Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Thống kê đội ngũ ngày 19/01/2019 146
Thống kê thực đơn ngày 19/01/2019 108
Thống kê thực phẩm ngày 19/01/2019 108
Thống kê học sinh ngày 19/01/2019 146
Lập danh sách CB, GV, NV trong trường có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Phòng GD&ĐT Than Uyên 36
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 18/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần từ 21/01/2019 đến 27/01/2019 434
Thống kê đội ngũ ngày 18/01/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 18/01/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 18/01/2019 345
Thống kê học sinh ngày 18/01/2019 425
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 17/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 17/01/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 17/01/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 17/01/2019 345
Thống kê học sinh ngày 17/01/2019 425
Báo cáo kết quả dạy chuyên đề của Ban giám hiệu Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 16/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 16/01/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 16/01/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 16/01/2019 345
Thống kê học sinh ngày 16/01/2019 425
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 15/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Thống kê đội ngũ ngày 15/01/2019 425
Thống kê thực đơn ngày 15/01/2019 345
Thống kê thực phẩm ngày 15/01/2019 345
Thống kê học sinh ngày 15/01/2019 425
Chốt số liệu nông thôn mới năm 2018 tiêu chí phụ trách (trường THCS tham mưu báo cáo số liệu trên về xã) Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Baos cáo nội dung góp ý Luật GD (nội dung GDTX, TTHTCĐ) Phòng GD&ĐT Than Uyên 11
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 14/01/2019 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7