nhập
6 Tiểu học Nậm Cha Chưa nhập
7 Tiểu học Nậm Hăn Chưa nhập
8 Tiểu học Nậm Mạ Chưa nhập
9 Tiểu học Pa Khóa Chưa nhập
10 Tiểu học Phăng Sô Lin Chưa nhập
11 Tiểu học Phìn Hồ Chưa nhập
12 Tiểu học Pu Sam Cáp Chưa nhập
13 Tiểu học số 1 Nậm Cuổi Chưa nhập
14 Tiểu học số 1 Nậm Tăm Chưa nhập
15 Tiểu học số 1 Noong Hẻo Chưa nhập
16 Tiểu học số 1 Pa Tần Chưa nhập
17 Tiểu học số 1 Tả Ngảo Chưa nhập
18 Tiểu học số 2 Làng Mô Chưa nhập
19 Tiểu học số 2 Nậm Cuổi Chưa nhập
20 Tiểu học số 2 Nậm Tăm Chưa nhập
21 Tiểu học số 2 Noong Hẻo Chưa nhập
22 Tiểu học số 2 Pa Tần Chưa nhập
23 Tiểu học số 2 Tả Ngảo Chưa nhập
24 Tiểu học Tả Phìn Chưa nhập
25 Tiểu học Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
26 Tiểu học Tủa Sín Chải Chưa nhập
27 Tiểu học Xà Dề Phìn Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Ma Ly Pho Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Mù Sang Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Pa Vây Sử Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Sin Súi Hồ Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học số 1 Bản Lang Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học số 1 Huổi Luông Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 2 Bản Lang Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học số 2 Dào San Chưa nhập
11 PTDTBT Tiểu học số 2 Huổi Luông Chưa nhập
12 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Xe Chưa nhập
13 PTDTBT Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ Chưa nhập
14 PTDTBT Tiểu học số 3 Huổi Luông Chưa nhập
15 PTDTBT Tiểu học Tung Qua Lìn Chưa nhập
16 PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải Chưa nhập
17 Tiểu học Dào San Chưa nhập
18 Tiểu học Hoang Thèn Chưa nhập
19 Tiểu học Khổng Lào 369 0 100,0% 38 38 0 0
20 Tiểu học Ma Ly Chải Chưa nhập
21 Tiểu học Mồ Sì San Chưa nhập
22 Tiểu học Mường So Chưa nhập
23 Tiểu học Nậm Xe Chưa nhập
24 Tiểu học Thị trấn Phong Thổ Chưa nhập
25 Tiểu học Võ Thị Sáu Chưa nhập
Tổng huyện 369 0 100,0% 38 (10,3%) 38 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Nậm Nhùn
1 PTDTBT Tiểu học Hua Bum Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Mường Mô Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Nậm Chà Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Nậm Manh Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Nậm Pì Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học số 1 Nậm Hàng Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Hàng Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học Trung Chải Chưa nhập
11 Tiểu học Lê Lợi Chưa nhập
12 Tiểu học Pú Đao Chưa nhập
13 Tiểu học Thị trấn Nậm Nhùn Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 PTDTBT Tiểu học số 1 Pa Ủ 579 23 96,0% 268 253 253 15 Ốm, đi nương
2 PTDTBT Tiểu học Bum Tở 448 24 94,6% 177 156 177 21 Một số học sinh nghỉ ốm
3 PTDTBT Tiểu học Ka Lăng 296 2 99,3% 177 175 175 2 Ốm
4 PTDTBT Tiểu học Kan Hồ 231 1 99,6% 198 198 198 0 01 không phép
5 PTDTBT Tiểu học Mù Cả 274 0 100,0% 157 157 157 0
6 PTDTBT Tiểu học Nậm Khao Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học Nậm Ngà Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học Pắc Ma Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 1 Tà Tổng Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học số 2 Pa Ủ Chưa nhập
11 PTDTBT Tiểu học Tá Bạ Chưa nhập
12 PTDTBT Tiểu học Thu Lũm 277 3 98,9% 155 155 155 0 Bị ốm
13 PTDTBT Tiểu học Vàng San 347 1 99,7% 172 172 171 5 Học sinh ốm
14 Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ 398 6 98,5% 0 0 0 0 Ốm
15 Tiểu học Pa Vệ Sử Chưa nhập
16 Tiểu học số 1 Bum Nưa 336 6 98,2% 0 0 0 0 Ốm
17 Tiểu học số 1 Thị trấn Mường Tè 662 8 98,8% 0 0 0 0 Ốm
18 Tiểu học số 2 Mường Tè Chưa nhập
19 Tiểu học số 2 Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
Tổng huyện 3848 74 98,1% 1304 (33,9%) 1266 (97,1%) 1286 (101,6%) 43 (3,3%)
Tổng cấp học 12040 175 98,5% 3456 (28,7%) 3399 (98,4%) 3380 (99,4%) 66 (2,0%)
# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 THCS Duy Phong Chưa nhập
2 THCS Nậm Loỏng Chưa nhập
3 THCS Quyết Thắng Chưa nhập
4 THCS San Thàng Chưa nhập
5 THCS Tân Phong Chưa nhập
