Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 14/11/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 14/11/2018 426
Thống kê thực đơn ngày 14/11/2018 346
Thống kê thực phẩm ngày 14/11/2018 346
Thống kê học sinh ngày 14/11/2018 426
Chi nhanh Viettel nhờ chuyển biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Tổng hợp nhu cầu giá để bát ăn cho học sinh Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 13/11/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 13/11/2018 426
Thống kê thực đơn ngày 13/11/2018 346
Thống kê thực phẩm ngày 13/11/2018 346
Thống kê học sinh ngày 13/11/2018 426
Báo cáo số liệu xây dựng nông thôn mới năm 2018. Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 12/11/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 12/11/2018 426
Thống kê thực đơn ngày 12/11/2018 346
Thống kê thực phẩm ngày 12/11/2018 346
Thống kê học sinh ngày 12/11/2018 426
Thống kê đội ngũ ngày 10/11/2018 146
Thống kê thực đơn ngày 10/11/2018 108
Thống kê thực phẩm ngày 10/11/2018 108
Thống kê học sinh ngày 10/11/2018 146
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 09/11/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018 435
Thống kê đội ngũ ngày 09/11/2018 426
Thống kê thực đơn ngày 09/11/2018 346
Thống kê thực phẩm ngày 09/11/2018 346
Thống kê học sinh ngày 09/11/2018 426
Rà soát CBQL đã bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng an ninh (Đối tượng 4) Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Thông báo BGH về phòng nhận bằng Tốt nghiệp THCS và báo cáo tình hình cấp phát bằng năm 2016, năm 2017 Phòng GD&ĐT Than Uyên 12