Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Tổng hợp bồi dưỡng khen cao giai đoạn 2020-2025 Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 05/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo học sinh hằng ngày theo danh sách cấp Mầm non ngày 05/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần theo danh sách (hằng ngày) cấp Tiểu học ngày 05/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần học sinh (danh sách) hằng ngày trực tuyến cấp THCS ngày 05/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 05/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần từ 08/06/2020 đến 14/06/2020 419
Thống kê đội ngũ ngày 05/06/2020 410
Thống kê thực đơn ngày 05/06/2020 334
Thống kê thực phẩm ngày 05/06/2020 334
Thống kê học sinh ngày 05/06/2020 410
Tổng hợp tham gia thi tuần 11 tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của đảng Phòng GD&ĐT Than Uyên 37
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 04/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo học sinh hằng ngày theo danh sách cấp Mầm non ngày 04/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần theo danh sách (hằng ngày) cấp Tiểu học ngày 04/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần học sinh (danh sách) hằng ngày trực tuyến cấp THCS ngày 04/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 04/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 04/06/2020 410
Thống kê thực đơn ngày 04/06/2020 334
Thống kê thực phẩm ngày 04/06/2020 334
Thống kê học sinh ngày 04/06/2020 410
Báo cáo số lượng học viên đi học các lớp XMC năm 2020 ngày 03/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 8
Báo cáo học sinh hằng ngày theo danh sách cấp Mầm non ngày 03/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần theo danh sách (hằng ngày) cấp Tiểu học ngày 03/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo chuyên cần học sinh (danh sách) hằng ngày trực tuyến cấp THCS ngày 03/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 13
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 03/06/2020 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 03/06/2020 410
Thống kê thực đơn ngày 03/06/2020 334
Thống kê thực phẩm ngày 03/06/2020 334
Thống kê học sinh ngày 03/06/2020 410