# Đơn vị Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên Vắng mặt Ghi chú
Thành Phố
1 Mầm non Bình Minh Chưa nhập
2 Mầm non Đoàn Kết Chưa nhập
3 Mầm non Duy Phong Chưa nhập
4 Mầm non Hoa Hồng Chưa nhập
5 Mầm non Hoạ Mi Chưa nhập
6 Mầm non Nậm Loỏng Chưa nhập
7 Mầm non Quyết Thắng Chưa nhập
8 Mầm non San Thàng Chưa nhập
9 Mầm non Sao Sáng Chưa nhập
10 Mầm non Tân Phong Chưa nhập
11 Nhóm trẻ Tư thục Chim Sơn Ca Chưa nhập
12 Nhóm trẻ tư thục Chong Chóng Nhỏ Chưa nhập
13 Nhóm trẻ Tư thục Babystar Chưa nhập
14 Nhóm trẻ Tư thục Candy Chưa nhập
15 Nhóm trẻ Tư thục Măng Non Chưa nhập
16 Nhóm trẻ Tư thục Babystar 2 Chưa nhập
17 Nhóm trẻ Tư thục Hoa Đào Chưa nhập
18 Nhóm trẻ Tư thục Tuổi Thơ Chưa nhập
19 Mầm non Hoa Ban Chưa nhập
20 Mầm non Hoa sen Chưa nhập
Than Uyên
1 Mầm non Thị trấn Than Uyên 1 (Chi tiết) Chưa nhập
2 Mầm non Hua Nà 2 (Chi tiết) Chưa nhập
3 Mầm non xã Khoen On 3 (Chi tiết) Chưa nhập
4 Mầm non Mường Cang 4 (Chi tiết) Chưa nhập
5 Mầm non xã Mường Kim 2 (Chi tiết) Chưa nhập
6 Mầm non Mường Mít 1 (Chi tiết) Chưa nhập
7 Mầm non xã Mường Than 3 (Chi tiết) Chưa nhập
8 Mầm non Pha Mu Chưa nhập
9 Mầm non xã Phúc Than 2 (Chi tiết) Chưa nhập
10 Mầm non xã Ta Gia 2 (Chi tiết) Chưa nhập
11 Mầm non Tà Hừa 1 (Chi tiết) Chưa nhập
12 Mầm non Tà Mung 1 (Chi tiết) Chưa nhập
Tân Uyên
1 Mầm non số 1 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
2 Mầm non số 2 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
3 Mầm non Hoa Ban_TU Chưa nhập
4 Mầm non Hố Mít Chưa nhập
5 Mầm non Mường Khoa Chưa nhập
6 Mầm non Nà Lào Chưa nhập
7 Mầm non số 2 Nậm Sỏ Chưa nhập
8 Mầm non Nậm Cần Chưa nhập
9 Mầm non Nậm Sỏ Chưa nhập
10 Mầm non Pắc Ta Chưa nhập
11 Mầm non Phiêng Hào Chưa nhập
12 Mầm non Phúc Khoa Chưa nhập
13 Mầm non Tà Mít Chưa nhập
14 Mầm non Tát Xôm Trung Đồng Chưa nhập
15 Mầm non Thân Thuộc Chưa nhập
16 Mầm non Trung Đồng Chưa nhập
17 Nhóm trẻ Tư thục Ánh Dương Chưa nhập
18 Nhóm trẻ Tư thục Sơn Ca Chưa nhập
19 Mầm non Hoa Hồng_TU Chưa nhập
Tam Đường
1 Mầm non Bản Bo Chưa nhập
2 Mầm non Bản Giang 5 (Chi tiết) Chưa nhập
3 Mầm non Bản Hon Chưa nhập
4 Mầm non Bình Lư 3 (Chi tiết) Chưa nhập
5 Mầm non Giang Ma 1 (Chi tiết) Chưa nhập
6 Mầm non Hồ Thầu 3 (Chi tiết) Chưa nhập
7 Mầm non Khun Há 3 (Chi tiết) Chưa nhập
8 Mầm non Nà Tăm 4 (Chi tiết) Chưa nhập
9 Mầm non Nùng Nàng Chưa nhập
10 Mầm non Sơn Bình 1 (Chi tiết) Chưa nhập
11 Mầm non Sùng Phài Chưa nhập
12 Mầm non Tả Lèng Chưa nhập
13 Mầm non Thèn Sin 1 (Chi tiết) Chưa nhập
14 Mầm non Thị trấn Tam Đường Chưa nhập
Sìn Hồ
1 Mầm non số 1 Nậm Tăm Chưa nhập
2 Mầm non số 1 Noong Hẻo Chưa nhập
