Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 27/01/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 27/01/2020 424
Thống kê thực đơn ngày 27/01/2020 344
Thống kê thực phẩm ngày 27/01/2020 344
Thống kê học sinh ngày 27/01/2020 424
Thống kê đội ngũ ngày 25/01/2020 146
Thống kê thực đơn ngày 25/01/2020 108
Thống kê thực phẩm ngày 25/01/2020 108
Thống kê học sinh ngày 25/01/2020 146
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 24/01/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần từ 27/01/2020 đến 02/02/2020 433
Thống kê đội ngũ ngày 24/01/2020 424
Thống kê thực đơn ngày 24/01/2020 344
Thống kê thực phẩm ngày 24/01/2020 344
Thống kê học sinh ngày 24/01/2020 424
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 23/01/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 23/01/2020 424
Thống kê thực đơn ngày 23/01/2020 344
Thống kê thực phẩm ngày 23/01/2020 344
Thống kê học sinh ngày 23/01/2020 424
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 22/01/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 22/01/2020 424
Thống kê thực đơn ngày 22/01/2020 344
Thống kê thực phẩm ngày 22/01/2020 344
Thống kê học sinh ngày 22/01/2020 424
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 21/01/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 21/01/2020 424
Thống kê thực đơn ngày 21/01/2020 344
Thống kê thực phẩm ngày 21/01/2020 344
Thống kê học sinh ngày 21/01/2020 424