Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Thống kê quá trình công tác của nhân viên HĐ 68 (những người hưởng lương mã ngạch 01.011 và 01.009) Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Thống kê đội ngũ ngày 19/10/2019 146
Thống kê thực đơn ngày 19/10/2019 108
Thống kê thực phẩm ngày 19/10/2019 108
Thống kê học sinh ngày 19/10/2019 146
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 18/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần từ 21/10/2019 đến 27/10/2019 434
Thống kê đội ngũ ngày 18/10/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 18/10/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 18/10/2019 345
Thống kê học sinh ngày 18/10/2019 425
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 17/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 17/10/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 17/10/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 17/10/2019 345
Thống kê học sinh ngày 17/10/2019 425
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 16/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 16/10/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 16/10/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 16/10/2019 345
Thống kê học sinh ngày 16/10/2019 425
Lấy ý kiến về nhu cầu sử dụng, những khó khăn, vướng mắc triển khai phần mềm quản lý sổ điểm, học bạ điện tử Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 15/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 15/10/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 15/10/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 15/10/2019 345
Thống kê học sinh ngày 15/10/2019 425
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 14/10/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 14/10/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 14/10/2019 345