3 Mầm non số 2 Nậm Tăm Chưa nhập
4 Mầm non số 2 Noong Hẻo Chưa nhập
5 Mầm non số 2 Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
6 Mầm non Căn Co Chưa nhập
7 Mầm non Chăn Nưa Chưa nhập
8 Mầm non Hồng Thu Chưa nhập
9 Mầm non Làng Mô Chưa nhập
10 Mầm non Lùng Thàng Chưa nhập
11 Mầm non Ma Quai Chưa nhập
12 Mầm non Nậm Cuổi Chưa nhập
13 Mầm non Nậm Hăn Chưa nhập
14 Mầm non Nậm Mạ Chưa nhập
15 Mầm non Pa Khóa Chưa nhập
16 Mầm non Pa Tần Chưa nhập
17 Mầm non Phăng Sô Lin Chưa nhập
18 Mầm non Phìn Hồ Chưa nhập
19 Mầm non Pu Sam Cáp Chưa nhập
20 Mầm non Sà Dề Phìn Chưa nhập
21 Mầm non Tả Ngảo Chưa nhập
22 Mầm non Tả Phìn Chưa nhập
23 Mầm non số 1 Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
24 Mầm non Tủa Sín Chải Chưa nhập
Phong Thổ
1 Mầm non Bản Lang Chưa nhập
2 Mầm non Dào San 1 (Chi tiết) Chưa nhập
3 Mầm non Hoang Thèn Chưa nhập
4 Mầm non Hoa Sen_PT 2 (Chi tiết) Chưa nhập
5 Mầm non Huổi Luông 1 (Chi tiết) Chưa nhập
6 Mầm non Hướng Dương 2 (Chi tiết) Chưa nhập
7 Mầm non Khổng Lào 2 (Chi tiết) Chưa nhập
8 Mầm non Lản Nhì Thàng 3 (Chi tiết) Chưa nhập
9 Mầm non Ma Ly Chải 1 (Chi tiết) Chưa nhập
10 Mầm non Ma Ly Pho 2 (Chi tiết) Chưa nhập
11 Mầm non Mồ Sì San 1 (Chi tiết) Chưa nhập
12 Mầm non Mường So 2 (Chi tiết) Chưa nhập
13 Mầm non Mù Sang Chưa nhập
14 Mầm non Nậm Xe 1 (Chi tiết) Chưa nhập
15 Mầm non Pa Vây Sử Chưa nhập
16 Mầm non Sì Lở Lầu 2 (Chi tiết) Chưa nhập
17 Mầm non Sin Súi Hồ 3 (Chi tiết) Chưa nhập
18 Mầm non Tung Qua Lìn Chưa nhập
19 Mầm non Vàng Ma Chải 1 (Chi tiết) Chưa nhập
20 Mầm non Hoa Ban_PT 4 (Chi tiết) Chưa nhập
21 Mầm non Hoa Hồng_PT Chưa nhập
Nậm Nhùn
1 Mầm non số 1 Nậm Hàng Chưa nhập
2 Mầm non số 2 Nậm Hàng Chưa nhập
3 Mầm non Hua Bum Chưa nhập
4 Mầm non Lê Lợi Chưa nhập
5 Mầm non Mường Mô 4 (Chi tiết) Chưa nhập
6 Mầm non Nậm Ban Chưa nhập
7 Mầm non Nậm Chà Chưa nhập
8 Mầm non Nậm Manh Chưa nhập
9 Mầm non Nậm Pì Chưa nhập
10 Mầm non Pú Đao Chưa nhập
11 Mầm non Sông Đà Chưa nhập
12 Mầm non Trung Chải Chưa nhập
Mường Tè
1 Mầm non số 1 Bum Tở Chưa nhập
2 Mầm non số 1 Pa Ủ Chưa nhập
3 Mầm non số 1 Pa Vệ Sử Chưa nhập
4 Mầm non số 1 Tà Tổng 1 (Chi tiết) Chưa nhập
5 Mầm non số 1 Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
6 Mầm non số 2 Ka Lăng Chưa nhập
7 Mầm non số 2 Pa Vệ Sử Chưa nhập
8 Mầm non số 2 Tà Tổng Chưa nhập
9 Mầm non số 2 Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
10 Mầm non Bum Nưa 1 (Chi tiết) Chưa nhập
11 Mầm non Ka Lăng 2 (Chi tiết) Chưa nhập
12 Mầm non Kan Hồ Chưa nhập
13 Mầm non Mù Cả Chưa nhập
14 Mầm non Mường Tè Chưa nhập
15 Mầm non Nậm Khao 1 (Chi tiết) Chưa nhập