6 THCS Đoàn Kết Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 PTDTBT THCS xã Ta Gia 512 14 97,3% 299 296 296 3 Trong đó 8 e có phép còn 6 e không phép
2 PTDTBT THCS xã Tà Hừa 215 4 98,1% 120 116 114 2 K6: 02 HS ốm; K8: 01 HS ốm; K9: 01 HS ốm
3 PTDTBT THCS xã Tà Mung 383 19 95,0% 279 274 269 5 Nghỉ ốm, nghỉ không lý do, nghỉ có lý do
4 THCS Thị trấn Than Uyên 500 2 99,6% 0 0 0 0 Khối 6; 141/ 141; Khối 7:149/150( VẮng 01)Khối 8: 98/99; Khối 9: 109/110 ( VẮng 01)
5 THCS xã Hua Nà 249 6 97,6% 0 0 0 0 K6=61/64 vắng: 03 hs có phép, K7=72/72, K8=56/58 vắng: 02 hs có phép, K9=54/55 vắng: 01 hs có phép.
6 THCS xã Khoen On 440 16 96,4% 280 270 264 6 6 học sinh nghỉ tự do, 10 học sinh ốm
7 THCS xã Mường Cang 427 7 98,4% 105 102 99 3 7 hs ốm có phép
8 THCS xã Mường Kim 933 21 97,7% 0 0 0 0 Học sinh nghỉ ốm
9 THCS xã Mường Mít 262 3 98,9% 0 0 0 0 9a1-3p;
10 THCS xã Mường Than 647 18 97,2% 0 0 0 0 6 học sinh nghỉ không lí do; 12 học sinh ốm
11 THCS xã Phúc Than 814 26 96,8% 134 134 124 10 Khối 6: vắng 8; khối 7: vắng 4; khối 8: vắng 4; khối 9: vắng 10
12 Tiểu học và THCS xã Pha Mu 95 1 98,9% 24 24 24 0 K7 = 25/26 (vắng 01 do ốm, sốt)
Tổng huyện 5477 137 97,5% 1241 (22,7%) 1216 (98,0%) 1190 (97,9%) 29 (2,4%)
Tân Uyên
1 Nguyễn Văn Tâm Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Hố Mít Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Mường Khoa Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Phúc Khoa Chưa nhập
5 PTDTBT THCS xã Nậm Sỏ Chưa nhập
6 THCS Hoàng Liên Chưa nhập
7 THCS Nậm Cần Chưa nhập
8 THCS Pắc Ta Chưa nhập
9 THCS Tà Mít Chưa nhập
10 THCS Thân Thuộc Chưa nhập
11 THCS Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
12 THCS Trung Đồng Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 PTDTBT THCS Bản Hon Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Khun Há Chưa nhập
3 THCS Bản Bo Chưa nhập
4 THCS Bản Giang Chưa nhập
5 THCS Bình Lư Chưa nhập
6 THCS Giang Ma Chưa nhập
7 THCS Hồ Thầu Chưa nhập
8 THCS Nà Tăm Chưa nhập
9 THCS Nùng Nàng Chưa nhập
10 THCS Sơn Bình Chưa nhập
11 THCS Sùng Phài Chưa nhập
12 THCS Tả Lèng Chưa nhập
13 THCS Thèn Sin Chưa nhập
14 THCS Thị trấn Tam Đường Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 PTDTBT THCS Căn co Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Hồng Thu Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Ma Quai Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Cha Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Nậm Hăn Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Nậm Tăm Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Phăng Sô Lin Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Phìn Hồ Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Tả Ngảo Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Tủa Sín Chải Chưa nhập
11 THCS Chăn Nưa Chưa nhập
12 THCS Làng Mô Chưa nhập
13 THCS Lùng Thàng Chưa nhập
14 THCS Nậm Cuổi Chưa nhập
15 THCS Nậm Mạ Chưa nhập
16 THCS Pa Khóa Chưa nhập
17 THCS Pa Tần Chưa nhập
18 THCS Pu Sam Cáp Chưa nhập
19 THCS Sà Dề Phìn Chưa nhập
20 THCS số 1 Noong Hẻo Chưa nhập
21 THCS số 2 Noong Hẻo Chưa nhập
22 THCS Tả Phìn Chưa nhập
23 THCS Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 PTDTBT THCS Dào San Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Hoang Thèn Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Huổi Luông Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Ma Ly Pho Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Mù Sang Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Nậm Xe Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Pa Vây Sử Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Sì Lở Lầu Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Sin Súi Hồ Chưa nhập
11 PTDTBT THCS số 2 Bản Lang Chưa nhập
12 PTDTBT THCS Tung Qua Lìn Chưa nhập
13 PTDTBT THCS Vàng Ma Chải Chưa nhập
14 THCS Bản Lang Chưa nhập
15 THCS Khổng Lào Chưa nhập
16 THCS Ma Ly Chải Chưa nhập
17 THCS Mồ Sì San Chưa nhập
18 THCS Mường So Chưa nhập
19 THCS Thị trấn Phong Thổ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Nậm Nhùn
