Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
HIỆU TRƯỞNG BÁO CÁO NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM TRONG NGÀY ngày 03/08/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo kết quả triển khai truyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 01/08/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Bài viết điển hình tiêu biểu về gương người tốt, việc tốt tháng 08/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo chất lượng hàng tháng bậc tiểu học tháng 08/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Kế hoạch Hoạt động GDNGLL tháng 08/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 24
Đề khảo sát cấp Tiểu học theo Thông tư 22 tháng 08/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng tháng tháng 08/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Thống kê đội ngũ ngày 01/08/2020 146
Thống kê thực đơn ngày 01/08/2020 109
Thống kê thực phẩm ngày 01/08/2020 109
Thống kê học sinh ngày 01/08/2020 146
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 31/07/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 31/07/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần từ 03/08/2020 đến 09/08/2020 419
Thống kê đội ngũ ngày 31/07/2020 410
Thống kê thực đơn ngày 31/07/2020 334
Thống kê thực phẩm ngày 31/07/2020 334
Thống kê học sinh ngày 31/07/2020 410
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 30/07/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 30/07/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 30/07/2020 410
Thống kê thực đơn ngày 30/07/2020 334
Thống kê thực phẩm ngày 30/07/2020 334
Thống kê học sinh ngày 30/07/2020 410
Danh sách giáo viên tham gia các lớp tập huấn về công tác Đội Phòng GD&ĐT Than Uyên 24
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 29/07/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 29/07/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 29/07/2020 410
Thống kê thực đơn ngày 29/07/2020 334