16 Mầm non Tá Bạ Chưa nhập
17 Mầm non Thu Lũm 1 (Chi tiết) Chưa nhập
18 Mầm non Vàng San 1 (Chi tiết) Chưa nhập
# Đơn vị Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên Vắng mặt Ghi chú
Thành Phố
1 Tiểu học số 1 Thành Phố Chưa nhập
2 Tiểu học số 2 Thành Phố Chưa nhập
3 Tiểu học Duy Phong Chưa nhập
4 Tiểu học Kim Đồng Chưa nhập
5 Tiểu học Nậm Loỏng Chưa nhập
6 Tiểu học Quyết Thắng Chưa nhập
7 Tiểu học Quyết Tiến Chưa nhập
8 Tiểu học San Thàng Chưa nhập
9 Tiểu học Tân Phong Chưa nhập
Than Uyên
1 Tiểu học xã Hua Nà 1 (Chi tiết) Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học xã Khoen On Chưa nhập
3 Tiểu học xã Mường Cang 3 36 5
4 Tiểu học xã Mường Kim Chưa nhập
5 Tiểu học xã Mường Mít Chưa nhập
6 Tiểu học xã Mường Than Chưa nhập
7 Tiểu học và THCS xã Pha Mu (TH) Chưa nhập
8 Tiểu học xã Phúc Than 3 (Chi tiết) Chưa nhập
9 Tiểu học xã Ta Gia Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học xã Tà Hừa Chưa nhập
11 PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung Chưa nhập
12 Tiểu học Thị trấn Than Uyên 1 (Chi tiết) Chưa nhập
Tân Uyên
1 Tiểu học số 1 Pắc Ta Chưa nhập
2 Tiểu học số 1 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Sỏ Chưa nhập
4 Tiểu học số 2 Pắc Ta Chưa nhập
5 Tiểu học số 2 Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
6 Tiểu học Hô Be Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
7 Tiểu học Hố Mít Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học Mường Khoa Chưa nhập
9 Tiểu học Nậm Cần Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học Nậm Sỏ Chưa nhập
11 PTDTBT Tiểu học Phiêng Hào Mường Khoa Chưa nhập
12 Tiểu học Phúc Khoa Chưa nhập
13 PTDTBT Tiểu học số 2 xã Hố Mít Chưa nhập
14 Tiểu học Tà Mít Chưa nhập
15 Tiểu học Tát Xôm Trung Đồng Chưa nhập
16 Tiểu học Thân Thuộc Chưa nhập
17 Tiểu học Tô Hiệu Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
18 Tiểu học Trung Đồng Chưa nhập
19 Tiểu học Tà Hử Chưa nhập
Tam Đường
1 Tiểu học Số 1 Bình Lư 1 (Chi tiết) Chưa nhập
2 Tiểu học Số 2 Bình Lư Chưa nhập
3 Tiểu học Bản Bo 2 (Chi tiết) Chưa nhập
4 Tiểu học Bản Giang 2 (Chi tiết) Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Bản Hon 2 (Chi tiết) Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Giang Ma 4 (Chi tiết) Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học Hồ Thầu Chưa nhập
8 Tiểu học Khun Há 1 (Chi tiết) Chưa nhập
9 Tiểu học Nà Tăm 2 (Chi tiết) Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học Nùng Nàng 2 (Chi tiết) Chưa nhập
11 Tiểu học Sơn Bình Chưa nhập
12 PTDTBT Tiểu học Sùng Phài 1 (Chi tiết) Chưa nhập
13 PTDTBT Tiểu học Tả Lèng Chưa nhập
