Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 09/12/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 09/12/2019 424
Thống kê thực đơn ngày 09/12/2019 344
Thống kê thực phẩm ngày 09/12/2019 344
Thống kê học sinh ngày 09/12/2019 424
Thống kê đội ngũ ngày 07/12/2019 146
Thống kê thực đơn ngày 07/12/2019 108
Thống kê thực phẩm ngày 07/12/2019 108
Thống kê học sinh ngày 07/12/2019 146
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 06/12/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần từ 09/12/2019 đến 15/12/2019 433
Thống kê đội ngũ ngày 06/12/2019 424
Thống kê thực đơn ngày 06/12/2019 344
Thống kê thực phẩm ngày 06/12/2019 344
Thống kê học sinh ngày 06/12/2019 424
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 05/12/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 05/12/2019 424
Thống kê thực đơn ngày 05/12/2019 344
Thống kê thực phẩm ngày 05/12/2019 344
Thống kê học sinh ngày 05/12/2019 424
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 04/12/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 04/12/2019 424
Thống kê thực đơn ngày 04/12/2019 344
Thống kê thực phẩm ngày 04/12/2019 344
Thống kê học sinh ngày 04/12/2019 424
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 03/12/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 03/12/2019 424
Thống kê thực đơn ngày 03/12/2019 344
Thống kê thực phẩm ngày 03/12/2019 344
Thống kê học sinh ngày 03/12/2019 424