Tên báo cáo Đơn vị Số đ/v báo cáo
Phiếu nhận xét đánh giá Hiệu trưởng chuẩn bị công tác họp cuối năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 17
Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch 422 Phòng GD&ĐT Than Uyên 49
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 22/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần hàng ngày ngày 22/05/2018 Phòng GD&ĐT Nậm Nhùn 11
Báo cáo hoạt động ngoại khoá cho học sinh bán trú ngày 22/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16
Thống kê đội ngũ ngày 22/05/2018 439
Thống kê thực đơn ngày 22/05/2018 356
Thống kê thực phẩm ngày 22/05/2018 356
Thống kê học sinh ngày 22/05/2018 439
PHIẾU XÁC NHẬN ĐÃ KIỂM TRA, RÀ SOÁT SỐ LIỆU THỐNG KÊ TRƯỚC KHI ĐI DUYỆT Phòng GD&ĐT Than Uyên 31
BC Tổng kết công tác GDTX năm học 2017-2018. Phòng GD&ĐT Than Uyên 12
Báo cáo góp ý Chương trình XMC và GDTTSKBC Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Báo cáo kết quả dạy học môn GDLS lớp 1, năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 2
Báo cáo kết quả nội dung công việc đăng ký làm chuyển biến trong năm học Phòng GD&ĐT Than Uyên 50
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 21/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần hàng ngày ngày 21/05/2018 Phòng GD&ĐT Nậm Nhùn 11
Báo cáo hoạt động ngoại khoá cho học sinh bán trú ngày 21/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 16
Thống kê đội ngũ ngày 21/05/2018 439
Thống kê thực đơn ngày 21/05/2018 356
Thống kê thực phẩm ngày 21/05/2018 356
Thống kê học sinh ngày 21/05/2018 439
Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần hàng ngày ngày 19/05/2018 Phòng GD&ĐT Nậm Nhùn 11
Thống kê đội ngũ ngày 19/05/2018 148
Thống kê thực đơn ngày 19/05/2018 109
Thống kê thực phẩm ngày 19/05/2018 109
Thống kê học sinh ngày 19/05/2018 148
Báo cáo số lượng học viên lớp XMC học hàng ngày ngày 18/05/2018 Phòng GD&ĐT Than Uyên 7
Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần hàng ngày ngày 18/05/2018 Phòng GD&ĐT Nậm Nhùn 11
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018 448
Thống kê đội ngũ ngày 18/05/2018 439