14 Tiểu học Thèn Sin Chưa nhập
15 Tiểu học Thị trấn Tam Đường Chưa nhập
Sìn Hồ
1 Tiểu học số 1 Nậm Cuổi Chưa nhập
2 Tiểu học số 1 Nậm Tăm Chưa nhập
3 Tiểu học số 1 Noong Hẻo Chưa nhập
4 Tiểu học số 1 Pa Tần Chưa nhập
5 Tiểu học số 1 Tả Ngảo Chưa nhập
6 Tiểu học số 2 Làng Mô Chưa nhập
7 Tiểu học số 2 Nậm Cuổi Chưa nhập
8 Tiểu học số 2 Nậm Tăm Chưa nhập
9 Tiểu học số 2 Noong Hẻo Chưa nhập
10 Tiểu học số 2 Pa Tần Chưa nhập
11 Tiểu học số 2 Tả Ngảo Chưa nhập
12 Tiểu học Căn Co Chưa nhập
13 Tiểu học Chăn Nưa Chưa nhập
14 Tiểu học Hồng Thu Chưa nhập
15 Tiểu học Lùng Thàng Chưa nhập
16 Tiểu học Ma Quai Chưa nhập
17 Tiểu học Nậm Cha Chưa nhập
18 Tiểu học Nậm Hăn Chưa nhập
19 Tiểu học Nậm Mạ Chưa nhập
20 Tiểu học Pa Khóa Chưa nhập
21 Tiểu học Phăng Sô Lin Chưa nhập
22 Tiểu học Phìn Hồ Chưa nhập
23 Tiểu học Pu Sam Cáp Chưa nhập
24 Tiểu học Tả Phìn Chưa nhập
25 Tiểu học Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
26 Tiểu học Tủa Sín Chải Chưa nhập
27 Tiểu học Xà Dề Phìn Chưa nhập
Phong Thổ
1 PTDTBT Tiểu học Sin Súi Hồ 1 (Chi tiết) Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học số 1 Bản Lang Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học số 2 Bản Lang 2 (Chi tiết) Chưa nhập
4 Tiểu học Dào San 1 (Chi tiết) Chưa nhập
5 Tiểu học Hoang Thèn Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học số 1 Huổi Luông Chưa nhập
7 Tiểu học Khổng Lào 2 (Chi tiết) Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng 1 (Chi tiết) Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học số 2 Dào San Chưa nhập
10 Tiểu học Ma Ly Chải Chưa nhập
11 PTDTBT Tiểu học Ma Ly Pho 2 (Chi tiết) Chưa nhập
12 Tiểu học Mồ Sì San Chưa nhập
13 Tiểu học Mường So Chưa nhập
14 PTDTBT Tiểu học Mù Sang Chưa nhập
15 Tiểu học Nậm Xe Chưa nhập
16 PTDTBT Tiểu học Pa Vây Sử Chưa nhập
17 PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu Chưa nhập
18 Tiểu học Thị trấn Phong Thổ 1 (Chi tiết) Chưa nhập
19 PTDTBT Tiểu học Tung Qua Lìn 1 (Chi tiết) Chưa nhập
20 PTDTBT Tiểu học Vàng Ma Chải Chưa nhập
21 Tiểu học Võ Thị Sáu Chưa nhập
22 PTDTBT Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ 1 (Chi tiết) Chưa nhập
23 PTDTBT Tiểu học số 2 Huổi Luông Chưa nhập
24 PTDTBT Tiểu học số 3 Huổi Luông Chưa nhập
25 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Xe 1 (Chi tiết) Chưa nhập
Nậm Nhùn
1 PTDTBT Tiểu học số 1 Nậm Hàng Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học số 2 Nậm Hàng Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Hua Bum Chưa nhập
4 Tiểu học Lê Lợi Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học Mường Mô Chưa nhập
