Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Cung cấp số liệu báo cáo “Cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 21/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 21/08/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 21/08/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 21/08/2019 345
Thống kê học sinh ngày 21/08/2019 425
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 20/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 20/08/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 20/08/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 20/08/2019 345
Thống kê học sinh ngày 20/08/2019 425
Lập danh sách học sinh nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2019-2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 24
Các biểu mẫu PCGD năm 2019 (so với năm 2018 không thay đổi) Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 19/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 19/08/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 19/08/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 19/08/2019 345
Thống kê học sinh ngày 19/08/2019 425
Quyết định thành lập tổ điều tra PCGD, XMC năm 2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Thống kê đội ngũ ngày 17/08/2019 146
Thống kê thực đơn ngày 17/08/2019 108
Thống kê thực phẩm ngày 17/08/2019 108
Thống kê học sinh ngày 17/08/2019 146
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 16/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần từ 19/08/2019 đến 25/08/2019 434
Thống kê đội ngũ ngày 16/08/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 16/08/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 16/08/2019 345
Thống kê học sinh ngày 16/08/2019 425
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 15/08/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7