Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần hàng ngày ngày 24/02/2018 Phòng GD&ĐT Nậm Nhùn 11
Thống kê đội ngũ ngày 24/02/2018 148
Thống kê thực đơn ngày 24/02/2018 109
Thống kê thực phẩm ngày 24/02/2018 109
Thống kê học sinh ngày 24/02/2018 148
THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỘI NGŨ, HỌC SINH SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 49
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 23/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần hàng ngày ngày 23/02/2018 Phòng GD&ĐT Nậm Nhùn 11
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần từ 26/02/2018 đến 04/03/2018 448
Thống kê đội ngũ ngày 23/02/2018 439
Thống kê thực đơn ngày 23/02/2018 356
Thống kê thực phẩm ngày 23/02/2018 356
Thống kê học sinh ngày 23/02/2018 439
Rà soát thông tin giáo viên dự thi GVDG cấp tỉnh Phòng GD&ĐT Than Uyên 50
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 22/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần hàng ngày ngày 22/02/2018 Phòng GD&ĐT Nậm Nhùn 11
Thống kê đội ngũ ngày 22/02/2018 439
Thống kê thực đơn ngày 22/02/2018 356
Thống kê thực phẩm ngày 22/02/2018 356
Thống kê học sinh ngày 22/02/2018 439
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 21/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần hàng ngày ngày 21/02/2018 Phòng GD&ĐT Nậm Nhùn 11
Thống kê đội ngũ ngày 21/02/2018 439
Thống kê thực đơn ngày 21/02/2018 356
Thống kê thực phẩm ngày 21/02/2018 356
Thống kê học sinh ngày 21/02/2018 439
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 20/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần hàng ngày ngày 20/02/2018 Phòng GD&ĐT Nậm Nhùn 11
Báo cáo hoạt động ngoại khoá cho học sinh bán trú ngày 20/02/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16
Thống kê đội ngũ ngày 20/02/2018 439