6 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học Nậm Chà Chưa nhập
8 PTDTBT Tiểu học Nậm Manh Chưa nhập
9 PTDTBT Tiểu học Nậm Pì Chưa nhập
10 Tiểu học Pú Đao Chưa nhập
11 PTDTBT Tiểu học Trung Chải Chưa nhập
12 Tiểu học Thị trấn Nậm Nhùn Chưa nhập
13 PTDTBT Tiểu học Nậm Ban Chưa nhập
Mường Tè
1 Tiểu học số 1 Bum Nưa Chưa nhập
2 PTDTBT Tiểu học Bum Tở Chưa nhập
3 PTDTBT Tiểu học Ka Lăng Chưa nhập
4 PTDTBT Tiểu học Mù Cả Chưa nhập
5 PTDTBT Tiểu học số 1 Pa Ủ 1 (Chi tiết) Chưa nhập
6 Tiểu học số 1 Pa Vệ Sử Chưa nhập
7 PTDTBT Tiểu học số 1 Tà Tổng 3 (Chi tiết) Chưa nhập
8 Tiểu học số 1 Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
9 Tiểu học số 2 Mường Tè Chưa nhập
10 PTDTBT Tiểu học số 2 Pa Ủ Chưa nhập
11 PTDTBT Tiểu học số 2 Pa Vệ Sử Chưa nhập
12 Tiểu học số 2 Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
13 PTDTBT Tiểu học Kan Hồ Chưa nhập
14 PTDTBT Tiểu học Nậm Ngà Chưa nhập
15 Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ Chưa nhập
16 PTDTBT Tiểu học Thu Lũm Chưa nhập
17 PTDTBT Tiểu học Vàng San Chưa nhập
18 PTDTBT Tiểu học Nậm Khao Chưa nhập
19 PTDTBT Tiểu học Pắc Ma Chưa nhập
20 PTDTBT Tiểu học Tá Bạ Chưa nhập
# Đơn vị Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên Vắng mặt Ghi chú
Thành Phố
1 THCS Đoàn Kết Chưa nhập
2 THCS Duy Phong Chưa nhập
3 THCS Nậm Loỏng Chưa nhập
4 THCS Quyết Thắng Chưa nhập
5 THCS San Thàng Chưa nhập
6 THCS Tân Phong Chưa nhập
Than Uyên
1 THCS xã Hua Nà Chưa nhập
2 THCS xã Khoen On Chưa nhập
3 THCS xã Mường Cang Chưa nhập
4 THCS xã Mường Kim 1 (Chi tiết) Chưa nhập
5 THCS xã Mường Mít Chưa nhập
6 THCS xã Mường Than 2 (Chi tiết) Chưa nhập
7 Tiểu học và THCS xã Pha Mu Chưa nhập
8 THCS xã Phúc Than 3 (Chi tiết) Chưa nhập
9 PTDTBT THCS xã Ta Gia Chưa nhập
10 PTDTBT THCS xã Tà Hừa Chưa nhập
11 PTDTBT THCS xã Tà Mung 1 (Chi tiết) Chưa nhập
12 THCS Thị trấn Than Uyên 1 (Chi tiết) Chưa nhập
Tân Uyên
1 THCS Hoàng Liên Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Hố Mít Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Mường Khoa Chưa nhập
4 THCS Nậm Cần Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Nậm Sỏ Chưa nhập
6 THCS Pắc Ta Chưa nhập
7 THCS Phúc Khoa Chưa nhập
8 THCS Tà Mít Chưa nhập
9 THCS Tát Xôm Trung Đồng Chưa nhập
10 THCS Thân Thuộc Chưa nhập
11 THCS Trung Đồng Chưa nhập
12 THCS Thị trấn Tân Uyên Chưa nhập
Tam Đường
1 THCS Bản Bo 2 (Chi tiết) Chưa nhập
2 THCS Bản Giang Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Bản Hon 2 (Chi tiết) Chưa nhập
4 THCS Giang Ma Chưa nhập
5 THCS Hồ Thầu 1 (Chi tiết) Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Khun Há 2 (Chi tiết) Chưa nhập