1 PTDTBT THCS Hua Bum Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Mường Mô Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Nậm Ban Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Chà Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Nậm Hàng Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Nậm Manh Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Nậm Pì Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Trung Chải Chưa nhập
9 THCS Lê Lợi Chưa nhập
10 THCS Pú Đao Chưa nhập
11 THCS Thị trấn Nậm Nhùn Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 PTDTBT THCS Bum Tở Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Ka Lăng 246 0 100,0% 183 183 183 0
3 PTDTBT THCS Mù Cả Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Khao 117 5 95,7% 73 69 73 4 4 em về bản, 1 em ốm
5 PTDTBT THCS Nậm Ngà Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Pa Ủ Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Pa Vệ Sử Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Pắc Ma Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Tá Bạ Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Tà Tổng 380 39 89,7% 244 225 214 19 1 số em xin nghỉ giúp gia đình làm nương
11 PTDTBT THCS Thu Lũm Chưa nhập
12 PTDTBT THCS Vàng San Chưa nhập
13 THCS Bum Nưa Chưa nhập
14 THCS Kan Hồ 243 1 99,6% 0 0 0 0 01 có phép
15 THCS Mường Tè Chưa nhập
16 THCS Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
Tổng huyện 986 45 95,4% 500 (50,7%) 477 (95,4%) 470 (98,5%) 23 (4,9%)
Tổng cấp học 6463 182 97,2% 1741 (26,9%) 1693 (97,2%) 1660 (98,1%) 52 (3,1%)
# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Chưa nhập
2 THPT Quyết Thắng Chưa nhập
3 THPT Thành phố Lai Châu Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 THPT Mường Kim Chưa nhập
2 THPT Mường Than Chưa nhập
3 THPT Than Uyên Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tân Uyên
1 THPT Tân Uyên Chưa nhập
2 THPT Trung Đồng Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 THPT Bình Lư Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 THPT Nậm Tăm Chưa nhập
2 THPT Sìn Hồ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 THPT Dào San Chưa nhập
2 THPT Mường So Chưa nhập
3 THPT Phong Thổ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Nậm Nhùn
1 PTDTNT Nậm Nhùn Chưa nhập
2 THPT Nậm Nhùn Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 PTDTNT Ka Lăng Chưa nhập
2 THPT Mường Tè Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tổng cấp học 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 PTDTNT Tỉnh Lai Châu Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 PTDTNT Than Uyên Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tân Uyên
1 PTDTNT Tân Uyên Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 PTDTNT Tam Đường Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 PTDTNT Sìn Hồ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 PTDTNT Phong Thổ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 PTDTNT Mường Tè Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tổng cấp học 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
# Đơn vị Tổng số HS HS vắng Tỉ lệ HS đến trường HSBT được duyệt HSBT đi học HSBT ăn, ở bán trú HSBT vắng Lý do vắng Ghi chú
Thành Phố
1 TTGDTX HN Tỉnh Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Than Uyên
1 TTGDTX Than Uyên Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tân Uyên
1 TTGDTX Tân Uyên Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tam Đường
1 TTGDTX Tam Đường Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Sìn Hồ
1 TTGDTX Sìn Hồ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Phong Thổ
1 TTGDTX Phong Thổ Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Nậm Nhùn
1 TTGDTX Nậm Nhùn Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Mường Tè
1 TTGDTX Mường Tè Chưa nhập
Tổng huyện 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tổng cấp học 0 0 0,0% 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Tổng Tỉ lệ
Tổng số học sinh 26042 Tỉ lệ chuyên cần 96,3%
Tổng số HS vắng hôm nay 960 Tỉ lệ học sinh vắng 3,7%
Tổng số HSBT 10364 Tỉ lệ HSBT 39,8%
Tổng số HSBT huy động ra lớp 10081 Tỉ lệ HSBT huy động ra lớp 97,3%
Tổng số HSBT ăn, ở bán trú 10869 Tỉ lệ HSBT ăn, ở bán trú 107,8%
Tổng số HSBT vắng hôm nay 382 Tỉ lệ HSBT vắng hôm nay 3,5%