7 THCS Nà Tăm 2 (Chi tiết) Chưa nhập
8 THCS Nùng Nàng Chưa nhập
9 THCS Bình Lư Chưa nhập
10 THCS Sơn Bình 1 (Chi tiết) Chưa nhập
11 THCS Sùng Phài Chưa nhập
12 THCS Tả Lèng Chưa nhập
13 THCS Thèn Sin Chưa nhập
14 THCS Thị trấn Tam Đường Chưa nhập
Sìn Hồ
1 THCS số 1 Noong Hẻo Chưa nhập
2 THCS số 2 Noong Hẻo Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Căn co Chưa nhập
4 THCS Chăn Nưa Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Hồng Thu Chưa nhập
6 THCS Làng Mô Chưa nhập
7 THCS Lùng Thàng Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Ma Quai Chưa nhập
9 THCS Nậm Cuổi Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Nậm Hăn Chưa nhập
11 THCS Nậm Mạ Chưa nhập
12 PTDTBT THCS Nậm Tăm Chưa nhập
13 THCS Pa Khóa Chưa nhập
14 THCS Pa Tần Chưa nhập
15 PTDTBT THCS Phăng Sô Lin Chưa nhập
16 PTDTBT THCS Phìn Hồ Chưa nhập
17 THCS Pu Sam Cáp Chưa nhập
18 THCS Sà Dề Phìn Chưa nhập
19 PTDTBT THCS Tả Ngảo Chưa nhập
20 THCS Tả Phìn Chưa nhập
21 THCS Thị trấn Sìn Hồ Chưa nhập
22 PTDTBT THCS Tủa Sín Chải Chưa nhập
23 PTDTBT THCS Nậm Cha Chưa nhập
Phong Thổ
1 PTDTBT THCS số 2 Bản Lang Chưa nhập
2 PTDTBT THCS Dào San 2 (Chi tiết) Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Hoang Thèn 2 (Chi tiết) Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Huổi Luông Chưa nhập
5 THCS Khổng Lào Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng Chưa nhập
7 THCS Ma Ly Chải Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Ma Ly Pho Chưa nhập
9 THCS Mồ Sì San Chưa nhập
10 THCS Mường So 2 (Chi tiết) Chưa nhập
11 PTDTBT THCS Mù Sang 1 (Chi tiết) Chưa nhập
12 PTDTBT THCS Nậm Xe Chưa nhập
13 PTDTBT THCS Pa Vây Sử Chưa nhập
14 PTDTBT THCS Sì Lở Lầu 1 (Chi tiết) Chưa nhập
15 PTDTBT THCS Sin Súi Hồ Chưa nhập
16 THCS Thị trấn Phong Thổ Chưa nhập
17 PTDTBT THCS Tung Qua Lìn 3 (Chi tiết) Chưa nhập
18 PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 1 (Chi tiết) Chưa nhập
19 THCS Bản Lang 2 (Chi tiết) Chưa nhập
Nậm Nhùn
1 PTDTBT THCS Hua Bum Chưa nhập
2 THCS Lê Lợi Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Mường Mô Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Nậm Ban Chưa nhập
5 PTDTBT THCS Nậm Chà Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Nậm Hàng 1 (Chi tiết) Chưa nhập
7 PTDTBT THCS Nậm Manh Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Nậm Pì Chưa nhập
9 THCS Pú Đao Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Trung Chải Chưa nhập
11 THCS Thị trấn Nậm Nhùn Chưa nhập
Mường Tè
1 PTDTBT THCS Nậm Khao Chưa nhập
2 THCS Bum Nưa Chưa nhập
3 PTDTBT THCS Bum Tở Chưa nhập
4 PTDTBT THCS Ka Lăng Chưa nhập
5 THCS Kan Hồ Chưa nhập
6 PTDTBT THCS Mù Cả Chưa nhập
7 THCS Mường Tè Chưa nhập
8 PTDTBT THCS Nậm Ngà Chưa nhập
9 PTDTBT THCS Pắc Ma Chưa nhập
10 PTDTBT THCS Pa Ủ Chưa nhập
11 PTDTBT THCS Pa Vệ Sử 1 (Chi tiết) Chưa nhập
12 PTDTBT THCS Tá Bạ Chưa nhập
13 PTDTBT THCS Tà Tổng Chưa nhập
14 PTDTBT THCS Thu Lũm 1 (Chi tiết) Chưa nhập
15 THCS Thị trấn Mường Tè Chưa nhập
16 PTDTBT THCS Vàng San 2 (Chi tiết) Chưa nhập
# Đơn vị Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên Vắng mặt Ghi chú
Thành Phố
1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Chưa nhập
2 THPT Quyết Thắng Chưa nhập
3 THPT Thành phố Lai Châu Chưa nhập
Than Uyên
1 THPT Mường Kim Chưa nhập
2 THPT Mường Than Chưa nhập
3 THPT Than Uyên Chưa nhập
Tân Uyên
1 THPT Tân Uyên Chưa nhập
2 THPT Trung Đồng Chưa nhập
Tam Đường
1 THPT Bình Lư Chưa nhập
Sìn Hồ
1 THPT Nậm Tăm Chưa nhập
2 THPT Sìn Hồ 4 (Chi tiết) Chưa nhập
Phong Thổ
1 THPT Dào San Chưa nhập
2 THPT Mường So Chưa nhập
3 THPT Phong Thổ Chưa nhập
Nậm Nhùn
1 PTDTNT Nậm Nhùn 1 (Chi tiết) Chưa nhập
2 THPT Nậm Nhùn Chưa nhập
Mường Tè
1 PTDTNT Ka Lăng 2 (Chi tiết) Chưa nhập
2 THPT Mường Tè Chưa nhập
# Đơn vị Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên Vắng mặt Ghi chú
Thành Phố
1 PTDTNT Tỉnh Lai Châu Chưa nhập
Than Uyên
1 PTDTNT Than Uyên Chưa nhập
Tân Uyên
1 PTDTNT Tân Uyên Chưa nhập
Tam Đường
1 PTDTNT Tam Đường Chưa nhập
Sìn Hồ
1 PTDTNT Sìn Hồ Chưa nhập
Phong Thổ
1 PTDTNT Phong Thổ 2 (Chi tiết) Chưa nhập
Mường Tè
1 PTDTNT Mường Tè Chưa nhập
# Đơn vị Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên Vắng mặt Ghi chú
Thành Phố
1 TTGDTX HN Tỉnh Chưa nhập
Than Uyên
1 TTGDTX Than Uyên Chưa nhập
Tân Uyên
1 TTGDTX Tân Uyên Chưa nhập
Tam Đường
1 TTGDTX Tam Đường 1 (Chi tiết) Chưa nhập
Sìn Hồ
1 TTGDTX Sìn Hồ Chưa nhập
Phong Thổ
1 TTGDTX Phong Thổ Chưa nhập
Nậm Nhùn
1 TTGDTX Nậm Nhùn Chưa nhập
Mường Tè
1 TTGDTX Mường Tè Chưa nhập
# Đơn vị Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên Vắng mặt Ghi chú
Thành Phố
1 Phòng GD&ĐT Thành Phố Chưa nhập
Than Uyên
1 Phòng GD&ĐT Than Uyên Chưa nhập
Tân Uyên
1 Phòng GD&ĐT Tân Uyên Chưa nhập
Tam Đường
1 Phòng GD&ĐT Tam Đường Chưa nhập
Sìn Hồ
1 Phòng GD&ĐT Sìn Hồ Chưa nhập
Phong Thổ
1 Phòng GD&ĐT Phong Thổ Chưa nhập
Nậm Nhùn
1 Phòng GD&ĐT Nậm Nhùn Chưa nhập
Mường Tè
1 Phòng GD&ĐT Mường Tè Chưa nhập
# Đơn vị Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên Vắng mặt Ghi chú
Sở GD&ĐT
1 Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu Chưa nhập
Tổng Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên Vắng mặt
44 3 36 5 181